Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Інтернет-посилання

54. Кафедра практичної психології та психотерапії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kppp-rshu.org.ua/ . – Назва екрана.

55. Практичний психолог [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psychologis.com.ua/prakticheskiy_psiholog.htm . – Назва з екрана.

56. Професія психолога – затребувана професія психолога в сучасному світі? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iskysstvoetiketa.com/profesiya-psixolog-zatrebuvana-profesiya-psixologa-v-suchasnomu-sviti/ . – Назва з екрана.

57. Професія психолога [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://profesiapsichologa.blogspot.com/2013/04/blog-post.html . – Назва з екрана.

58. Психолог – це професія, чи викликання? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/psiholog__ce_profesiya__chi_poklikannya.html . – Назва з екрана.

Основні напрямки професійної діяльності практичного психолога: психологічна реабілітація


 
  29. Діти вулиці: хто вони і як їм допомогти : навч. посіб. / Упоряд.: О. Главник, Н. Комарова. – Київ : Главник, 2006. – 111 с. – (Б-чка соціального працівника)
  У книзі розкриваються концептуальні засади розуміння принципів розвитку бездоглядних і безпритульних дітей, шляхи допомоги їм та реабілітації. Соціально-економічні перетворення в країні загострили проблему "дітей вулиці", яка існувала завжди, але під іншою назвою - "педагогічно запущені діти". Наростаючи прогрес, не знаючи належного регулювання з боку держави, сьогодні вона набула загальнонаціональних масштабів.

 


 
  30. Бочелюк В . Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 260 с.
  Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями в межах спеціальної психології, визначені предмет, об'єкт і завдання цієї науки. Також зосереджено увагу на соціально-психологічних особливостях людини зі справжніми психофізичними порушеннями та основі її психологічної реабілітації. Значно увага приділяється основам психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної діяльності з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності.

 


 
  31. Дегтяренко Т . М. Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегія управління : монографія / Т.В. М. Дегтяренко. – Суми : Унів. кн., 2015. – 401 с.
  Монографія присвячена проблемам методології корекційно-реабілітаційної діяльності. Висвітлено теоретичні засади комплексної допомоги особам, які мають психофізичні порушення з позицій корекційної педагогіки та в комплексі з іншими науками. Обґрунтовано сутність, визначено роль і місце інституту управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні. Запропоновано теоретичну модель підготовки фахівців до управління корекційно-реабілітаційною допомогою.

 

    32. Дегтяренко Т . М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Унів. кн., 2018. – 301 с.
  У посібнику основні завдання системи корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами, наведено модель сучасної системи допомоги цим дітям, практичні матеріали щодо роботи з дітьми з психофізичними порушеннями.

 

    33. Івашкевич Е . З. Психологічна реабілітація хворих з особистісними розладами : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Е. З. Івашкевич, Н. О. Михальчук ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Міжнарод. економіко-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. – Рівне : 2011. – 55 с.
  У навчально-методичному посібнику виділено соціально-психологічні передумови дослідження виникнення та розвитку тютюнопаління серед школярів різних вікових груп – проблема, яка не має достатньої кількості. Проаналізовано питання емоційної тривожності молодших школярів, описані помилки сімейного виховання, запропоновано детермінаційні психологічні характеристики педагогічних впливів, спрямованих на запобігання, виникнення та розвиток тютюнопаління у дітей молодшого, підліткового та старшого шкільного віку. Останній розділ посібника розкриває особливості диференційованого догляду за психічно хворими.

 

    34. Кондратенко В . Заїкання : феноменологія та основні напрями реабілітації : навч. посіб. для студентів дефектолог. ф-тів вищ. пед. навч. закл. / В. Кондратенко, В. Ломоносов ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. п. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки і психології. – Київ : КНТ, 2006. – 69 с.
  Розкрито сучасні погляди щодо етіології, патогенезу заїкання, реабілітації заїкованих у психофізіології, психології та корекційної педагогіки. Представлені клінічні та психолого-педагогічні характеристики різних форм заїкання; інтегративно представлені сучасні методики та технології подолання заїкання.

 


 
  35. Михальчук Н . О. Психологічна реабілітація хворих з розладами інтелекту : метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. О. Михальчук, Е. З. Івашкевич ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Міжнар. економіко-гуманіт. ун-т ім. С. Дем'янчука. – Рівне : Принт Хауз, 2017. – 79 с.
  Методичний посібник розкриває основні критерії психологічної реабілітації людей з інтелектуальними розладами. Авторами зосереджено увагу на розділах, які описують організаційні основи допомоги психічно хворим з інтелектуальними розладами. Охарактеризовано засади реабілітаційної роботи психічно хворих з інтелектуальними розладами у стаціонарі лікувального закладу.    36. Михальчук Н . О. Основи психологічної реабілітації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл / Н. О. Михальчук, Р. З. Поташнюк, Е. З. Івашкевич ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Міжнар. економіко-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. – Рівне : РДГУ : МЕГУ, 2006. – 191 с.
  Навчальний посібник містить матеріали про сутність медичної психології та психологічної реабілітації, окреслює соціально-психологічні передумови виникнення та розвиток тютюнопаління серед школярів різних вікових груп, висвітлює особливості диференційованого догляду за психічнохворими.

 


 
  37. Шевців З . М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / З. М. Шевців. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 246 с.
  У посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної діяльності, технології, методи і форми роботи з девіантними і обдарованими дітьми та молоддю, неблагополучними сім'ями, групами, підлітковими та молодіжними об'єднаннями; подаються шляхи подолання конфліктних і кризових ситуацій; висвітлюється організація соціально-педагогічної роботи соціального педагога в системі освіти України.


 

Основні напрямки професійної діяльності практичного психолога: психопрофілактика

 

    19. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я : навч. посіб. для студентів серед. і вищ. закладів освіти /М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, А. ф. Косенко, Т. І. Кочергіна ; Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Київ. міжнарод. ун-т; За ред. М. С. Корольчука. – Київ: ІНКОС, 2002. – 272 с.
  У посібнику розглядаються шляхи та засоби зміцнення фізичного і психічного здоров'я, основні поняття, критерії психічного здоров'я та психічних синдромів. У виданні представлені конкретні медичні та психологічні заходи профілактики, раннього виявлення та методи психокорекції осіб з нервово-психічними розладами.

 


 
  20. Тимофієва М . п. Психологія здоров'я : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. п. Тимофієва, О. В. Двіжона ; М-во освіти і науки України, М-во охорони здоров'я, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2009. – 294 с.
  У запропонованому виданні подає теоретичні засади психології здоров'я, розкрито критерії здоров'я та здорової особистості. Особливу увагу зосереджено на оптимізації міжособистісної взаємодії, сприянні кращому розумінню себе та інших, формуванні й корекції регулятивних, комунікативних, вольових якостей, профілактиці та корекції психічного і психологічного здоров’я. Висвітлено основні критерії та практичні методи психопрофілактики психічного, психологічного здоров'я у різних вікових групах.

 


 
  21. Федосова Л . О. Клінічна психологія : навч. посіб. / Л. О. Федосова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2013. – 247 с.
  У навчальному посібнику висвітлено питання формування сучасної клінічної психології. Розглянуто фундаментальні поняття психічної патології, основні патологічні симптоми й синдроми психічних розладів, порушення психіки при соматичних захворюваннях, розкрито загальне виявлення про психосоматичну медицину, а також описано сучасні аспекти психопрофілактики та психотерапії.

Основні напрямки професійної діяльності практичного психолога: психологічна корекція

    22. Основи психогігієни та психокорекції : програмово-метод. посіб. / М-во освіти та науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, каф. педагогіки та психології (дошк.) ; уклад. О. І. Косарєва – Рівне : РДГУ, 2008. – 15 с.
  Метою курсу «Основи психогігієни та психокорекції» є ознайомлення студентів з основами психогігієни та психокорекційної роботи, основними їх видами; методами психокорекційного впливу; особливостями корекційної роботи з дітьми та підлітками. Методичний посібник містить опис предмета навчальної дисципліни, змістових модулів, тем, які навчаються студентами.

 

    23. Євтушенко І . В. Використання казок у роботі психолога / І. В. Євтушенко, С. М. Аврамченко. – Київ : Сімейне коло, 2011. – 96 c. – (Психологічний інструментарій).
  У посібнику зосереджено увагу на використанні казок та міфів як одному з методів психодіагностики та психокорекції. Використання казки допомоги об'єктивації внутрішнього досвіду суб'єкта. Казка використовується як діагностичний та психокорекційний засіб у межах методу активного соціально-психологічного навчання.

 

    24. Зелінська Т . М. Амбівалентність особистості : теорія, діагностика і психокорекція : навч. посіб для студентів вищ. навч. закл. / Т. М. Зелінська. – Київ : Каравела, 2010. – 255 с.
  У книзі викладено сучасні досягнення в психології амбівалентності особистості (теорія, діагностика і психокорекція). Розглянуто проблеми особистості у сімейних стосунках. Структура запропонованого навчального матеріалу орієнтує майбутніх практичних психологів, соціальних працівників і вчителів на вихідні теоретичні питання природи, змісту, критеріїв, типів та вимірювання особистісної амбівалентності.    25. Кузікова С . Б. Основи психокорекції : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. Б. Кузікова. – Київ : Академвидав, 2012. – 319 с. : іл. – (Альма-матер).
  У виданні описано теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфери і поведінки особистості. Психокорекційний вплив проаналізовано з позицій триєдиного принципу особистісного саморозвитку в психологічній корекції.

 

    26. Кузькова С . Б. Теорія і практика вікової психокорекції : навч. посіб. / С. Б. Кузікова. – 2-ге вид., стер. – Суми : Унів. кн., 2018. – 383 с.
  У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва. Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, методи корекції пізнавальної діяльності в дитячо-юнацькому віці та аналізуються особливості використання психокорекційних методів.

 


 
  27. Психокорекція проявів гандикапізму та ксенофобії : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. О. Ставицький, В. В. Назаревич, О. Г. Ставицька, І. О. Борейчук. – Рівне : Принт Хауз, 2013. – 259 с.
  У навчальному посібнику розкривається психологічна сутність поняти феномена гендикапізму та ксенофобії. Наводяться конкретні активні соціально-психологічні програми профілактики та корекції цих явищ методами тренінгових занять.

 

    28. Стасько О . Г. Врахування умовних цінностей суб'єкта у роботі психолога / О.В. Г. Стасько. – Київ : Сімейне коло, 2011. – 92 с. – (Психологічний інструментарій).
  У виданні представлено досвід психокорекційної роботи за методом активного соціально-психологічного навчання (АСПН) у контексті дослідження умовних цінностей суб'єкта. Розкрито психологічний зміст умов категорій цінностей та виявлено глибинно-психологічні передумови їх формування.

Основні напрямки професійної діяльності практичного психолога: психологічне консультування

 


 
  14. Безлюдна В . І. Психологічне консультування : навч.-метод. матеріали / В.В. І. Безлюдна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т психології та педагогіки, каф. вікової та пед. психології. – Рівне : РДГУ, 2013. – 91 с.
  Навчально-методичні матеріали охоплюють коло питань, пов’язаних з поняттями психологічної допомоги, організацією консультування, засобами ведення консультативного процесу, ознайомлюють з основними напрямками консультативної практики, а також з основними психотерапевтичними школами психодинамічного та інших напрямків.

 

    15. Мельничук О . Б. Основи психоконсультування та психокорекції : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Практична психологія" / О. Б. Мельничук ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. п. Драгоманова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2017. – 389 с.
  Навчальний посібник висвітлює загальні та практичні проблеми основ психологічного консультування та психологічної корекції. Розділяють спеціальні питання засад психологічного консультування, його організація та використовує техніку консультування, висвітлюють зміст, принципи та методи надання психологічної допомоги та питання практики психологічного консультування з різними категоріями клієнтів, розкривають питання теорії та практики психологічної корекції.

 

 

    16. Митник О . я. Психологічне консультування : навч.-метод. посіб. / О. я. Митник, І. В. Томаржевська ; нац. пед. ун-т ім. М. п. Драгоманова, ф-т педагогіки і психології, каф. практ. психології. – Київ : Слово, 2016. – 124 с.
  У посібнику презентовано форми й методи роботи викладача на лекційних та практичних (лабораторних) заняттях курсу; представлено зміст короткого лекційного матеріалу, навчальне забезпечення практичних (лабораторних) занять у вигляді професійних проблемно-пошукових завдань, завдань для самостійної роботи та самоконтролю знань; тести для перевірки якості знань учнів.

 

 

 


 
  17. Психологічна допомога сім'ї : навч. посіб.: У 3 кн. Кн. 1 / за ред. З. Г. Кісарчук, О. І. Єрмусевич. – Київ : Главник, 2006. – 127 с. – (Психологічний інструментарій).
  Посібник присвячено питанням психологічної допомоги сім'ї. У цьому розглядаються особливості сучасної української сім'ї як соціальної одиниці, що функціонує в умовах кризи. Аналізується її специфіка як клієнта психологічної консультації. Висвітлюються найбільш поширені моделі сучасної сімейної психотерапії та консультування, обговорюються особливості їх застосування у вітчизняних соціокультурних умовах. Пропонується ряд розроблених авторів теоретико-методичних підходів до роботи з сім'єю.

 


 
  18. Цимбалюк І . М. Психологічне консультування та корекція : модульно-рейтинговий курс : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / І. М. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2005. – 649 с.
  Посібник створено відповідно до програми підготовки фахівців із психології у вищих навчальних закладах. Наведено матеріали оглядових лекцій і тюторських занять для лекційних і практичних занять з курсу "Основи психологічного консультування" за модульно-рейтинговою технологією викладання. Зміст цієї книги можна дати читачеві лише схему, загальний орієнтир для консультативної роботи. Вона як буквар для тих, хто знайомиться з консультуванням; захоплююче поняття для тих, хто цікавиться практичною психологією; систематичне керівництво для тих досвідчених психоконсультантів, хто має звичку чітко розкласти все на своїх місцях.

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні71
ВчораВчора202
За тижденьЗа тиждень400
За місяцьЗа місяць6306
ВсьогоВсього146515
Найбільше 651 : 03-28-2024

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45