Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Педагогічна система Яна Амоса Коменського

 

 

  9. Буц І . Чому «Велика дидактика» велика : роздуми про книгу Яна Амоса Коменського / І. Буц //Початкова освіта. – 2015. – № 6 . – С. 47–48.

  Автор підкреслює, що саме Ян Амос Коменський запропонував класно-урочну систему з канікулами й класичною методикою викладання. Саме за сформованими принципами і дониною діє українська система освіти. То чому ж усе працює не так, як планував видатний гуманіст?

 


 

  10. Карпенчук С . Г. Ідеї ​​Яна Амоса Коменського в контексті сучасного педагогічного інформаційного простору / С.А. Г. Карпенчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [редкол.: В. В. Вербець, М. С. Янцур, І. д. Бех та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 11 (54). – С. 136–141.

  У статті розкрито погляди сучасних вчених щодо педагогічних ідей чеського просвітителя Я. А. Коменського, пов'язаних із дидактичними засадами, та їх використанням у сучасному освітньому інформаційному просторі. Автор робить висновки, що на сучасному рівні розвитку педагогічної науки і практики вчені ще не повністю проникли в глибину сутності філософсько-педагогічних поглядів Яна Амоса Коменського. А також зауважує, що модернізуючи освітній процес, доцільно чітко передбачати вектори сучасного інформаційного простору.

 


 

  11. Кравець В . п. Педагогічна система Яна Амоса Коменського / В.А. п. Кравець // Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. п. Кравець. – Тернопіль, 1996. – С. 122–178. – ISBN 5-7707-4489-8 : 5.00.

  В одному із розділів навчального посібника автор робить розгорнутий аналіз життя, світогляду та педагогічної діяльності великого чеського мислителя Яна Амоса Коменського, наголошуючи, що велика заслуга педагога виникає в його фундаментальних вказівках, які далеко випередили практику часу свого. Величезна педагогічна мудрість і наукове передбачення – ось чим пояснюється той факт, що вчення Коменського зберігає свою актуальність і в наш час.

 

 

 


 

  12. Максим'юк С . п. я. А. Коменський і сучасна педагогічна наука / С. Коменський. п. Максим'юк // Педагогіка : курс лекцій для студентів пед. спец.: У 2 т. / С. п. Максим'юк ; Міністерство освіти і науки України. РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2001. – Т. 2 . – С. 9–16.

  Автор, аналізуючи творчість видатного педагога, резюмує, що Коменський – це не лише історія, це й наша сучасність, тому що його ідеї, критично переосмислені, увійшли в систему української педагогіки, українського національного виховання. Українські освітяни в спадщині Я. А. Коменського знаходять безцінний скарб для творчої праці в такий складний і відповідний час.

 

 


 

  13. Мітюров Б . Н. Ян Амос Коменський / Б. Н. Мітюров. – Київ : Знання, 1970. – 32 с.

  Праця доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена Академії педагогічних і соціальних наук, автора багатьох наукових праць з історії педагогіки, колишнього завідувача кафедри педагогіки Рівненського державного гуманітарного університету Бориса Никифоровича Мітюрова (1910–2007 рр.), одного із перших українських дослідників спадщини Яна Амоса. Коменського, займається справедливо почесне місце в скарбниці української педагогічної думки.

 

 

  14. Пальчевський С . С. Сугестопедичні підходи до навчання в діяльності та поглядах зарубіжних педагогів-класиків : [Я. А. Коменського, Д . Локка, Ж.-Ж. Руссо, І. Г. Песталоцці]/ С. С. Пальчевський // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне : РДГУ, 2001. – Вип. 14. – С. 71–75.

  В статті йдеться про те, що навчання дітей легко, радісно і ефективно було власним для кращих представників педагогічної думки і практики з давніх часів. я. А. Коменський був одним із перших, хто обумовив принцип природовідповідності у вихованні, він віддав усі собі справи перетворення навчального закладу із місця бездумного зубріння, тілесних покарань, пригнічення дитини, у храм розумного, радісного виховання та навчання. Автор робить висновки, що сугестопедія , як навчальна система, вибрала в собі кращі надбання класичної педагогіки.

 

 

  15. Фіцула М . М. Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки (ХVІІ–ХХ ст.). Педагогічна система Я. А. Коменського / М. Коменського. М. Фіцула // Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти /М. М. Фіцула. – Київ : Академвидав , 2005. – С. 486–489.

  Навчальний посібник вміщує коротку характеристику педагогічної спадщини великого фундатора наукової педагогіки Яна Амоса Коменського (1592–1670), який жив і творив у період переходу від середньовіччя до Нового часу, для якої характерної була боротьба між феодалізмом і капіталістичними елементами, що зароджувались і бурхливо розвивалися.

 

 

Життя та діяльність Яна Амоса Коменського

 

  3. Арцишевський Р. А. Мислитель. Педагог. Гуманіст. До 420-річчя від дня народження Яна Амоса Коменського / Р. А. Арцишевський, М. Р. Арцишевська // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 44–47.

  У статті охарактеризовано світоглядні, педагогічні й гуманістичні засади вчення Яна Амоса Коменського, зокрема ідеї пансофії, які розглядаються у праці «Всесвітня рада з виправлення справ людських», над якою він працював майже протягом тридцяти років свого життя.

 

 

 

t 1180171892 slovesnperepl1 

  4. Амосъ Коменскій (1592-1671) / П. В. Евстафіевъ //  Начальныя основанія педагогіки : учебникъ / П. В. Евстафіевъ. – СПб., 1880. – Вып 2. Дидактика и методика. – С. 348–356.

  У підручнику із фонду рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки РДГУ лаконічно і стисло розглянуто основні педагогічні надбання великого гуманіста і педагога Яна Амоса Коменського.

 

 

  5. Коменскій (Янъ-Амосъ) // Энциклопедическій словарь / изд.: Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ ; [подъ ред.: К. К. Арсеньева, О. О. Петрушевскаго]. – СПб. : Типо-Литографія И. А. Ефрона, 1895. – Т. ХV А [30]. Коала-Конкордія . – С. 826–830.

  Раритетне видання «Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона» також буде корисним у науковій та навчальній діяльності. Т. 15 (30) містить розгорнутий огляд біографії та педагогічної діяльності Яна Амоса Коменського.

 

 

 

 

  6. Левківський М. В. Життя та діяльність Я. А. Коменського / М. В. Левківський // Історія педагогіки / М. В. Левківський ; М-во освіти і науки України. ЖДПУ ім. І. Франка. – Житомир : Житом. держ. пед. ун-т, 2006. – С. 4048. – ISBN 966-7603-53-9 : 26.00.

  У підручнику, в розділі «Західноєвропейська педагогіка епохи Нового часу та Просвітництва» автор розглядає життя та педагогічну діяльність Яна Амоса Коменського, аналізує його світогляд та дидактичні праці: «Велика дидактика», «Закони добре організованої школи», «Видимий світ у малюнках», «Відкриті двері до мов», «Пансофія», «Материнська школа» та підручники: «Фізика», «Астрономія», «Школа-гра» та ін.

 

 

 

  7. Улюкаєва І. Він випередив свій час : до ювілею Яна Амоса Коменського - видатного чеського педагога (1592-1670) / І. Улюкаєва // Дошкільне виховання. – 2012. – № 3. – С. 4–7.

  28 березня – день народження видатного чеського педагога Яна Амоса Коменського. Він отримав всесвітнє визнання як великий реформатор школи, засновник педагогічної науки. Видатний педагог заклав підгрунтя науки про навчання і виховання дітей дошкільного віку – дошкільної педагогіки. Перечитати його праці, оцінити проголошені ним ідеї з погляду сучасності пропонує Ірина Улюкаєва, канд. пед. наук Бердянського ДПУ.

 

 

  8. Шевченко В. Педагог і географ Ян Амос Коменський / В. Шевченко // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – № 3. – С. 46–48.

  Ян Амос Коменський , педагог і географ-картограф, вважається фундатором сучасної педагогіки, засновником ідеї неперервної освіти. Теолог за освітою, він усе своє свідоме життя присвятив громаді таборитів (інша назва – Чеські брати), послідовникам реформатора Яна Гуса. Засади діяльності таборитів грунтувалися на ідеях соціальної рівності, спільності майна, увазі до виховання дітей. Автор статті розглядає та аналізує основні біографічні події та педагогічні досягнення Яна Амоса Коменського.

 

 

Провідні ідеї Й. Г. Песталоцці в сучасній педагогічній практиці

 

  2. Іщенко Л. М. Програма Ради Європи "Песталоцці": як учителям узяти участь? / Л. М. Іщенко // Постметодика. – 2011. – № 3. – С. 57–60.

  У статті розглядається освітня програма Ради Європи «Песталоцці», що має на меті професійну підготовку вчителів із урахуванням нових вимог до педагога з боку суспільства, шкіл та учнів. Зазначається, що участь у програмі надасть українським освітянам можливість усвідомлено будувати процес власного професійного розвитку та брати участь в управлінні цим процесом.

 

  3. Мазур В. 10 світових ідей для виховання дитини / В. Мазур // Школа. – 2016. – № 3. – С. 6–17.

  У статті коротко висвітлюються прогресивні ідеї навчання в освітній світовій практиці. Зокрема, розглянуто теорію елементарної освіти й розвивального навчання швейцарського педагога Й. Г. Песталоцці.

 

  4. Нечитайло Т. "Природосообразная" педагогика Песталоцци / Т. Нечитайло // Дитина: про вальдорфську педагогіку. – 2004. – № 4. – С. 8-9.

  У статті розглядається життя справжнього подвижника, одного з основоположників дидактики початкового навчання Йоганнна Генріха Песталоцці, який хотів зробити світ навколо себе більш чесним і добрим, звертаючись до майбутнього світу - до дітей. Праці Й. Песталоцці наповнені найщирішим педагогічним прагненням допомогти дітям, а через них - своїй країні.

 

  5. Педагогіка Швейцарії ХVIII – початку XIX ст. // Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Д. Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 180–201. – (Пролегомени).

  У окремому розділі навчального посібника висвітлюється педагогічне вчення Й. Г. Песталоцці, його практична й теоретична діяльність. Зазначається, що теоретична педагогіка ХІХ ст. розвивалася під значним впливом ідей педагога-демократа Й. Г. Песталоцці. Він першим після Я. - А. Коменського пришвидшив розробку основних проблем навчання і виховання молодого покоління. Підходи Й. Г. Песталоцці до вирішення ключових педагогічних проблем стали основою сучасної педагогіки.

 

 

  6. Йоганн Генріх Песталоцці (1746–1827) // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2007. – № 44 (листоп.). – Наша вкладка «Антологія педагогічної думки».

  Стаття присвячена видатному швейцарському педагогу Й. Г. Песталоцці, котрий залишив величезну педагогічну спадщину, яка може стати у пригоді ще не одному поколінню вчителів.

 

  7. "Політика любові" у педагогічній теорії Йоганна Генріха Песталоцці // Школа. – 2014. – № 8. – С. 28–33.

  У статті зазначається, що нині учителі з усіх країн використовують у своїй педагогічній практиці досвід швейцарського педагога-демократа Й. Г. Песталоцці. На його думку, усі негаразди простих людей відбувалися тому, що вони були неосвідченими та не вміли раціонально вести господарство. Отже, у вихованні селянських дітей головними для нього були такі чинники, як розвиток задатків до праці та «діяльна любов одне до одного».

 

  8. Проскура О. Гуманістичні традиції будинку Песталоцці-Фребеля / О. Проскура // Дошкільне виховання. – 2013. – № 6. – С. 7–9.

  Стаття присвячена проблемі налагодження плідної співпраці науковців, вихователів, соціальних педагогів і родин вихованців дошкільних закладів. Зразком організації такого навчально-виховного процесу, у центрі якого – Дитина та її родина – є Песталоцці-Фребелівський Будинок у м. Берлін (Німеччина), який був заснований на основі ідей Й. Песталоцці, Ф. Фребеля, С. Русової та ін.

 

 

  9. Русаков А. Елементарна мрія Песталоцці / А. Русаков // Дошкільна освіта. – 2012. – № 3. – С. 5–12.

  У статті зазначається, що минуло вже майже два з половиною століття від початку суспільно-педагогічної діяльності Йоганна Генріха Песталоцці, від його перших експериментів. Однак програма, призначена для народної освіти в працях Й. Песталоцці, розгорталася, втілювалася і продовжує залишатися дієвою та абсолютно актуальною й до сьогодні.

 

  10. Сисоєва С. О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова ; М-во освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2003. – С. 52–58.

  У навчальному посібнику розглянуто культурно-історичні та національні витоки розвитку педагогічної думки. В окремому розділі представлено біографію видатного педагога Швейцарії Й. Г. Песталоцці, педагогічна система якого, незважаючи на класову обмеженість його поглядів, мала великий вплив на формування педагогічних поглядів сучасників та наступних поколінь видатних педагогів.

 

  11. Уроки Песталоцці // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2010. – № 4. – С. 96–98.

  У статті йдеться про наукову та творчу діяльність швейцарського педагога-демократа, засновника дидактики початкового навчання Йоганна Генріха Песталоцці. Ціною виснажливих духовних зусиль мислитель, позбавлений систематичної філософської освіти, прийшов до усвідомлення ідей, деякі з яких є цілком оригінальними й використовуються до сьогодні.

 

 

  12. Шиленко С. Видатні педагоги про збереження здоров'я дитини / С. Шиленко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 7–8. – С. 44–49.

  У статті зроблено короткий огляд науково-педагогічної спадщини класиків педагогіки, зокрема, Й. Песталоцці. Можна дійти висновку, що кожний з них здійснив неоціненний внесок в утвердження основоположного принципу педагогіки – зробити школу центром здоров’я.

 

Праці Яна Амоса Коменського у фондах наукової бібліотеки РДГУ

 

 

  1. Коменський Ян Амос Велика дидактика, що містить універсальну теорію вчити всіх усього… / Ян Амос Коменський // Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; М-во освіти і науки України. Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – С. 101 – 155.

 

 

 

  2. Коменський Ян Амос Закони добре організованої школи / Ян Амос Коменський // Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; М-во освіти і науки України. Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – С. 155–185.


 

Життєвий шлях Й. Г. Песталоцці

 

  19. Kierski F. Jan Henryk Pestalozzi (Йоганн Генріх Песталоцці). T. II / F. Kierski. – Warszawa : Nakladem "Naszej ksiegarni", 1927. – 168 s. – (Bibljoteka dziel pedagogicznych : rok II ; nr. 8).

  У книзі із фонду рідкісних та цінних видань наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету, автор намагається більш повно висвітлити життя та педагогічну діяльність видатного швейцарського педагога-демократа Й. Г. Песталоцці. 

 

  20. Життя та педагогічна діяльність Й. Г. Песталоцці // Історія педагогіки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. В. Левківський. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр навч. л-ри, 2008. – С. 40–41.

  В окремому розділі навчального посібника висвітлюється життєвий та творчий шлях швейцарського педагога Й. Г. Песталоцці, розглядаються його педагогічні ідеї, які є особливо актуальними у великій справі народної освіти.

 

  21. Коваленко О. Усе для інших, нічого для себе : [Йоганн Генріх Песталоцці] / О. Коваленко // Освіта України. – 2012. – 25 черв. (№ 26). – С. 16.

  У статті йдеться про видатного педагога ХVІІІ-XIX ст. Йоганна Генріха Песталоцці, котрий все життя намагався довести, яким важливим є правильний підхід до навчання і, що всі, без винятку діти повинні мати доступ до повноцінної освіти.

 

  22. Кравець В. П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва : навч. посіб. для студентів пед. навч. закл. / В. П. Кравець. – Тернопіль, 1996. – С. 274–306.

  У навчальному посібнику зроблено аналіз класичної педагогічної спадщини в Європі від найдавніших часів до ХІХ століття, розглянуто еволюцію виховання і шкільництва в різних країнах у різні історичні періоди. В окремому розділі висвітлюється життєвий та творчий шлях швейцарського педагога-демократа Й. Г. Песталоцці, детально розглядаються його педагогічні ідеї.

 

 

 

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні95
ВчораВчора202
За тижденьЗа тиждень424
За місяцьЗа місяць6330
ВсьогоВсього146539
Найбільше 651 : 03-28-2024

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45