Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Напрями психологічної науки у працях викладачів РДГУ

120030

40. Актуальні питання психологічної науки : альм. студ. наук. т-ва. Вип. 8 / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т психології та педагогіки та ін. ; редкол.: Р. В. Павелків, А. М. Воробйов, В. Р. Павелків та ін. ; гол. ред. В. М. Ямницький. – Рівне : РДГУ, 2014. – 201 с.

У черговому 8 випуску альманаху представлені результати наукових пошуків майбутніх психологів та науково-дослідницька робота студентів. Розглянуто найактуальніші питання психологічної науки.

 

120002

41. Безлюдна В. І. Психологічне консультування : (навч.-метод. матеріали) / В. І. Безлюдна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т психології та педагогіки, каф. вікової та пед. психології. – Рівне : РДГУ, 2013. – 91 с.

  Навчально-методичні матеріали охоплюють коло питань, пов’язаних з поняттям психологічної допомоги, організацією консультування, засобами ведення консультативного процесу, ознайомлюють з основними напрямками консультативної практики, а також з основними психотерапевтичними школами психодинамічного та інших напрямків.

 

120016

42. Демчук О. О. Психодіагностичний довідник / О. О. Демчук ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Психолого-природн. ф-т, каф. заг. психології та психодіагностики. – Рівне : Дятлик М., 2016. – 91 c.

  У посібнику розкрито сутність, загальні засади, психодіагностичні основи психодіагностики як галузі психологічних знань, пропонуються основні методи психологічного тестування особистості, її інтелекту, самосвідомості, системи цінностей, висвітлено особливості застосування психодіагностичних процедур при тестуванні осіб різного віку.

 

120014 2

43. Корчакова Н. В. Конфліктологія : (навч.-метод. матеріали) / Н. В. Корчакова ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т психології та педагогіки, каф. вікової та пед. психології. – Рівне : РДГУ, 2013. – 42 с.

  Навчально-методичні матеріали дисципліни «Конфліктологія» знайомлять студентів із складним соціально-психологіним феноменом людської взаємодії – конфліктом, його основними ознаками, факторами, що спричиняють його виникнення, а також з шляхами конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.

 

 

120008

44. Корчакова Н. В. Соціальна психологія : навч.-метод. матеріали / Н. В. Корчакова ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т психології та педагогіки, каф. вікової та пед. психології. – Рівне : РДГУ, 2013. – 102 с.

  У навчально-методичних матеріалах розглянуто основні теоретичні проблеми та концепції соціальної психології, а також прикладні аспекти науки. Розкрито підходи до розуміння предмету, завдань та функцій соціальної психології. Основна увага зосереджена на розкритті соціально-психологічних проблем особистості, міжособистісного спілкування, функціонування соціальних груп та між групових відносин.

 

120068

45. Михальчук Н. О. Психологія читання та розуміння літературних творів старшокласниками : монографія / Н. О. Михальчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : Принт Хауз, 2012. – 360 с.

  У монографії досліджуються проблеми читання та розуміння літературних творів старшокласниками. Обгрунтовані загальні теоретико-методологічні основи дослідження читання літературних творів як діяльності особистості та засади педагогічного регулювання цього процесу. Змодельовано систему психолого-педагогічних впливів вчителя на старшокласників з метою полегшення розуміння школярами творів художньої літератури.

 

 

120006

46. Назарець Л. М. Психологія особистості : навч.-метод. матеріали / Л. М. Назарець ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т психології та педагогіки, каф. вікової та пед. психології. – Рівне : РДГУ, 2013. – 37 с.

  Матеріали курсу окреслюють основні етапи вивчення психології особистості як цілісної системи, розкривають сутність особистості, її структуру, розвиток та формування, визначають основні структурні компоненти особистості та індивідуальні відмінності, особливості перебігу психічних процесів, темперамент, характер.

 

 

120013 2

47. Немеш О. М. Інтернет-технології в психологічній практиці : посібник / О. М. Немеш. – Київ : Слово, 2014. – 250 с.

  Посібник присвячено висвітленню психологічних аспектів використання Інтернету в практичній роботі психолога. Розкрито психологічні основи Інтернет-комунікації. Проаналізовано основні теорії комп'ютерно-опосередкованої комунікації. Зроблено огляд сучасних психологічних досліджень.

 

 

120009

48. Павелків Р. В. Вікова психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Кондор, 2015. – 468 с.

  У підручнику висвітлено інформацію з основних тем курсу "Вікова психологія". Розкрито сутність, предмет, теоретичні засади та методи вікової психології. Систематизовано та представлено найновіші її відомості, описано закономірності психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, зосереджено увагу на особливостях роозвитку психічних процесів, становленні різних видів діяльності особистості.

 

120010

49. Павелків Р. В. Дитяча психологія : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – 2-ге вид., випр. – Київ : Академвидав, 2015. – 399 с.

 Автори підручника розкрвають сутність, основні засади, методи дитячої психології та її значення в діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. Висвітлюють основні психічні процеси, які обумовлюють життєдіяльність дитини на різних етапах дошкільного періоду, становлення її як особистості, вікові новоутворення, кризи і шляхи їх подолання. Пізнавальну і практичну цінність має інформація про психологічну готовність дитини до школи.

 

120012 2

50. Павелків Р. В. Загальна психологія : підруч. для студентів. вищ. навч. закладів / Р. В. Павелків. – Вид. 4-те, стер. – Київ : Кондор, 2013. – 570 с.

  Автор розкриває основні поняття про предмет, завдання та методи загальної психології, описує виникнення та розвиток психіки, пізнавальну, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуально-психологічні особливості. Підручник є комплексним виданням для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, містить як теоретичний матеріал, так і практичні завдання.

 

120011

51. Павелків Р. В. Просоціальний розвиток особистості : монографія / Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова ; М-во освіти і науки України. – Рівне : Вид. О. Зень, 2013. – 383 с.

  Монографія присвячена висвітленню психологічних основ просоціальності особистості, трактуються сутнісні характеристики просоціальної поведінки. Особлива увага у роботі зосереджена на виокремленні шляхів формування різних форм та методів інтенсифікації та корекції просоціальної орієнтації, аналізуються вікові закономірності просоціального розвитку.

 

  

120001

52. Павелків Р. В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 225 c.

  У посібнику здійснено систематизований підбір і розробку інструментарію, який надасть допомогу у забезпеченні діагностичного обстеження всіх сторін психічного розвитку дитини в умовах дошкільного закладу. Підручник містить як теоретичну частину з проблем психічного розвитку дошкільників так і практичну, яка висвітлює різні діагностичні методики, анкети,завдання.

   

120070

53. Петренко О. Б. Гендерна психологія : практикум : навч. посіб. / О. Б. Петренко ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Вид. О. Зень, 2012. – 127 с.

  У навчальному посібнику представлені методичні розробки практичних занять з гендерної психології, що дають змогу ознайомити студентів із основами гендерної психології та сприяють формуванню психологічних знань, умінь, навичок, необхідних студентам-психологам у їхній майбутній професійній діяльності.

 

 

120069

54. Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі : монографія / Р. В. Павелків, В. М. Ямницький, О. В. Сторож та ін. ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; за ред. В. М. Ямницького. – Рівне : О. Зень, 2015. – 183 с.

  У монографії висвітлено психологічні та психолого-педагогічні аспекти забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах. Розкрито можливості підвищення якості освіти шляхом сприяння творчому розвитку та зростанню суб'єктності особистості студента, застосування інтерактивних освітніх технологій, упровадження практики психологічного супроводу професійного розвитку студентів під час навчання у вищих навчальних закладах.

 

 

 

120007

55. Психологія та педагогіка : підручник для студентів вищ. навч. закл. / О. М. Немеш, С. Д. Максименко, М. Б. Євтух та ін. – Київ : Слово, 2014. – 578 с.

  У підручнику викладено основи нормативного курсу "Основи психології. Основи педагогіки", розкрито предмет та завдання навчальних дисциплін. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння психолого-педагогічних знань, понять з кожної теми та набуття досвіду застосування цих знань на практиці.

  

120015

56. Созонюк О. С. Методика викладання психології : навч.-метод. матеріали з курсу для студ. 4 - курсу напр. 6.030102 "Психологія" / О. С. Созонюк ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т психології та педагогіки, каф. вікової та пед. психології. – Рівне : РДГУ, 2013. – 39 с.

  Курс «Методика викладання психології» ознайомлює з методами викладання психології, методами наукового пізнання, обумовлює метод аналізу, а також вказує на продуктивну взаємодію і творчу діяльність викладача із студентами.

  

 

120003

57. Цуканова М. С. Психологія важковиховуваних : навч.-метод. матеріали для студ. 4 курсу спец. 6.03010201 - психологія / М. С. Цуканова ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т психології та педагогіки, каф. вікової та пед. психології. – Рівне : РДГУ, 2013. – 59 с.

  Програма навчального курсу розкриває основні проблеми важковиховуваних школярів, особливості їх психічного розвитку, визначає психологічні чинники «важких» дітей, а також зв’язок між девіантною поведінкою та особистістю підлітка.

  

120005 2

58. Цуканова М. С. Психологія лікувальної взаємодії : навч.-метод. матеріали з курсу для студ. 4 курсу спец. 7.03010201 - психологія / М. С. Цуканова ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т психології та педагогіки, каф. вікової та пед. психології. – Рівне : РДГУ, 2013. – 45 с.

  Навчально-методичні матеріали курсу знайомлять з основними проблемами психології лікувальної взаємодії, особливостями її принципів та категорій, з етичними та морально-психологічними феноменами, зосереджено увагу на етиці міжособистісних відносин медичних працівників і хворих, їх родичів і близьких.

 

Кнопки

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліографія життя і діяльності Софії Русової

 

1 0041

57. Доркену А. Перший в Україні біобібліографічний покажчик про Софію Русову / А. Доркену, Т. Лога // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 77–79.

  Стаття присвячена короткому ознайомленню з біобібліографічним покажчиком серії «Видатні педагоги світу», присвяченого Софії Федорівні Русовій (1856–1940), в якому наводиться бібліографія педагогічних праць, література про життя й діяльність та документи, що висвітлюють творче використання ідей видатного педагога.

 

image-0-02-05-5a11e0e0d45d10460001efa5f9c0ef3a5660b8dea5e2ae92ef6c45d023ae5121-V

58. Рогова П. Перше видання в українській бібліографії про Софію Русову / П. Рогова // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 4. – С. 10–13.

    У статті висвітлюється діяльність фахівців Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського щодо підготовки першого в Україні і за кордоном біобібліографічного видання, присвяченого видатному українському педагогу С. Русовій "Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель".

ПОВНИЙ ТЕКСТ

 

 

59. Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) : біобібліограф. покажч. / Нац. АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [упоряд.: А. М. Доркену, Т. В. Лога]. – Київ, 2010. – 175 с. – (Видатні педагоги світу ; вип. 6).

    Шостий випуск біобібліографічного покажчика із серії "Видатні педагоги світу" присвячений життю і діяльності Софії Федорівни Русової (1856–1940) – видатного українського педагога в галузі дошкільного виховання, громадсько-освітнього діяча, письменниці, історика, етнографа, мистецтвознавця, літературного критика, визначного представника української культури, однієї з організаторів жіночого руху.

ПОВНИЙ ТЕКСТ

 

 

 

 

 

Інформаційні ресурси наукової бібліотеки

Інформаційні ресурси наукової бібліотеки

Фонди:

Загальний фонд (багатогалузевий). Нараховує понад півмільйона примірників друкованих видань та електронних джерел інформації, різноманітних за типовою та видовою ознакою:

- навчальна та навчально-методична література (60%  від загальної кількості фонду);

- енциклопедичні та довідкові видання (галузеві, статистичні, мовознавчі та ін.);

-  художня література (класика та сучасність);

-     атласи, альбоми, нотні видання;

-  рідкісні і цінні видання (книги, журнали, датовані до 1917 р. та ін.);

- фонд літератури іноземними мовами (англійська, німецька, польська та ін.);

-  книги, брошури, збірники наукових праць викладачів (видані в РДГУ та за його межами);

-    українські періодичні видання;

-  бібліографічні, біобібліографічні покажчики, інформаційно-методичні посібники, інші видання, видані науковою бібліотекою РДГУ;

   дисертації, які захищені в РДГУ;

-   автореферати дисертацій, які надходять до наукової бібліотеки РДГУ;

-    електронні видання (CD, DVD).

 

n rshu
st dryk

Інтернет-посилання

 

1.  Марущак А. Виховний ідеал Софії Русової [Електронний ресурс] / А. Марущак. – Хмельницький, 2016. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=JAhRFHPo684. Заголовок з екрана.

    З нагоди 160 річниці від дня народження відомого українського педагога Софії Русової відбулося засідання круглого столу за участю методистів дошкільних навчальних закладів міста Хмельницького. У ході заходу обговорювалися принципи педагогічної концепції Русової та шляхи їх запровадження у роботі з дітками.

2.  Шляхами Софії Русової [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=jF0shXz7pD8. – Заголовок з екрана.

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні223
ВчораВчора363
За тижденьЗа тиждень187
За місяцьЗа місяць5504
ВсьогоВсього159592
Найбільше 726 : 07-15-2024

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45