Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Життя й творчість Ж.-Ж. Руссо

 ss0006 photo-resizer.ru

  20. З роздумів над Жан-Жаком Руссо : статті про літературу і мистецтво / Ж. Санд // Дзвін. – 2016. – № 1. – С. 223–228.

  У статті важливо життєвий та творчий шлях видатного французького просвітилеля XVIII століття Жан-Жака Руссо. Використані фрагменти біографічного роману «Сповідь», що повністю відтворює події його життя.

  

 

  21. Жан-Жак Руссо // Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан. – Київ : Основи, 1998. – С. 354–359.

  В окремому розділі книги змістовно життєву позицію та літературну думку французького мислителя Ж.-Ж. Руссо. Зазначено, що таким його літературним твором є «Сповідь», в якому Руссо детально описав біографію свого життя.

 

 

  22. Жан-Жак Руссо // Світова класична думка про державу і право : навч. посіб. / Є. ф. Безродний, Г. К. Ковальчук, О. С. Масний ; М-во освіти України. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – С. 187–193.

  Окремий розділ посібника присвячений життю й творчій діяльності Жан-Жака Руссо (1712–1778) – видатного французького просвітителя, педагога в галузі природного виховання, громадсько-освітнього діяча, письменника, філософа, визначного представника французької культури XVIII ст.

 

 

  23. Руссо // Історія західної філософії /Б. Рассел. – Київ : Основи, 1995. – С. 571–584.

  На сторінках цієї праці окремим розділом окреслено життєвий шлях видатного французького просвітителя XVIII століття Жан-Жака Руссо. Детально та цікаво відображають найяскравіші події життя мислителя, що вплинули на розуміння його поглядів та думок.

 

 

  24. Руссо // Історія філософії. Т. 2 : Філософія Нового Часу до 1830 року / В. Татаркевич. – Львів : Свічадо, 1999. – С 188–194.

  У підручнику окремим розділом важливість життєвого та творчого шляху видатного мислителя епохи Просвітництва Жан-Жака Руссо. Розглянуто ряд філософських поглядів – засудження цивілізації, обожнення природи, засудження суспільного устрою, вороже ставлення до інтелектуалізму, педагогічні та суспільні погляди.

 

 

  25. Руссо // Класики політичної думки : від Платона до Макса Вебера / під ред. Є. Причепія. – Київ : Тандем, 2002. – С. 285–300.

  У підручнику в окремому розділі висвітлюється життєвий та творчий шлях французького мислителя Ж.-Ж. Руссо. Розглядаються його педагогічні ідеї, які є особливо актуальними в сучасній освіті.

 

 

  26. Сентименталізм у Франції. Руссо // Зарубіжна література : від античності до початку ХІХ ст.: історико-естетичний нарис : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Б. Б. Шалагінов. – Київ : Академія, 2004. – С. 308–314.

  На сторінках даного підручника акцентовано увагу на життєвій та творчій спадщині Жан-Жака Руссо. Аналізується його філософський світогляд на природний розвиток. Охарактеризовано лірико-філософський роман «Юлія, або Нова Елоїза», що визнано вершиною французького сентименталізму.

 

 

Філософська система відомого просвітителя

 ss0005 photo-resizer.ru

  12. Державно-правові погляди Жан-Жака Руссо // Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / М. І. Мірошниченко, В. І. Мірошниченко. – Київ : Атіка, 2007. – С. 97–99.

  У розділі посібника висвітлюються філософські погляди Жана-Жака Руссо на державно-правову сферу суспільного життя. Зазначається, що головною ідеєю філософської думки є незалежність, свобода та природний стан рівності людини.

 

 

  13. Естетичні концепції Жан-Жака Руссо у художніх модифікаціях українських духовних діячів // Український літературний європеїзм : монографія / В.В. Г. Матвіїшин. – Київ : Академія, 2009. – С. 205–212.

  В окремому розділі монографії відзначається філософсько-мистецька спадщина Ж.-Ж. Руссо. Зроблено типологічне зіставлення його творчої розробки з філософсько-естетичними поглядами українських мислителів.

 

 

  14. Жан-Жак Руссо // Історія вчень про державу і право : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / О.М. М. Мироненко, В. п. Горбатенко. – Київ : Академія, 2010. – С. 172–179.

  У посібнику, у розділі «Державно-правове вчення у Франції» розглядаються філософські погляди видатних мислителів, зокрема Жан-Жака Руссо, на соціальне середовище у творенні особистості. Акцентується увага на політико-правовому вченні мислителя, що позначилося на суспільній свідомості сучасності.

 

 ss0008 photo-resizer.ru

  15. Лисюк В . Філософська система Ж.-Ж. Руссо / В. Лисюк // Вісник кафедри педагогіки початкової освіти : зб. наук. пр. викладачів, студентів пед. ф-ту Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту та вчителів загальноосвіт. шкіл. – Рівне : РДГУ, 2011. – № 4 : Професійний розвиток педагога. – С. 102–103.

  У статті вважають філософську систему Жан-Жака Руссо, яка є складною і багатозначною. Однією з головних проблем, які досліджував видатний мислитель є проблема людини та її істинна сутність.

 

 

  16. Руссо й націоналізм // Історія політичної думки / Дж. Г. Себайн, Т. Л. Торсон. – Київ : Основи, 1997. – С. 525–527.

  Розглянуто політичну філософію Ж.-Ж. Руссо, в якому він пропагував філософський раціоналізм й систему природного права.

 

 

  17. Соціально-філософська концепція Ж.-Ж. Руссо // Історія зарубіжної літератури ХVII–XVIII століття : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. – Київ : ЦУЛ, 2009. – С. 126–133.

  Розглянуто соціально-філософську концепцію видатного філософа, письменника, соціолога, історика, композитора Ж.-Ж. Руссо. Доступно описано філософські погляди на чисте почуття, свободу особистих взаємин, що висвітлені в романі «Нова Елоїза» Жан-Жака Руссо.

 

 

  18. Сповідальна традиція в ій європейській філософії: від Августіна до Ж.-Ж. Руссо // Етика спілкування : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / В. А. Малахов. – Київ : Либідь, 2006. – С. 29–40.

  У посібнику представлено етичну проблематику людського спілкування на прикладі вихідних підходів до неї в давній та сучасній філософській думці. Окремим розділом висвітлено філософську концепцію становлення та розвитку особистості Ж.-Ж. Руссо, яка відтворена у творі «Сповідь».

 

 

  19. Уявлення про державу і право Жан-Жака Руссо // Філософія права : навч. посіб. / О. О. Бандура, С. А. Бублик, М. Л. Заінчковський та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – С. 108–111.

  Розглянуто філософсько-правові погляди Жана-Жака Руссо, що викладені у творі «Суспільний договір». Мислитель стверджував, що потрібно запровадити демократію для функціонування нових форм держави і права.

 

 

 

Провідні ідеї Ж.-Ж. Руссо в сучасній педагогічній науці

 tt008

  3. Білецька С . Еволюція образу дитини: Ж.-Ж. Руссо як основоположник теорії педоцентризму / С. Руссо. Білецька // Шлях освіти. – 2010. – № 3. – С. 31–34.

  У статті йдеться про ідеї вільного виховання Жана-Жака Руссо, які були розвинуті в педагогічній системі його дослідниками. Головною ідеєю є природа та навколишнє середовище, що збагачує особистісний досвід дитини.

 

 

  4. Жан-Жак Руссо (1712–1778) // Зарубіжна література для дітей : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. – Київ : Академвидав, 2014. – С. 59–60.

  Посібник містить лірико-філософські романи французької літератури XVIII століття. В окремому розділі думки педагогічних ідей Жан-Жака Руссо. Висвітлено теорію природного виховання, основні етапи розвитку дітей та відмінності між дорослими і дітьми.

 

 

  5. Педагогічна система Ж.-Ж. Руссо // Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва : навч. посіб. для студентів пед. навч. закладів / В. п. Кравець. – Тернопіль, 1996. – С. 226–257.

  Розглянуто педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо, що мали великий вплив на подальший розвиток освіти та науки. Головною ідеєю в педагогічній системі Руссо є теорія природного виховання, в основі якої закладено самостійність та самодіяльність дитини. 

  6. Педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо з проблем сімейного виховання // Пам'ятай ім'я своє: заповіді сімейної педагогіки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів, в яких здійснюється підготовка пед. працівників / П. М. Щербань. – Київ : Вища шк., 2006. – С. 11–14.

  Окремий розділ даного навчального посібника присвячений педагогічній думці видатного мислителя Ж.-Ж. Руссо, який особливу увагу приділяв питанням природного виховання. Розглянуто заповіді Руссо, які висвітлені в романі-трактати «Еміль, або Про виховання», що пропагують високоморальні вчинки.

 

 

 

  7. Петрова І . В. Раціоналістична парадигма дозвілля у працях Ж.-Ж. Руссо / І. В. Петрова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2012. – Вип. 18, т. 2. – С. 77–81.

  У статті фактично педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо, що стосуються питань виховання нового покоління відповідно до вимог сучасності. Акцентується увага на соціально-культурній значущості дозвілля, що розкривається у творах відомого мислителя.

 

 ss0007 photo-resizer.ru

  8. Сарапулова Є. Ідеї ​​Руссо актуальні й сьогодні : педагогічна спадщина: погляд сьогодні / Є. Сарапулова // Дошкільне виховання. – 2003. – № 1. – С.13–16.

  У статті розглядаються педагогічні ідеї та практичні поради видатного французького письменника, філософа й просвітителя XVIII століття Жана-Жака Руссо, написані на основі його творів «Еміль, чи Про виховання», «Юлія, чи Нова Елоїза», «Проект виховання пана де Сент- Марі».

 

 

 

Ж.-Ж. Руссо про розвиток людини в умовах природного виховання

 

 

 

  9. Ж.-Ж. Руссо про виховання нової людини // Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / С. П. Максимюк. – Київ : Кондор, 2009. – С. 369–371.

  У даному розділі посібника розглянуто вагомий внесок Ж.-Ж. Руссо в практику виховання нового покоління. На думку вченого, виховання повинне бути природовідповідним, тобто відповідати віку дитини і здійснюватися в умовах природи. Висвітлено основні періоди розвитку людини від народження до повноліття та методи її виховання.

 

 

  10. Ж.-Ж. Руссо – розвиток в умовах природного виховання // Курс загальної психології : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. А. М'ясоїд. – Київ : Алерта, 2011. – Т. 1. – С. 237–241.

  У підручнику, в окремому розділі розглянуто відомі праці Ж.-Ж. Руссо «Про суспільну угоду, або принципи політичного виховання» та «Еміль, або Про виховання», що відображають суспільно-політичні та психолого-педагогічні погляди автора. Обгрунтовується ідея розвитку людини в умовах природного виховання.

 

 

 11. Ідея вільного виховання Ж.-Ж. Руссо. Вікова періодизація та система виховання Ж.-Ж. Руссо // Історія педагогіки : навч. посіб. / М. В. Левківський. – Київ : Центр учб. літ-ри, 2008. – С. 34–36.

  В окремому розділі навчального посібника розглянуто систему виховання за теорією Ж.-Ж. Руссо. Висвітлено вікову періодизацію дитини та окреслено зміст виховання по кожному періоду дитинства.

 

 

 

 

 

 

Праці Жан-Жака Руссо

 ss0004

  1. Руссо Ж.-Ж. Confessions (Сповідь) / Ж.-Ж. Руссо ; Під редакцією та введенням П. Н. Фурбанка. – London : David Campbell Publishers Ltd., 1992. – XLIII, 716 p. – (Бібліотека тисячоліття. Бібліотека кожного ; 84).

 

 ss0003

  2. Руссо Ж.-Ж. The Social Contract and The Discourses (Міркування про походження і принципи нерівності між людьми) / Ж.-Ж. Руссо ; Переклад Г. Д. Коула ; Переглянуто та доповнено JH Brumfitt і JC Hall; Вступ А. Раяна. – London : David Campbell Publishers Ltd., 1993. – LXI, 409 p. – (Бібліотека тисячоліття. Бібліотека кожного ; 162).

 

 

 

 

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні1
ВчораВчора242
За тижденьЗа тиждень207
За місяцьЗа місяць5524
ВсьогоВсього159612
Найбільше 726 : 07-15-2024

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45