Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

     Список використаних джерел – це бібліографічні описи книг, статей інших документів, які були використанні при написані книг (підручників, навчальних посібників, монографій, інших видань), підготовці статей для друку в періодичних виданнях, збірниках наукових праць тощо. Він свідчить про обсяг використаних автором джерел, про рівень вивчення стану досліджуваної проблеми і навичок роботи з науковою літературою. Складаючи його потрібно зважати на певні правила. Джерела, що використані для написання наукових робіт, потрібно розташовувати за абеткою прізвищ авторів та назв праць. До списку використаних джерел включаються всі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. До нього  не слід включати ті роботи, на які немає посилань у тексті і які не були використані. Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані (неприпустимим є їх переклад). Іноземні видання потрібно наводити у кінці списку, застосовуючи латинську абетку. Відомості про джерела, що включені до списку, подаються відповідно до вимог національних, державних та міждержавних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Кожний бібліографічний запис потрібно починати з нового рядка.

Список використаних джерел включає:

 • офіційні документи, які публікуються від імені державних або громадських організацій, установ та відомств і свідчать про актуальність досліджуваної теми;
 • основні праці провідних фахівців галузі досліджуваної проблеми;
 • праці авторів, що відображають різні точки зору щодо вирішення поставленої проблеми;
 • основні праці наукового керівника.

     Список використаних джерел для студентських кваліфікаційних робіт (бакалаврських, магістерських) має бути упорядкований за абеткою прізвищ авторів або назв. Кожний опис має свій порядковий номер.

     Ці вимоги можуть бути використані і при підготовці  дисертаційних досліджень, але на відміну від студентських наукових кваліфікаційних робіт мають свої особливості.

     Список використаних джерел для дисертаційних робіт формується одним із таких способів: у порядку посилань у тексті, в абетковому порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. МОН України спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертаціях. Такі зміни передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40. Зокрема, використовується  Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або  один із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, які застосовуються в зарубіжній практиці оформлення наукових робіт. До цього рекомендованого переліку включено 11 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень: MLA (Modern Language Association) style, APA (American Psychological Association) style, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS (American Chemical Society) style, AIP (American Institute of Physics) style, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style, Vancouver style, OSCOLA, APS (American Physics Society) style-Springer MathPhys Style.

     Незалежно від того, чи будуть в оформленні дисертацій використовуватися міжнародні стилі цитувань, чи ДСТУ 8302:2015, навички оформлення цитувань та посилань у наукових роботах за міжнародними стилями є важливими для українських дослідників. Адже від того, як і наскільки відбудеться інтегрування української науки у світову систему наукової комунікації, Україна в світі або буде сприйматися як наукова держава, або ні. На це не в останню чергу впливає публікація результатів досліджень українськими вченими в міжнародних наукових журналах та публікація в українських наукових журналах робіт зарубіжних науковців. Адже, щоб статтю прийняли до публікації в міжнародному виданні, вона має бути оформлена відповідним чином, із використанням того стилю цитування, який вимагається конкретним виданням. Саме тому, знання міжнародних стилів цитування є важливим для українських дослідників.

 Стилі

 Стиль Асоціації сучасної мови (MLA Style). Сфера застосування – гуманітарні науки (мистецтво, література, філософія, релігія тощо) (URL: http://library.albany.edu/cfox?type=mla; https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ );

 1. Стиль Американської психологічної асоціації (APA style). Сфера застосування – суспільні науки (соціологія, право, психологія, історія тощо) (URL: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/ ; http://library.albany.edu/cfox );
 2. Чикаго стиль: автор-дата (Chicago style: Author-Date). Сфера застосування – фізичні, природничі та суспільні науки (URL: http://www.chicagomanualofstyle. org/tools_citationguide.html );
 3. Чикаго стиль: виноски та бібліографія (Chicago style: Notes and Bibliography). Сфера застосування – гуманітарні науки (мистецтво, література, філософія, релігія тощо.) (URL: http://www.chicagomanualofstyle. org/tools_citationguide.html );
 4. Гарвардський стиль посилання (Harvard Referencing Style). Сфера застосування – гуманітарні та суспільні науки (URL: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/ harvard.htm ; http://guides.is.uwa.edu.au/harvard );
 5. Стиль Американського хімічного товариства (ACS style). Сфера застосування – хімічні та інші природничі науки (URL: http://pubs.acs.org/isbn/ %209780841239999 );
 6. Стиль Американського інституту фізики (AIP Style). Сфера застосування – фізика (URL: http://guides.lib.monash.edu/citingreferencing/aip );
 7. Стиль Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE style). Сфера застосування – інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та інформаційні технології (URL: https://development. standards.ieee.org/myproject/Public/mytools/draft/styleman.pdf );
 8. Ванкувер стиль (Vancouver style). Сфера застосування – медицина та фізичні науки (URL: http://guides.lib. monash.edu/citing-referencing/ vancouver );
 9. Стиль Оксфордського університету для цитування юридичних документів (OSCOLA style). Сфера застосування – юриспруденція (URL: http://www.law. ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf);
 10. APS (American Physics Society) style стиль Американського фізичного товариства. Сфера застосування – фізика (URL: http://resource-cms.springer.com/springercms/rest/v1/content/51958/data/v1/Guidelines+for+Contributions+to+Major+Reference+Works );
 11. Springer MathPhys Style. Сфера застосування –математика, фізика, статистика (URL: http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/51958/ data/v1/Guidelines+for+Contributions+to+Major+%20Reference+Works ).

 

Вимоги до бібліографічного опису використаних джерел

    Бібліографічний опис – сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які подають за певними правилами для ідентифікації документа та його загальної характеристики. Основні елементи бібліографічного опису: відомості про видання (перевидання чи переклад), місце видання, видавництва, рік видання та його обсяг.

 • Бібліографічний опис має відповідати певним вимогам, серед яких:

- точність (усі бібліографічні відомості в описі мають точно відображати характеристики інформаційного документа);

- повнота (опис має містити повний набір бібліографічних відомостей, необхідних для ідентифікації видання);

- зрозумілість та чіткість (опис і кожна його частина мають бути однозначними і зрозумілими користувачеві).

     Об’єктом опису можуть бути всі види опублікованих (у тому числі й депонованих) і неопублікованих документів на будь-яких носіях – книги, серійні та продовжувані видання, нотні, картографічні, аудіовізуальні, образотворчі, нормативні, технічні документи, мікроформи, електронні ресурси, тривимірні штучні чи природні об’єкти, складові частини документів, групи однорідних і різнорідних документів.

     Складовими частинами бібліографічного опису є зони, порядок наведення яких установлений державним стандартом і є незмінним. Зони опису складаються з окремих бібліографічних елементів.

   Мова бібліографічного опису відповідає мові, якою наведено вихідні дані документа. Зокрема, пунктуація в бібліографічному описі виконує дві функції: звичайних граматичних розділових знаків та розділових знаків, що мають розпізнавальний характер для зон та елементів бібліографічного опису (знаки приписної пунктуації). До розділових знаків належать: крапка (відокремлює заголовок від опису); кома (перед датою видання); двокрапка (перед кожною групою підназв, перед назвою видавництва, перед відомостями про ілюстрації); крапка з комою  (перед номером випуску серії та в межах одного бібліографічного елемента для відокремлення однорідних понять, наприклад: Херсон ; Миколаїв); навскісна риска (перед відомостями про відповідальність); круглі дужки (для відомостей про серію) ін. Для розрізнення приписної та граматичної пунктуації застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака. Виняток – крапка і кома. Знаки крапка з комою та три крапки не є винятками.

    Для забезпечення компактності бібліографічного опису можна застосовувати скорочення слів і словосполучень відповідно до ДСТУ 3582:2013. «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила».

   Оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел для студентських наукових робіт складається відповідно до Національного стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

 

 

Приклади бібліографічних описів у списку використаних джерел

 

Книги

 Один автор

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підруч. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів вищ. навч. закл. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2018. 383 с.

 Два автора

Мальська М. П., Бордун О. Ю. Медичний туризм: теорія та практика : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Київ : ЦУЛ, 2018. 128 с.

 Три автора

Косач І. А. Ладонько Л. С., Калінько І. В. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. Київ : Кондор, 2020. 216 с.

 Чотири автори

Педагогічна психологія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ : ЦУЛ, 2019. 167 с.

 П’ять і більше авторів

Семантичні технології у науковій бібліотеці : монографія / Т. Ю. Власова, С. В. Галицька, С. С. Гарагуля та ін. ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 311 с.

 Колективний автор

Польське національне повстання 1830 - 1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : кол.  монографія / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Пол. культ.-освіт. центр, Instytut Historii Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie та ін. Київ : КНТ, 2017. 264 с.

 Багатотомне видання

 

Енциклопедія історії України : в 10 т. / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін. Київ : Наук. думка, 2003–2013.

Окремий том багатотомного видання

 

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 6. Т-Я / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський, М. П. Бондар, О. В. Боронь та ін. Київ, 2015. 1118 с.

 За редакцією

Дослідницька робота школярів з біології : навч.-метод. посіб. / за заг. ред.: С. М. Панченка, Л. В. Тихенко. Суми : Університет. кн., 2019. 368 с.                                       

 

Автор і перекладач

 

Леві-Строс К. Структурна антропологія / пер. з фр. З. Борисюк. 2-е вид. Київ, 2000. 387 с.

 Збірники наукових праць

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. Вип. 30 / НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України ; редкол.: Є. Чапля, Я. П'янило, Я. Савула та ін. Львів : Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2020. 102 с.

 

 

 Інші документи

Законодавчі та нормативні документи

Закон України “Про освіту” : чинне законодавство станом на 11 трав. 2018 р.  (Офіц. текст). Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. 125 с.

 Стандарти

 

ДСТУ 3017-2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. [Чинний від 2015–22–06]. Київ : Держспоживстандарт України, 2015. 38 с. (Національний стандарт України).

 

 

Архівні документи

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.

Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7.

 

 Патенти

Куцак Ю. В. Пат. України на корисну модель № 90105 Гідроробот-фільтр із електрореактором ELGRF-144. Київ ; опубл. 12.04.2014 в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, 2014. 15 с. 

 

Дисертації, автореферати дисертацій

Дембіцька С. В. Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності : дис. ... д-ра проф. освіти : 13.00.04. Вінниця, 2020. 611 с.

Юніна О. Є. Навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах США та України: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Старобільськ, 2020. 20 с.

 

Видання на іноземній мові

Cameron L. (Кемерон Л.). Teaching Languages to Young Learners (Навчання мов молодших школярів). Cambridge : Cambridge University Press, 2017. 258 p.

 

 

 Частина видання

Глава, розділ книги, підручника, навчального посібника

Вітвицька С. С. З історії вищої педагогічної освіти. Основи педагогіки вищої школи : підруч. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів вищ. навч. закл. / С. С. Вітвицька. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2019. Розд. ІІІ. С. 284–353.

Яковенко Н. Загальні напрями еволюції стану. Українська шляхта з кінця ХIV - до середини ХVІІ століття. Волинь і Центральна Україна : монографія / Н. Яковенко. 2-ге вид. перегл. і випр. Київ : Критика, 2008. С. 17–58.

 

Тези доповідей, матеріали конференцій, семінарів

 

 

Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні читання: 2013 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4–6 квіт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91.

Закіров М., Закірова С. Делема інформаційної безпеки особистості в інформаційному суспільстві. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. Горовий, Ю. Половинчак, Л. Чуприна та ін. Київ, 2022. Вип. 63. С. 50–64.

 

 

Законодавчі та нормативні документи

 

 

Про деякі питання проведення сертифікації в 2022 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 04.01.2022 № 3. Інформ. зб. для освітян. 2022. № 2. С. 18–21.

 

Статті з продовжуваних та періодичних видань

Вакаренко О. Забезпечення системного входження науково-видавничої діяльності НАН України до цифрових наукових комунікацій. Бібліотечний вісник. 2020. № 6. С. 39–43.

Василенко Д. П., Бутко Л. В. Пріоритетні напрями цифровізації архівної справи. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 4. С. 32–39.

 

 

Електронні ресурси

 

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій : навч. посіб. для студентів мед. вузів III—IV рівнів акредитації. Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

 Електронні онлайнові документи

 

 

 

 

Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. Юрид. наук. електрон. журн. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні1
ВчораВчора242
За тижденьЗа тиждень207
За місяцьЗа місяць5524
ВсьогоВсього159612
Найбільше 726 : 07-15-2024

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45