Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Основні напрямки професійної діяльності практичного психолога: психодіагностика

 

    8. Галян І . М. Психодіагностика : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. М. Галян. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академвидав, 2011. – 463 с.
  У посібнику розкрито сутність, загальні засади, психометричні та психодіагностичні основи психодіагностики як науки, основні методи психологічного тестування особистості, її інтелекту, самосвідомості, систем ці, висвітлено особливості застосування психодіагностичних процедур при тестуванні осіб різного віку.

 

    9. Моргун В . ф. Основи психологічної діагностики : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. ф. Моргун, І. Г. Титов. – 3-й вид. – Київ : Слово, 2013. – 460 с.
  У навчальному посібнику представлено історичні етапи становлення психодіагностики та її специфіку як теоретико-практичної дисципліни. Особливу увагу приділено типології методів, психометричним основам психологічної діагностики, а також розгляду основних методик, розроблених у межах об'єктивного, суб'єктивного та проективного підходів.

 


 
  10. Павелків Р . В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків, О. п. Цигипало ; М-во освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 225 c.
  У посібнику подано матеріали для психодіагностичного обстеження (вивчення) дітей раннього та дошкільного віку. Вони складають теоретичну частину з проблем психічного розвитку дошкільників та практичну, яка висвітлює діагностичні методики, опитувальники, опитувальники, нестандартні та оригінальні завдання, які дають можливість вивчити вікові та індивідуально-психологічні особливості, застосувати рівень їх розвитку.

 

    11. Психологія сімейних взаємін : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, П. п. Криворучко, В. І. Осьодло та ін. ; за заг. ред. М. С. Корольчука. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 293 с.
  У посібнику представлено теоретичні, методичні та практичні проблеми психологічного забезпечення сімейних стосунків, наведено психологічні особливості сучасної сім'ї та практичні методи психологічної діагностики сімейної взаємодії та психологічного консультування.

 

    12. Терлецька Л . Г. Вікова психологія і психодіагностика : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Л. Г. Терлецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 606 с.
  Висвітлено питання вікової психології як галузі психологічного знання, типологічного розвитку людини, психологічної діагностики та індивідуального розвитку особистості, подано різноманітні психодіагностичні методики з урахуванням вікових властивостей особистості.

 


 
  13. Федоренко Р . п. Психодіагностична практика у клініці : навч.-метод. посіб / Р. п. Федоренко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ред.-вид. від. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 235 c.
  У навчально-методичному посібнику розглядаються актуальні питання змісту психодіагностичної практики в клініці та подані методичні рекомендації до неї; охарактеризовано найбільш розширені методи психодіагностики, які можна використовувати в практичній діяльності медичних психологів.

Психолог як особистість і професіонал

    1. Бочелюк В . Й. Психологія : вступ до спеціальності : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька ; М-во освіти і науки України, Гуманіт. ун-т Запорізький ін-т держ. та муніципал. упр."ЗІДМУ", Дніпропетровськ. держ. аграр. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 286 с.
  У навчальному посібнику подається загальне виявлення про професійну діяльність психолога, особливості його самовизначення та професіоналізації студентів-психологів. Також висвітлюються особистісні диспозиції психолога як основа його готовності до професійної діяльності. Посібник містить опис основних напрямків роботи практичного психолога.

 

    2. Дуткевич Т . В. Практична психологія: вступ до спеціальності : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 255 с.
  У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психологічної діяльності, законодавчо-правові та нормативні основи практичного психолога в різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й практикуючого психолога.

 

    3. Іванова О . В. Психологія: вступ до спеціальності : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. В. Іванова, Л. М. Москалюк, С. І. Корсун ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 183 с.
  Пропонований навчальний посібник дає загальне уявлення про психологію як науку, становлення психології у донауковий період, становлення наукової психології та існуючі галузі цієї науки. Також у посібнику розглядаються основні види діяльності психолога у всьому їх розмаїтті, зокрема, напрями діяльності практичного психолога.

 


 
  4. Приходько Ю . О. Практична психологія: введення у професію : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. О. Приходько. – 2-ге вид., допов. – Київ : Каравела, 2010. – 231 с.
  У навчальному посібнику розкрито історію становлення практичної психології та сферу її застосування у наш час. Охарактеризовано весь зміст видів психологічної допомоги: психологічної профілактики, психологічної діагностики, психологічного консультування, психологічної корекції, психологічної терапії. Особливу увагу приділено діяльності практичного психолога у сфері освіти.

 

    5. Рибалка В . В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В.В. В. Рибалка. – Київ : Шкільний світ, 2010. – 126 с.
  У посібнику висвітлено культурологічні та аксіопсихологічні аспекти проблеми честі і гідності особистості, її прояви і розвитку в учнівської молоді та дорослих. Запропоновано аксіопсихологічні засоби формування й утвердження честі і гідності учнів і педагогічних працівників. Показано спроби визначення феноменів честі і гідності особистості, а також якісно охарактеризовано кожну частину зміни цих критеріїв.

  

    6. Скок А . Г. Психологічна служба освіти : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. Г. Скок, І. М. Ющенко. – Київ : Слово, 2013. – 238 с.
  У посібнику викладено основні теоретичні, методичні та практичні питання навчальної дисципліни "Психологічна служба освіти". В основних розділах посібника представлені різноманітні напрямки та методи роботи практичного психолога з дітьми дошкільного та шкільного віку. Особливу увагу приділено роботі з педагогічним колективом закладів освіти.

 

    7. Строяновська О . В. Психологічна служба в системі освіти : практикум з навч. курс для практ. психологів : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. В. Строяновська. – Київ : Каравела, 2010. – 175 с.
 Посібник розроблений для практичних психологів у системі освіти. Практикум дає можливість узагальнити теоретичні та практичні знання з різних психологічних дисциплін, навчитися використовувати їх на практиці з розподілом ефективної організації психологічної служби в школі.

Інклюзивний освітній простір дошкільного навчального закладу

  27. Горбенко І. Запроваджуємо інклюзивне навчання : з чого розпочати / І. Горбенко // Практика управління дошкільним закладом. – 2018. – № 9. – С. 55–61.

  У статті висвітлено умови щодо запровадження інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти для навчання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

nf0001

 

  28. Горбенко І. Комплексна оцінка розвитку дитини з особливими освітніми потребами: хто, коли і навіщо / І. Горбенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2018. – № 11. – С. 4–7.

  У статті висвітлено рекомендації фахівців, які допоможуть педагогам закладу дошкільної освіти створити сприятливе розвивальне середовище для дитини з особливими потребами з урахуванням особливостей її розвитку та потреб.

nf0001

 

  29. Горбенко І. Як створити інклюзивне середовище / І. Горбенко // Практика управління дошкільним закладом. – 2018. – № 8. – С. 22–25.

  У статті розглянуто зміст інклюзивного навчання та принципи створення інклюзивного середовища у дошкільному закладі освіти.

nf0001

 

  30. Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна. – Суми : Університет. кн., 2018. – 301 с.

  У навчальному посібнику розглянуті основні завдання системи корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами, наводиться модель сучасної системи допомоги цим дітям, практичні матеріали щодо роботи з дітьми з психофізичними порушеннями.

nf0001

 

  31. Лапко Н. П. Умови успішної соціальної адаптації дошкільників з особливими потребами до навчання в школі / Н. П. Лапко // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 17–20.

  У статті зроблено висновок, що з використанням наочності як одного із основних дидактичних принципів, корекційно-розвивальне навчання стає доступнішим та ефективнішим, розвиває спостережливість і мислення, допомагає швидкому та глибшому засвоєнню мовленнєвого матеріалу.

nf0001

 

  32. Скрипник Т. Як підготувати дітей з аутизмом до інклюзивної освіти / Т. Скрипник // Дошкільне виховання. – 2018. – № 10. – С. 6–9.

  У статті висвітлено основні проблеми аутичних дітей до інклюзії та способи їх вирішення. Розглянуто процес підготовки дитини з аутизмом до освітнього середовища інклюзивного дитсадка.

nf0001

 

  33. Сущенко О. Вони – інші : соціальна інтеграція дітей з обмеженими можливостями здоров'я / О. Сущенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 10–12.

  Стаття містить напрямки та засоби реабілітаційної роботи з дошкільниками з особливими потребами, котрі потребують постійної допомоги та посиленого соціального захисту.

nf0001

 

  34. Хорьякова І. Й. Дидактична гра як засіб розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами / І. Й. Хорьякова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2019. – № 2. – С. 7–9.

  У статті розглянуто приклади дидактичних ігор та вправ для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, для розвитку їхнього логічного мислення.

nf0001

 

Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі

  35. Васильченко Л. Особливості організації моніторингових досліджень розбудови інклюзивного освітнього середовища / Л. Васильченко, С. Лупінович // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 2. – С. 75–78.

  У статті розглянуто питання створення інклюзивного освітнього середовища в умовах розбудови нової української школи. Зроблено висновок про те, що процес запровадження інклюзивної освіти потребує поєднання всіх напрямів наукових досліджень і створення специфічної системи моніторингу.

nf0001

 

  36. Верба І. Модель розвитку інноваційного навчального закладу «Школа рівних можливостей» / І. Верба // Рідна школа. – 2017. – № 7-8. – С. 56–58.

  Стаття висвітлює розвиток запровадження інклюзивної освіти в навчально-виховний процес загальноосвітнього закладу.

nf0001

 

  37. Гриш Н. І. Працюємо з дітьми з особливими потребами / Н. І. Гриш // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2017. – № 1. – С. 9–10.

  У статті розглянуто проблеми адаптації дітей із особливими потребами до умов навчання в освітньому закладі та шляхи залучення дітей у шкільний колектив, їх адаптація до навчально-виховного процесу закладу. Запропоновано сучасні поради щодо роботи з аутичними, тривожними та з гіперактивними дітьми.

nf0001

 

  38. Данілавічюте Е. Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі / Е. Данілавічюте // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 3. – С. 7–19.

  У статті розкрито сутність понять «шкільна неуспішність», «дизонтогенез», аналіз причин їх виникнення, міжнародний досвід становлення інклюзивної освіти. Розглянуто поняття «діти з особливими освітніми потребами», визначено «класифікаційні ознаки» особливих освітніх потреб щодо пріоритетності освітнього критерію, а також окреслено категорії дітей з особливими освітніми потребами, навчання яких може відбуватися в умовах інклюзії.

nf0001

 

  39. Євдокимова О. М. Порушення усного та писемного мовлення школярів з епілепсією в умовах інклюзії / О. М. Євдокимова // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 39–43.

  Стаття присвячена проблемі порушення мовленнєвої функції дітей, які страждають на епілепсію. Підкреслюється актуальність вивчення специфічних порушень мовлення внаслідок тяжкого захворювання з теоретичної та практичної точки зору в умовах інклюзивного навчання.

nf0001

 

  40. Каплієнко А. Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в позашкільних закладах / А. Каплієнко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 2. – С. 65–75.

  Стаття присвячена впровадженню принципів інклюзивного навчання в роботу позашкільних навчальних закладів. Представлено результати впровадження методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в гуртку декоративно-ужиткового напрямку.

nf0001

 

  41. Києнко-Романюк Л. Школа для всіх у дії: психолого-педагогічний аспект / Л. Києнко-Романюк // Нова педагогічна думка. – 2017. – № 2. – С. 107–109.

  Стаття окреслює психолого-педагогічні аспекти успішної реалізації ідей «Школа для всіх» у рамках інклюзивної освіти. Розглянуто особливості взаємодії у системі «учень-батьки-учитель» з урахуванням психолого-педагогічних умов.

nf0001

 

  42. Коврігіна Л. М. Формування готовності вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Л. М. Коврігіна // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 11. – С. 10–16.

  Стаття присвячена проблемам готовності до реалізації інклюзивної освіти дітей з обмеженими можливостями здоров'я в умовах закладу загальної середньої освіти. Представлено результати, що ілюструють основні труднощі, а також параметри професійної та психологічної готовності вчителя до включення «особливої» дитини до освітнього процесу.

nf0001

 

  43. Ониськів М. С. Використання інтегрованих технологій у процесі особистісно-зорієнтованого навчання дітей з особливими освітніми потребами. / М. С. Ониськів, О. С. Білінська // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 2. – С. 2–4.

  У статті розглянуто класифікацію інтегративних технологій навчання, як один із ефективних шляхів сприяння процесу особистісно-зорієнтованого навчання школярів з особливими освітніми потребами.

nf0013

 

  44. Пацай Т. В. Алгоритм роботи щодо впровадження та організації інклюзивного навчання у навчальному закладі / Т. В. Пацай // Логопед. – 2017. – № 8. – С. 9–12 ; № 9. – С. 10–15.

  У статті подано методичні рекомендації керівникам навчальних закладів, педагогічним працівникам, батькам, щодо організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

nf0001

 

  45. Пацай Т. В. Особливості організації інклюзивного освітнього простору в загальноосвітньому навчальному закладі / Т. В. Пацай // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2018. – № 2. – С. 2–4.

  Стаття містить типові навчальні плани щодо організації інклюзивного навчання в школі на допомогу керівникам навчальних закладів, педагогічним працівникам та батькам.

nf0001

 

  46. Пацай Т. В. Порядок роботи щодо організації та проведення інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі : на допомогу керівникам навчальних закладів, педагогічним працівникам, батькам / Т. В. Пацай // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2018. – № 1. – С. 4–13.

  У статті обгрунтовується актуальність запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

nf0001

 

  47. Таранченко О. Ефективні технології викладання в інклюзивній школі / О. Таранченко // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 50–53.

  У статті розглянуто організацію інклюзивного навчання з використанням технології диференційованого викладання.

nf0001

 

  48. Тополь В. Немає дітей, яких неможливо навчити - є неправильно підібрані цілі й методи / В. Тополь, О. Семко // Англійська мова в початковій школі. – 2018. – № 11. – С. 20–29.

  У статті конкретизовано зміст діяльності вчителя та асистента вчителя інклюзивного класу загальноосвітнього закладу, щодо реалізації методів навчання та виховання учнів з особливими освітніми потребами.

nf0001

 

  49. Федоренко О. Інклюзивне навчання: оцінювання учнів з особливими освітніми потребами / О. Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 2. – С. 76–86.

  У статті акцентовано увагу на проблемі оцінювання учнів з особливими освітніми потребами. Запропоновано апробовані інструменти для оцінювання, що сприяють індивідуальному прогресу і плануванню індивідуальної швидкості учнів.

nf0001

 

  50. Федоренко С. М. Особливості організації проектної діяльності учнів з особливими потребами в спеціальних освітніх закладах / С. М. Федоренко // Трудова підготовка в рідній школі. – 2018. – № 1. – С. 15–18.

  У статті акцентовано увагу на актуальній проблемі освітньої діяльності школярів з особливими потребами. Представлено метод проектів, який відкриває необмежені можливості для підвищення якості навчання в спеціальних закладах освіти.

nf0001

 

  51. Фісун Т. В. Щодо питання освіти дітей з особливими потребами / Т. В. Фісун, О. В. Семененко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2018. – № 6. – С. 2–3.

  У статті розглянуто актуальні питання корекційно-розвивальної роботи в освітньому навчальному закладі, зміст, методику та організаційні форми навчання учнів з особливими освітніми потребами.

nf0001

 

  52. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 247 с.

  Підручник присвячений актуальній проблемі - інклюзії, проблемі включення дітей з особливими освітніми потребами у навчальний процес загальноосвітньої школи. У підручнику узагальнено і систематизовано різні підходи до визначення педагогіки інклюзивної освіти.

nf0001

 

  53. Яковлева С. До питання психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами інклюзії / С. Яковлева // Вища школа. – 2017. – № 5-6. – С. 85–94.

  У статті висвітлено питання доцільності введення окремих посад в інклюзивному класі задля кваліфікованої допомоги дітям із психофізичними порушеннями.

nf0001

 

  54. Яценюк Л. Сучасні підходи щодо організації навчального процесу дітей із особливими освітніми потребами / Л. Яценюк, Р. Козак // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 2. – С. 82–84.

  У статті розглянуто питання сучасних підходів щодо організації навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами за різними формами навчання. Розкрито особливості навчальної діяльності за інклюзивною формою освіти, висвітлено питання організації освітнього процесу в спеціальних навчальних закладах з урахуванням їх поетапного переходу на нові навчальні плани та програми.

nf0001

 

Професійна підготовка учителів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі

  19. Волошина О. Підготовка майбутніх учителів до навчально-виховної роботи в умовах інклюзивного середовища / О. Волошина // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 1. – С. 31–39.

  У статті висвітлено моделювання процесу підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Розкрито теоретичну та методологічну основу моделі підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах інклюзивної освіти. Охарактеризовано компоненти розробленої моделі. Обгрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до навчально-виховної роботи в умовах інклюзивного середовища.

nf0001

 

  20. Гриньова М. Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / М. Гриньова, І. Калініченко // Рідна школа. – 2018. – № 5-8. – С. 39–43.

  У статті визначено характеристики інклюзивних процесів. Зосереджено увагу на адаптації, модифікації, індивідуальній програмі розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Окреслено ключові напрями підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які працюють в умовах інклюзії.

nf0001

 

  21. Луценко І. Організаційно-педагогічні умови діяльності асистента вчителя в інклюзивному навчальному закладі / І. Луценко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 4. – С. 7–16.

  У статті здійснено аналіз міжнародного досвіду становлення та розвитку практики асистування в інклюзивному середовищі та обгрунтовано використання різних моделей асистування. Проаналізовано нормативно-правові документи, які регламентують діяльність асистента вчителя, внесено пропозиції щодо їх удосконалення.

nf0001

 

  22. Мартинчук О. Підготовка фахівців у галузі спеціальної освіти: нові підходи / О. Мартинчук // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 1. – С. 14–28.

  У статті охарактеризовано нові підходи до підготовки фахівців у галузі спеціальної освіти в контексті переходу від медичної до соціально-інклюзивної моделі в освіті.

viber image 2019-03-15  09.58.14

 

  23. Мартинчук О. В. Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі : монографія / О. В. Мартинчук. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 430 с.

  Монографія присвячена результатам дослідження проблеми фахової підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі. Охарактеризовано сутність та структуру готовності майбутнього фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору; науково обгрунтовано концепцію підготовки фахівця зі спеціальної освіти за актуальною в сучасному українському освітньому просторі професійною кваліфікацією - спеціальний педагог інклюзивного закладу освіти; презентовано систему підготовки майбутнього фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі.

nf0001

 

  24. Савчук З. Психологічна готовнісь учителя до роботи в інклюзивному просторі: теоретичний аспект / З. Савчук, Л. Москалюк // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 2. – С. 42–47.

  У статті проаналізовано теоретичні аспекти психологічної готовності вчителя загальноосвітнього навчального закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Основна увага приділена визначенню ключових показників професійної та психологічної готовності педагога в інклюзивному просторі.

nf0001

 

  25. Тарадюк Д. Професійна підготовка тьюторів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі як педагогічна проблема / Д. Тарадюк // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 1. – С. 87–89.

  У статті висвітлено актуальні проблеми формування професійної підготовки майбутніх вихователів до тьюторської діяльності в інклюзивному освітньому просторі.

nf0001

 

  26. Шевців З. М. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу : монографія / З. М. Шевців. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 383 с.

  У монографії обгрунтовано теоретико-методологічні засади поетапної підготовки вчителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі. Представлено концепцію та модель формування соціально-педагогічної компетентності у студентів закладу вищої педагогічної освіти для здійснення ними роботи в інклюзивному середовищі.

nf0001

 

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні73
ВчораВчора211
За тижденьЗа тиждень1053
За місяцьЗа місяць6500
ВсьогоВсього91368
Найбільше 785 : 10-06-2022

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45