Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Г. Г. Ващенко про національне виховання української молоді

 

  23. Г. Г. Ващенко : український виховний ідеал і виховання українського характеру // Курс загальної психології : підруч. для студентів вищ. навч. закл. [У 2 т.] / П. А. М'ясоїд. – Київ : Алерта, 2013. – Т. 2. – С. 622–625.

kurs-zagalnoyi55 

  Український виховний ідеал передбачає набуття Україною державності, а отже можливості для українського народу вільно творити своє політичне, господарське і релігійне життя; об’єднання усіх українців, незважаючи на їхнє територіальне походження, церковну належність, соціальний стан. В окремому розділі йдеться про умови виховання українського характеру в ХХ ст., за теорією Г. Г. Ващенка. 

 

  24. Г. Г. Ващенко про національне виховання української молоді // Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – С. 324–333.

 

  У навчальному посібнику на системній основі подається аналіз становлення і розвитку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності. Саме цьому присвятив своє життя Григорій Григорович Ващенко, про що й висвітлюється в окремому підрозділі книги.

 

  25. Григорій Ващенко про традиційний український ідеал людини // Пам'ятай ім'я своє : заповіді сімейної педагогіки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., в яких здійснюється підготовка пед. працівників / П. М. Щербань. – Київ : Вища шк., 2006. – С. 37–41.

 

  Окремий розділ даного навчального посібника присвячений видатному українському педагогу і психологу Григорію Ващенку, який особливу увагу приділяв традиційним тисячолітнім заповідям української сімейної педагогіки, основною ідеєю яких було «Служіння Богові й Україні». У своїх книжках «Виховний ідеал» та «Виховання волі і характеру» він пише про найголовніше, що має знати, пам’ятати і чим має керуватися кожна сім’я і кожний навчальний заклад.

 

  26. Гауряк О. Д. Ідеї фізичного виховання у педагогічній спадщині Григорія Ващенка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / О. Д. Гауряк ; М-во освіти і науки України, Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2017. – 20 с.

 

  У дослідженні здійснено цілісний історико-педагогічний аналіз ідей фізичного виховання особистості в спадщині Григорія Ващенка у контексті їхньої актуалізації в теорії та практиці національного виховання.

 

  27. Дорогань С. Національне виховання як світоглядне завдання: філософський і педагогічний аспект / С. Дорогань // Вища освіта України. – 2004. – № 2. – С. 105-111.

 

  У статті розглядаються аспекти національного виховання в працях відомих учених минулого та сучасності (в т. ч. Г. Г. Ващенка). Висвітлено проблеми і перспективи розвитку національного виховання.

 

  28. Ковальчук О. Виховна система Григорія Ващенка як складова європейської гуманістичної традиції / О. Ковальчук // Вища освіта України. – 2003. – № 4. – С. 117–120.

 

  У статті проаналізовано концепцію освітньої системи Григорія Ващенка як важливої складової частини європейської педагогічної школи. Підкреслено, що основним об’єднувальним компонентом педагогічної системи Г. Ващенка був український освітній ідеал.

 

  29. Мосіяшенко В. Шлях до християнського виховного ідеалу / В. Мосіяшенко // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : наук. зап. / Острозька акад. ; редкол. : І. Д. Пасічник, В. М. Жуковський, І. В. Бичко та ін. – Острог, 2000. – Т. 3 : Біблія на теренах України. – С. 407–412.

 

  Автор статті розкриває проблему християнського виховного ідеалу та шляхи його формування. Особлива увага приділена виховному ідеалу видатного українського педагога-державника Григорія Ващенка. Автор робить історичний екскурс по храмах у м. Глухові, де започаткована туристично-краєзнавча експедиція «Храми Глухова», яка має на меті виховувати у молоді дбайливе ставлення до духовних святинь, закладати міцні підвалини християнської моралі.

 

  30. Національний виховний ідеал Г. Ващенка // Історія педагогіки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. В. Левківський. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр навч. л-ри, 2008. – С. 146–147.

 

  Григорій Ващенко присвятив своє життя створенню української національної педагогіки на основі християнського ідеалу. Учений був переконаний, що українська національна система освіти може існувати тільки на підґрунті ідеалістичного світосприйняття та утвердження християнської моралі шляхом перетворення віри в Бога у внутрішнє переконання людини. Про це йдеться в окремому розділі навчального посібника.

 

  31. Педагогічні концепції видатного вченого-державника (Г. Ващенко) // Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика / А. Г. Погрібний ; вст. сл. : В. Г. Дончика, П. П. Кононенка. – Київ : Просвіта, 2009. – С. 475–492.

 

    Автор звертає особливу увагу на портретну характеристику одного з найбільших українських педагогів - Григорія Ващенка, головна заслуга якого полягає в обґрунтуванні ним педагогічно-виховної концепції, що відповідає ментальності, історичній місії, потребам державного будівництва українського народу.

 

  32. Педагогічні технології : навч. посіб. для вузів / О. С. Падалка, А. М. Нісімчук, І. О. Смолюк, О. Г. Шпак ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Лабораторія пед. технології Волин. держ. пед. ун-ту ім. Лесі Українки. – Київ : Укр. енциклопедія, 1995. – 253 с.

 

  У навчальному посібнику розкриваються різноманітні проблеми і аспекти виховання. Багато уваги приділено питанням становлення вчителя, оволодіння ним секретами педагогічної майстерності. В окремому розділі розглянуто педагогічні погляди Г. Ващенка.   

 

  33. Рудакевич М. І. Григорій Ващенко про християнську мораль як основу українського виховного ідеалу / М. І. Рудакевич // Моральна цінність християнства і відродження національної школи : доп. наук.-практ. конф. / Лаб. соціал. інтелекту ЦДПІН НАН України. Упр. освіти Терноп. міськвиконкому. ЗОШ №18 ; ред. : В. Кухарський, А. Крижанівський. – Київ ; Тернопіль, 1995. – С. 31-36.

 

  У статті аналізується проблема цілей виховання, виховного ідеалу Г. Ващенка. Досліджуючи педагогічні системи європейських народів, він довів, що їх спільною основою виступає християнський виховний ідеал, риси якого носять вселюдський і вічний характер, а тому не залежать ні від суспільно-політичного ладу, ні від національності.

Провідні ідеї Г. Г. Ващенка в сучасній педагогічній практиці

 

  10. Антонюк Т. Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підгрунтя в розбудові національної системи освіти / Т. Антонюк // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 148–153.

 

  У статті аналізуються педагогічні ідеї видатного українського педагога і психолога Григорія Ващенка, які автор вважав головними для розбудови української системи освіти. Зазначено, що Г. Ващенка по праву можна назвати педагогом-державником. У численних працях учений обґрунтував концепцію, програму, методологію і методику виховання, озброїв нас підходами, як саме належить виховувати українського патріота.

 

  11. Базиль Л. Використання творчої спадщини Григорія Ващенка у фаховій підготовці вчителів-словесників / Л. Базиль // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 11. – С. 34-37.

 

  На основі творів Г. Ващенка, досліджень українських учених про його науково-педагогічну спадщину, розглядаються  питання, що знайшли належне місце в теоретико- та історико-літературних і методичних курсах філологів.

Повний текст

 

  12. Бойко А. Стяг державотворчої педагогічної думки : духовно-моральна парадигма педагогічної творчості Г. Г. Ващенка / А. Бойко // Освіта. – 2008. – 9–16 квіт. (№ 15–16). – С. 8–9. – (Ім'я на освітянській карті України).

  Стаття присвячена основоположнику української національної педагогіки Г. Г. Ващенку. Зроблено висновок про те, що його творчість відповідала загальногромадській ціннісній орієнтації, яка полягала в русі до єдності й цілісності при зростанні рівня різноманітності.

 

  13. Герасименко В. Співець людини, волі й України / В. Герасименко // Історичний календар - 2002 : наук.-попул. альманах / упоряд. : А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 251–257.

 

  У статті зазначено, що Г. Ващенко з’явився наприкінці так званого шаленого залізного віку, у той історичний період, який знищує стару мораль, відкриває горизонти досконалішої, якіснішої. Живемо у бажанні та передчутті переходу від стражденного до радісного етапу свого розвитку, розвитку всієї цивілізації. Допомогти справдити це сподівання може й повинна наша національна педагогіка, а саме – глибоко прониклива, гуманістична, вищою мірою людяна педагогіка Г. Ващенка.

Повний текст

 

  14. Гнаткович Т. Педагогічний світогляд Григорія Ващенка / Т. Гнаткович // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 5. – С. 69–70.

 

  У статті розглянуто погляди Г. Ващенка, що стосуються побудови системи освіти, які найповніше висвітлені у його працях «Проект системи освіти в самостійній Україні» та «Загальні методи навчання».

 

  15. Кміт Я. Педагогічні ідеї та погляди Григорія Ващенка в контексті дидактичної інтеграції (психологічний аспект) / Я. Кміт, І. Козловська // Науковий збірник Українського Вільного Університету / Укр. Вільний Ун-т ; [гол. ред. та упоряд. Я. Розумний]. – Мюнхен ; Львів, 1996. – С. 201–205. – (Наук. зб. ; т. 18).

 

  У статті проаналізовано дидактичну спадщину Григорія Ващенка, яка показує, що не заперечуючи системи предметного навчання, необхідно також впроваджувати у навчальний процес сучасної школи інтегративні форми навчання.

 

  16. Поліщук Р. В. Проблеми фізичного здоров'я як системоутворювального чинника формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Р. В. Поліщук ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Київ, 2015. – 20 с.

 

  Проведено системний аналіз проблем фізичного здоров'я як основоположного чинника виховання особистості в педагогічній спадщині Г. Ващенка, А. Макаренка та В. Сухомлинського, чия освітньо-виховна діяльність припадає на XX ст. Визначено конструктивні можливості перспективного застосування досвіду видатних педагогів у суспільній практиці сьогодення.

 

17. Про Григорія Ващенка (Погрібний А., Огнев'юк В., Жебровський Б., Коваль О., Кононенко П.) // Рідна школа. – 2003. – № 6. – С. 5.

 

У статті висвітлено думки відомих вчених та освітян про роль українського педагога, патріота Г. Ващенка у розвитку національних засад освіти та виховання в Україні.

 

  18. Пугач А. Г. Г. Ващенко і вітчизняна педагогіка : (до 125-річчя від дня народження) / А. Пугач // Рідна школа. – 2003. – № 7. – С. 68–69.

 

  У статті проаналізовано спадщину Г. Г. Ващенка в контексті українського історико-педагогічного процесу.

 

  19. Рогальська Н. Григорій Ващенко: система дошкільної освіти / Н. Рогальська // Дошкільне виховання. – 2004. – № 1. – С. 18–19.

 

  У статті подається аналіз поглядів на виховання дітей дошкільного віку, а також розкривається зміст системи дошкільної освіти завдяки педагогічній спадщині Григорія Ващенка, який увібрав у себе багатовікову українську педагогіку.

 

  20. Шиленко С. Видатні педагоги про збереження здоров'я дитини / С. Шиленко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 7–8. – С. 44–49.

 

  У статті зроблено короткий огляд науково-педагогічної спадщини класиків педагогіки, зокрема, Г. Ващенка. Можна дійти висновку, що кожний з них здійснив неоціненний внесок в утвердження основоположного принципу педагогіки – зробити школу центром здоров’я.

Повний текст

 

  21. Черуха З. В. Педагогічний світогляд Г. Ващенка / З. В. Черуха, В. І. Маключенко // Роль християнства в утвердженні освіти, науки та мистецтва: історія, уроки, перспективи : наук. зб. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв РІСКІСу, Рівнен. ф-т Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Рівне : Волин. обереги, 2000. – С. 276–281.

 

  У статті висвітлено науково-педагогічний доробок Г. Ващенка та його значення для розбудови сучасної української національної системи освіти та виховання.

 

  22. Яременко Н. Проблема організації ігрової діяльності учнів у педагогічній спадщині Григорія Ващенка / Н. Яременко // Нові технології навчання. – Київ : НМЦВО, 2004. – Вип. 39. – С. 183–188.

 

  У статті висвітлено погляди Г. Ващенка на організацію ігрової діяльності учнів, адже, за його словами, гра є найхарактернішим видом життєдіяльності дитини дошкільного віку, а навчання – шкільного, і саме гра є однаково важливою та необхідною для дітей різних вікових груп. Сьогодні найменш досліджені можливості впливу цього виду діяльності на учнів основної школи, тобто на підлітків. Цим і зумовлена потреба розробки концептуальних підходів щодо підготовки майбутніх учителів до організації дозвіллєво-ігрової діяльності саме з учнями цієї вікової категорії.

Особистість як базова категорія психологічної науки

120042

21. Виховання духовності особистості : навч.-метод. посіб. / М. Й. Боришевський, Л. І. Пилипенко, О. І. Пенькова та ін. ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за заг. ред. М. Й. Боришевського. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 103 с.

 У навчально-методичному посібнику подається загальна характеристика феномену духовності, коротка інформація про стан наукової розробки проблеми, а також розглядаються соціально-психологічні, психолого-педагогічні та інші чинники й умови, котрі можуть сприяти вихованню і самовихованню духовності в учнів підліткового та раннього юнацького віку.

 

120043

22. Зубцов Д. Е. Психологічні особливості депресії у розлучених жінок : монографія / Д. Е. Зубцов. – Київ : Слово, 2015. – 199 с.

 У монографії проаналізовано та систематизовано матеріали щодо питань загальної характеристики депресії, її видів та причин виникнення. Розроблена психодіагностична процедура виявлення депресивних переживань, визначені основні етапи та способи психологічної допомоги розлученим жінкам.

 

120032

23. Каламаж Р. В. Психологія професійної самосвідомості студентів : навч.-метод. посіб. / Р. В. Каламаж. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька акад.", 2015. – 199 с.

 У навчально-методичному посібнику розкрито зміст понять професійної самосвідомості та професійної Я-концепції, здійснено структурно-функціональний аналіз професійної самосвідомості, розглянуто питання діагностики рівня її сформованості. На прикладі майбутніх юристів розкривається питання цілеспрямованого формування професійної самосвідомості на етапі навчання у ВНЗ. Окрема увага приділена когнітивному та метакогнітивному підходам до виділеного предмета дослідження. Порушується проблема академічної Я-концепції та її зв'язку з навчальними досягненнями студентів.

 

120036

24. Кузнєцов М. А. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія / М. А. Кузнєцов, К. І. Фоменко, О. І. Кузнецов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 338 с.

 У монографії розкривається психолого-педагогічний аспект проблеми особистісних факторів, що визначають динаміку психічних станів у процесі навчально-пізнавальної діяльності у студентів, що характеризуються різними рівнями успішності. Пропонується коригувально-розвивальна програма, спрямована на вдосконалення психологічних механізмів саморегуляції психічних станів, що виникають у студентів.

 

120064

25. Кунгурцева Л. В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : монографія / Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 242 с.

 У монографії представлено погляди на природу обдарованості у вітчизняних та зарубіжних психологічних теоріях. Розглянуто особливості дослідження обдарованих дітей-сиріт. Представлено методи психодіагностики феномену обдарованості. Описано тренінгові технології для актуалізації потенційної обдарованості дітей-сиріт, які можуть бути успішно використані у шкільних групах.

 

120060

26. Лучинкіна А. І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі : монографія / А. І. Лучинкіна, К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 250 с.

 У монографії визначено теоретико-методологічні підходи до розгляду процесу соціалізації в Інтернет-середовищі, описано концептуальну модель соціалізації обдарованої особистості, розглянуто критерії нормативної соціалізації особистості, представлено систему психологічного супроводу процесу Інтернет-соціалізації та профілактики девіантного розвитку обдарованої особистості.

 

120059

27. Максименко С. Д. Психологія учіння людини : генетико-моделюючий підхід : монографія / С. Д. Максименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 592 с.

 З позиції генетичної психології, у монографії розглядається особистість, її витоки, структурні компоненти та її внутрішній світ. Вперше представлені принципи побудови експериментально-генетичного та генетико-моделюючого методів як найбільш адекватних для пояснення закономірностей і механізмів привласнення, формування і розвитку здібностей людини та генези становлення особистості.

  

120020

28. Постова К. Г. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів : монографія / К. Г. Постова ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 95 с.

 Роботу присвячено проблемі розвитку дослідницьких здібностей учнів, особлива увага звертається на встановлення психологічних умов, що впливають на їх розвиток. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблем обдарованості та психології здібностей, здійснено аналіз відомих концепцій дослідницьких здібностей, на основі якого встановлено загальні підходи до розвитку спеціальних здібностей.

 

120047

29. Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства : монографія / С. А. Гончаренко, А. Й. Ваврик, Є. П. Верещак та ін. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред.: С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 227 с.

 Монографія присвячена проблемам психологічної діагностики особливостей когнітивного розвитку сучасних молодших школярів та аналізу змін показників основних інтелектуальних здібностей за останні 25 років, представлено результати експериментальних досліджень, які свідчать про значний вплив новітніх інформаційних технологій на когнітивну, соціальну та емоційну сфери розвитку сучасних дітей.


 

120058

30. Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : монографія / С. Д. Максименко, Л. В. Дзюбко, О. М. Капустюк та ін. ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. С. Д. Максименка. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 400 с.

 Монографія присвячена актуальній проблемі психології самодетермінації особистості, аналізується ряд теоретичних гіпотез, що конструюють складові частини загальної проблеми самодетермінації. Розглянуті проблеми джерел та рушіїв психічного розвитку та розвитку особистості. У монографії подаються діагностичні критерії, що відображають особистісний розвиток і співвідносяться із самодетермінацією особистості.

 

 

1200191

31. Рибалка В. В. Психологія та педагогіка праці особистості : від обдарованості до майстерності дорослого : посібник / В. В. Рибалка ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 218 с.

 Головна мета посібника - дати читачам наукове уявлення про основні поняття сучасної психології та педагогіки праці, сформувати змістовні установки й орієнтири, необхідні для організації психологічного забезпечення трудової діяльності та професійної підготовки українського працівника. У посібнику подано характеристику здатності особистості до трудової діяльності як родової властивості людини.

 

120055

32. Розвиток особистості у різних умовах соціалізації : колективна монографія / за наук. ред.: Л. О. Калмикової, Г. О. Хомич. – Київ : Слово, 2016. – 472 с.

 У монографії розглядаються питання, пов'язані з багатоаспектною і багатовекторною проблематикою особистості людини на різних етапах її онтогенезу в різноманітних умовах соціалізації; розкриваються передумови, базові чинники, механізми, закономірності розвитку особистості, вікові особливості та індивідуальні відмінності її становлення. Висвітлюються нові аспекти щодо проблем особистості в різних вимірах, зокрема: комунікативному, інформаційному, віртуальному, фаховому, суб’єктному. 

 

120056

33. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Н. В. Чепелєвої. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 276 с.

 У науковій праці висвітлюються результати дослідження особистісного функціонування і розвитку у контексті постнекласичного методологічного підходу. Визначено характеристики зрілої особистості, що осмислила себе, власний життєвий досвід та створила на цій основі свій особистісний проект і здатна розвиватися у напрямі реалізації цього проекту. Схарактеризовано наративні практики особистісного зростання залежно від вікових та гендерних чинників.

 

120018

34. Романовська Д. Д. Особистісні стратегії професійної діяльності психологів : монографія / Д. Д. Романовська. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 245 с.

 Автор у своїй монографії представляє сучасний науково обгрунтований аналіз проблеми формування особистісних стратегій у професійній підготовці та професійній діяльності психологів, розкриває їх зміст та загальну структуру, представляє багаторівневу класифікацію видів особистісних стратегій професійної діяльності фахівця-психолога. 120021

35. Святенко Ю. О. Тренінг особистісного зростання : навч.-метод. посіб. для студентів / Ю. О. Святенко. – Київ : Слово, 2017. – 108 с.

   У посібнику матеріал подано у вигляді системи занять, які структуровано у відповідності з ключовими аспектами особистісного та професійного становлення практичного психолога. Запропоновані заняття спрямовані на розвиток мовлення, вміння працювати з конфліктами, розвиток згуртованості команди і усвідомлення особистісних цілей самовдосконалення.120067

36. Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія / Г. О. Балл, М. Т. Дригус, Н. І. Мусіяка та ін. ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. М. Т. Дригус. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 154 с.

 Монографію присвячено теоретико-методологічному та експериментальному аналізу проблеми особистісного становлення школярів з різним рівнем навчальних досягнень. Розкрито особливості та тенденції становлення емоційної сфери, самосвідомості та регулятивної сфери молодших школярів з різними навчальними досягненнями.

 

120049

37. Фурман А. А. Психологія особистості : ціннісно-орієнтаційний вимір : монографія / А. А. Фурман. – Одеса : ОНПУ ; Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 311 с.

 У монографії теоретико-методологічно обгрунтувано один із найзагадковіших конструктів сучасної психології - концепт особистості, здійснено аналіз основних критеріїв та норм оцінки функціонування системи вартостей і ціннісних орієнтацій особистості, описано складний механізм співвідношення соціальних цінностей особистості, зовнішніх і внутрішніх чинників поведінки.120048

38. Харченко В. Є. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу особистості : метод. посіб. / В. Є. Харченко, М. А. Шугай. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька акад.", 2015. – 158 с.

 У посібнику здійснено психологічний аналіз проблеми посттравматичного стресового розладу (ПТСР); пропонуються теоретичні та практичні матеріали із надання першої психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій; практичні рекомендації дітям та батькам в умовах суспільної кризи та військового конфлікту в країні.120063

39. Шаповалов Б. Б. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія / Б. Б. Шаповалов, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 229 с.

 У монографії здійснено психологічний аналіз проблеми спортивної обдарованості. Пропонується пакет діагностичних методик для ідентифікації спортивно обдарованої молоді. Подається розроблений авторами та апробований психологічний тренінг з формування мотивації досягнення успіху спортивно обдарованої молоді.

 

Праці Г. Г. Ващенка

 

  1. Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків. Т. 1 / Г. Ващенко ; Пед. т-во ім. проф. Г. Ващенка. – 3-є вид. – Полтава : Полтав. вісн., 1994. – 191 с.

 123

  Книга є першою з серії праць видатного українського вченого, педагога і психолога професора Г. Ващенка. На її сторінках автор проекту "Система освіти в самостійній Україні" та інших досліджень з проблем виховання молоді будує Виховний ідеал, що відповідає психічним та природним властивостям української людини.

Повний текст

 

  2. Ващенко Г. Загальні методи навчання : підруч. для педагогів / Г. Ващенко. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 1997. – 410 с.

 

  Книга знайомить з науково-педагогічною спадщиною Григорія Ващенка, яка присвячена розкриттю проблем в історико-освітньому і теоретичному аспектах.

 

  3. Ващенко Г. Основні засади розумового виховання української молоді. Загальні методи навчання. Виховний ідел. Проект системи освіти в самостійній Україні / Г. Ващенко // Хрестоматія з української класичної педагогіки: К. Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / уклад.: В. П. Кравець, О. І. Мешко. – Київ : Грамота, 2008. – С. 361–504.

 

  Хрестоматія містить тексти із найвідоміших праць Григорія Ващенка, творча спадщина якого істотно вплинула на розвиток національної педагогіки і стала світовою класикою. Статті й уривки з фундаментальних творів висвітлюють основні проблеми педагогічної спадщини автора.

 

  4. Ващенко Г. Виховання мистецького мислення / Г. Ващенко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 1. – С. 59–60.

4 

  Стаття є уривком з книги Григорія Ващенка «Загальні методи навчання» (Київ, 1997). Автором зроблено висновок, що мистецьке виховання як елемент навчання важливе не тільки само по собі, а й тим, що воно активізує навчальний процес в цілому, робить його цікавішим, внаслідок чого діти починають вчитись з більшою охотою, а то й із захопленням.

 

  5. Ващенко Г. Героїзм / Г. Ващенко // Освіта. – 2003. – 2–9 квіт. (№ 16). – С. 3.

 

  У даній статті Г. Ващенко розглядає такі поняття як «героїзм», «герой», «героїчне». Автор закликає виховувати у дусі героїзму українську молодь, бо від неї, в першу чергу, залежить майбутнє України.

 

  6. Ващенко Г. Євангельський ідеал людини / Г. Ващенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 2–3. – С. 150–154.

2 

  Стаття є уривком з основного твору Григорія Ващенка "Виховний ідеал", в якому розглянуто євангельський ідел людини, а саме вчення Євангелія про мету життя людини і про мету буття взагалі.

 

  7. Ващенко Г. Мета життя як стрижень характеру / Г. Ващенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 2–3. – С. 155.

 

  У статті розглянуто характер людини, відношення її до життя. Автор вважає, що суцільність і гармонійність характеру, як і характер у цілому, не даються людині від природи, - вони є наслідком наполегливої роботи людини над собою.

 

  8. Ващенко Г. Народна пісня і етнопедагогіка України / Г. Ващенко // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 1–2. – С. 30–37.

 

  У статті розглянуто історію українського народу, яку можна простежити в галузі народного мистецтва. Особливу увагу автор звертає на українську народну пісню, що є відбитком світогляду нашого народу, характерною особливістю якого є високий ідеалізм на релігійній основі.

Повний текст

 

  9. Ващенко Г. Хвороби в галузі національної пам’яті / Г. Ващенко // Освіта. – 2003. – 1–8 січ. (№ 1). – С. 4 ; 12–19 лют. (№ 8). – С. 6.

 3

  У даній статті автор зазначає, що здорова пам’ять є однією з важливих передумов нормального розвитку як окремої людини, так і цілої нації. Українцям потрібно дбати про збереження здорової національної пам'яті.

Галузі психології як напрями наукових психологічних досліджень

 

120046

1. Бочелюк В. Й. Геронтопсихологія : навч. посіб. для студентів спец. 7.03010201 – психологія / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2014. – 435 с.

 Проаналізовано сучасний стан геронтопсихології в системі наукових знань, окреслено її об'єкт, предмет, завдання, методи дослідження й методологію, також розглянуто історію її розвитку. Визначено психологічні особливості людей похилого віку, специфіку прояву психічних процесів на етапі геронтогенезу. Розкриваються проблеми геронтопсихології у вченнях класиків та сучасників психологічної науки.

 

120066

2. Диференційна психологія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, В. В. Клименко, Я. В. Цехмістер та ін. ; за заг. ред. С. Д. Максименка. – Київ : Слово, 2013. – 595 с.

 Підручник містить систематизований виклад основних розділів диференційної психології, висвітлюються основні психологічні підходи до розуміння індивідуальних відмінностей особистості. Розглядається онтогенез психіки, представлені індивідуальні, типологічні та групові відмінності між людьми, а також природа, джерела і наслідки цих відмінностей.

 

120040

3. Дубініна К. В. Вікова психологія : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студентів / К. В. Дубініна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т. педагогіки і психології, каф. психології і педагогіки. – Київ : Слово, 2017. – 175 с.

 Навчально-методичний посібник призначений для грунтовного самостійного оволодіння навчальним курсом "Психології розвитку та вікова психологія". Система завдань, поданих у посібнику, передбачає розкриття ключових понять кожної теми, містить формалізовану структуру головних логіко-психологічних елементів, включає розгортання смислових та змістовних блоків у запитаннях, альтернативно-тестових завданнях для самоконтролю, а також психологічні задачі та проблемні ситуації.

 

120037

4. Духовно-психологічні основи християнської психології : колективна монографія /                       Л.  Гридковець, О. Баранніков, Д. Бараннікова та ін. під ред. Л. Гридковець. – Львів : Скриня, 2015. – 367 с.

 Запропонована авторами монографія містить виклад теоретичних знань та прикладні аспекти застосування християнської психології. Значна увага приділена висвітленню таких проблем як релігійні витоки християнської психології, її наукові парадигми. Монографія презентує низку методів психотерапевтичної індивідуальної та групової допомоги в християнській парадигмі.

 

120038

5. Дзюба Т. М. Психологія дорослості з основами геронтопсихології : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. М. Дзюба, О. Г. Коваленко ; за ред. В. Ф. Моргуна. – Київ : Слово, 2013. – 263 с.

 У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми психології дорослої людини. Перевага цього видання полягає в уважному розгляді основних етапів дорослості : молодості, зрілості та старості. Інша важлива особливість - цілісний підхід до опису й аналізу процесу розвитку дорослої людини. Надзвичайно корисним є висвітлення періоду дорослості як процесу, який характеризується високою індивідуальною варіативністю.

 

120031

6. Іванова О. В. Психологія : вступ до спеціальності : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. В. Іванова, Л. М. Москалюк, С. І. Корсун ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 183 с.

 У навчальному посібнику подається загальне уявлення про психологію як науку, її становлення у донауковий період, про наукову психологію та існуючі галузі цієї науки. Також у посібнику розглядаються основні види діяльності психолога у всьому їх розмаїтті, напрями діяльності практичного психолога, і зокрема, психолога в органах внутрішніх справ. Висвітлюються цікаві факти та постаті, що започаткували вітчизняну психологію.

 

120061

7. Культуротвірна функція психологічної науки : монографія / Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Губенко та ін. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Г. О. Балла. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 263 с.

 У монографії викладено вихідні теоретичні засади дослідження культуротвірної функції психологічної науки, окреслюються провідні аспекти впливу психологічної науки на формування патернів (типових схем) свідомості й поведінки, притаманних окремим особам і людським спільнотам та шляхи гуманізації такого впливу у різних сферах суспільного життя. Особистість у дослідженні трактується як буття культури у людському індивіді, розглянуто особливості людинознавчої науки як однієї з культурних сфер.

 

120029

8. Махній М. М. Етнічна психологія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. М. Махній. – Київ : Слово, 2016. – 270 с.

 Навчальний посібник презентує психологічні особливості різних народів і культур, взаємодію людини як носія етнічної свідомості та суспільства. Подається аналіз співвідношення соціального і національного, формування поваги до всіх існуючих у суспільстві культурних потреб та способів життя.

 

 

120028

9. Митник О. Я. Психологічне консультування : навч.-метод. посіб. / О. Я. Митник, І. В. Томаржевська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т педагогіки і психології, Каф. практ. психології. – Київ : Слово, 2016. – 124 с.

 У посібнику коротко представлено основні теоретичні уявлення про психологічне консультування, презентовано форми і види цілеспрямованого впливу в психологічному консультуванні; відображено короткий зміст лекційного матеріалу, навчальне забезпечення практичних (лабораторних) занять у вигляді професійних проблемно-пошукових завдань, питань для самостійної роботи та самоконтролю знань; тестові завдання для перевірки якості вмінь учнів.

 

120022

10. Основи психотерапії : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / К. В. Седих, О. О. Фільц, В. І. Банцер та ін. ; за ред.: К. В. Седих, О. О. Фільц. – Київ : Академвидав, 2016. – 191 с. – (Alma mater+).

 У навчальному посібнику окреслено основні засади психотерапії, ключові психотерапевтичні ідеї і теорії, розглянуто напрями і методи дослідження психічної реальності, вказано на головні методики і техніки психотерапевтичної діяльності.

 

120051

11. Парадигмальні зміни основ загальної психології у синергетичному контексті : монографія / М.-Л. А. Чепа, В. Ф. Маценко, Ж. М. Маценко та ін. ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред.    М.-Л. А. Чепи. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 219 с.

 У монографії досліджено парадигмальні зміни загальнопсихологічної концепції психічних процесів, станів, властивостей, свідомості; визначено суб'єктивні чинники духовного розвитку особистості в контексті синергетичної концепції феномену духовності; розкрито механізми впливу комп'ютерних технологій на особистість.

 

120041

12. Педагогічна психологія : підручник / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Н. В. Ладогубець, Т. В. Ільїна. – Київ : Кондор, 2014. – 419 с.

 У підручнику розглянуті основоположні проблеми освіти: взаємодія педагога та учня як суб'єктів навчальної та педагогічної діяльності, навчально-педагогічне співробітництво та спілкування. Висвітлено методологічні та психологічні особливості освітньої і навчальної функції; системні ознаки та проблемність педагогічної діяльності, багатоаспектність педагогічних явищ, внутрішні й зовнішні конфлікти в педагогічній діяльності.

 

 

120062

13. Психологія педагогічної діяльності : практикум : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. М. Чернобровкін, О. П. Аматьєва, С. А. Саяпіна, М. В. Савченко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2014. – 176 с.

 Навчальний посібник створений на допомогу майбутнім фахівцям у галузі освіти для удосконалення знань із дисципліни "Психологія педагогічної діяльності". Метою посібника є формування практичних навичок та умінь розв'язання психолого-педагогічних ситуацій, визначення професійних здібностей педагога та психолога, діагностики учіння, вихованості учнів, особистості вчителя.

 

1376532560915

14. Савчин М. В. Методологеми психології : монографія / М. В. Савчин. – К. : Академвидав, 2013. – 223 с. – (Монографія).

 На основі застосовуваних у психології методологічних орієнтацій, підходів і методологування у монографії розкрито провідні парадигми і парадигмальні підходи, типи раціональності психології, світоглядні функції та ідеологеми її класичних і некласичних напрямів.

 

120027

15. Скребець В. О. Екологічна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Скребець, І. І. Шлімакова. – Київ : Слово, 2014. – 455 с.

 Підручник вперше в Україні презентує сучасні наукові знання нової прикладної галузі психології - екологічної психології. Розкриваються методологічні основи, базові поняття, феноменологія і зміст, форми прояву екопсихологічних явищ у теоретичному плані, обговорюються основні положення в організації практичних і семінарських занять у вищій школі та науково-дослідницькій роботі студентів.

 

120026

16. Собченко О. М. Психологія впливу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. М. Собченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Мукачів. держ. ун-т. – Київ : Кондор, 2013. – 156 c.

 Навчальний посібник окреслює загальні уявлення про основні категорії і поняття психології впливу як окремої науково-практичної навчальної дисципліни, складається з планів семінарських занять, методичних вказівок до роботи з текстом навчального матеріалу, змісту контрольних питань та навчальних завдань до самостійної роботи студентів, повідомлень і рефератів, навчальних тестових завдань.

 

 

120065

17. Терлецька Л. Г. Вікова психологія і психодіагностика : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Л. Г. Терлецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 608 с.

 У підручнику висвітлено питання вікової психології як галузі психологічного знання, типологічного розвитку людини, психологічної діагностики та індивідуального розвитку особистості. Подано психодіагностичні методики, застосовувані вітчизняними спеціалістами у закладах освіти з урахуванням вікових властивостей особистості.

 

120052

18. Федосова Л. О. Клінічна психологія : навч. посіб. / Л. О. Федосова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2013. – 248 с.

 Висвітлено питання формування сучасної клінічної психології. Розглянуто фундаментальні поняття виявів психічної патології, основні патологічні симптоми й синдроми психічних розладів, порушення психіки при соматичних захворюваннях, загальне уявлення про психосоматичну медицину.

 

120057

19. Філоненко М. М. Психологія спілкування : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / М. М. Філоненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 238 с.

 У підручнику охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються теоретичні та методологічні аспекти процесу спілкування, шляхи його оптимізації. Особливу увагу приділено специфіці міжособистісного спілкування в професіях типу "людина-людина", а саме - зосереджено увагу  на психологічних аспектах спілкування в медичній та педагогічній галузях суспільного життя.

 

120050

20. Ходаківський Є. І. Психологія управління : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 487 с.

 У підручнику представлено принципи формування трудових колективів, соціоінтеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою, представлено сучасні досягнення в психології управління.

 

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні84
ВчораВчора211
За тижденьЗа тиждень1064
За місяцьЗа місяць6511
ВсьогоВсього91379
Найбільше 785 : 10-06-2022

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45