Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Педагогічна майстерність вчителя та її основні елементи

 g13

  10. Антонець М. Я. Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : монографія / М. Я. Антонець. – 5-те. вид., допов. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 223 с.

  У монографії розкриваються проблеми становлення Василя Сухомлинського як педагога-гуманіста, процесу, форм і методів шкільного навчання, перевантаження учнів, оцінювання їхніх навчальних досягнень, аналізу уроку, педагогічної творчості і майстерності вчителя.

 

 

 g14

  11. Бабко Т. М. Особливості науково-методичної підготовки вчителів до участі у конкурсах фахової майстерності / Т. М. Бабко // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 7. – С. 9–12.

  У статті представлена модель "Науково-методичний супровід професійного та творчого зростання вчителя, вмотивованого до участі у професійних конкурсах", мета якої полягає у проектуванні технології виявлення, творчого розвитку, самовдосконалення педагога у власній професійній діяльності та методичній підтримці й підготовці вчителя до участі у конкурсах фахової майстерності.

 

 

 poz15 photo-resizer.ru

  12. Базар Т. В. Естетичні засади педагогічної майстерності. Теоретичний аспект / Т. В. Базар // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 16–18. – С. 23–27.

  Педагогічна майстерність є індивідуальним внеском у педагогічну культуру суспільства, і лише цілковите усвідомлення механізмів власної діяльності уможливлює передання майстерності іншим. Тому в справжнього майстра-педагога з’являється своя авторська система, своя школа, свої послідовники.

 

 

 g16

  13. Барабаш Ю. Г. Педагогічна майстерність: теоретичні й навчально-методичні основи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ю. Г. Барабаш, Р. О. Позінкевич. – Луцьк : Вежа, 2006. – 472 с.

  Посібник містить теоретичні, методико-організаційні основи професійної майстерності вчителя. Проблему розкрито відповідно до завдань розбудови національної школи, досягнень педагогічної теорії та практики.

 

 

 g17

  14. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2009. – 246 с. – (Альма-матер).

  Повноцінна самореалізація підростаючої особистості можлива за умови виховання у неї почуття гідності як провідної цінності, що допомагає їй несуперечливо долучитися до культури духовності. Тому у педагогічній практиці непересічну роль відіграють знання педагогом глибинних емоційних процесів, на основі яких формується морально-духовна структура особистості.

 

 

 g18

  15. Богосвятська А. Учитель, на якого чекають діти / А. Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 2–6.

  Учитель – це душа, творчість, яскравість, натхнення, емоції, подаровані дітям, співпереживання. Робота педагога дуже різноманітна, він повинен бути психологом, лікарем, туристом, будівельником, мамою, татом тощо.

 

 

 g19

  16. Білик Н. І. Підвищення соціального статусу вчителя початкових класів у новій українській школі / Н. І. Білик, О. О. Бабаєва // Імідж сучасного педагога. – 2017. – № 3. – С. 10–14.

  У статті розглядаються зміни у підвищенні соціального статусу сучасного вчителя початкових класів, що викликані створенням Нової української школи, а також технологічною насиченістю навчально-виховного процесу в школі і вільним доступом до світових інформаційних джерел.

 

 

 g20

  17. Бузинник В. Педагогічна майстерність сучасного вчителя. Проведення методичного тижня / В. Бузинник // Початкова школа і сучасність. – 2016. – № 7. – С. 18–20.

  Одним з обов’язків педагогічних працівників в школі є постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності. Цьому значною мірою сприяє організація методичної роботи з педагогічними працівниками школи. Результативною формою цієї роботи є проведення методичних Тижнів педагогічної майстерності, надання методичної допомоги, обмін досвідом роботи тощо.

 

 

 g21

  18. Волярська О. С. Вплив післядипломної педагогічної освіти на професійний розвиток учителів / О. С. Волярська // Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук. – 2016. – № 3. – С. 42–47.

  У статті висвітлено проблему вивчення впливу післядипломної освіти на професійний розвиток сучасних педагогів. Обгрунтовано неперервність удосконалення професійної підготовки і професійного розвитку вчителів, запропоновано результати дослідження ставлення педагогів до умов, видів, форм і методів післядипломної освіти.

 

 

 g23 photo-resizer.ru

  19. Гніда Т. Стресостійкість – складова професійної компетентності педагога / Т. Гніда // Шкільному психологу усе для роботи. – 2018. – № 3. – С. 7–11.

  Навчити і виховати конкурентноспроможного учня в умовах сучасної школи зможе лише успішний вчитель. Вимоги до професійних та особистісних характеристик сучасного вчителя наведено в Концепції Нової української школи.

 

 

 g24

  20. Грані педагогічної майстерності (педагогіка мистецької діяльності) / З. В. Черуха, С. В. Якимчук, К. С. Маслій та ін. ; М-во освіти і науки України; РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2003. – 233 с.

  В посібнику розглядаються питання основ педагогічної майстерності в сфері мистецької педагогіки. Посібник написано у відповідності з навчальними програмами курсів "Педагогіка", "Методика викладання фахових дисциплін", які викладаються на кафедрі педагогіки і психології мистецької діяльності та профілюючих кафедрах інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

 

 

 g25

  21. Дем'янюк Т. Д. Опорні схеми теорії виховання та основ педагогічної майстерності : навч.-метод. посіб. / Т. Д. Дем'янюк, Н. С. Савінова, Г. П. Кособуцька ; М-во освіти і науки України, РДГУ, Ін-т психології та педагогіки, Каф. теорії і метод. виховання. – Рівне : РДГУ, 2008. – 178 с.

  В запропонованому посібнику подані опорні схеми теорії і методики виховання, які дають змогу студентам глибше засвоїти певні розділи програми, виділити найбільш універсальні положення й принципи здійснення виховного процесу в школах і позашкільних закладах.

 

 

 g26

  22. Друзь В. В. Розвиток комунікативної компетентності через майстерність / В. В. Друзь // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 1. – С. 37–40.

  У статті зазначається, що спілкування – основа взаємодії людей, це і задоволення, і складна діяльність. Нерідко ми чуємо: «мистецтво спілкування». А чи можна педагогу навчитись спілкуватись ефективно та із задоволенням?

 

 

 g27

  23. Євтушевська В. М. Артистизм як необхідний елемент сучасної культури вчителя / В. М. Євтушевська // Основи здоров’я. – 2018. – № 5. – С. 4–6.

  Сучасні тенденції розвитку освітньої сфери висувають посилені вимоги до особистості педагога, якій би були притаманні індивідуальний стиль діяльності та високий рівень педагогічної майстерності. Сучасний педагог має бути переконливим, натхненним, артистичним. Артистичний педагог реалізує в діяльності свою творчу індивідуальність як професійну якість.

 

 

 g28

  24. Завалевський Ю. Сутність професійної компетентності вчителя в реалізації Концепції Нової української школи / Ю. Завалевський // Нова педагогічна думка. – 2017. – № 1. – С. 11–14.

  Статтю присвячено проблемі визначення сутності професійної компетентності вчителя. Проаналізовано різні підходи науковців щодо визначення суті поняття професійної компетентності вчителя та його складових.

 

 

 g29

  25. Зелюк В. В. Післядипломна освіта як простір розвитку педагогічної майстерності вчителя / В. В. Зелюк // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 4. – С. 3–5.

  У статті розкривається сутність поняття "післядипломна педагогічна освіта" та виявлені характерні риси процесу розвитку педагогічної майстерності вчителя.

 

 

 g30

  26. Казакова С. І. Педагогічна толерантність учителя початкових класів / С. І. Казакова // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 4. – С. 5–8.

  Сучасне суспільство висуває високі вимоги до педагогів, зважаючи на які, вчитель має будувати освітній процес так, щоб не тільки враховувати здатності та можливості учнів, але й здійснювати максимальний розвиток їхньої особистості.

 

 

 g31

  27. Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. / Л. О. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 603 с.

  У посібнику визначено змістовий компонент кожної теми; зазначено види самостійної роботи студентів; розроблено методичні рекомендації до організації та проведення практично-семінарських занять під час вивчення студентами курсу "Основи педагогічної майстерності"; розроблено дидактичні матеріали до вивчення окремих тем; запропоновано діагностичний блок для здійснення контролю і самоконтролю знань, умінь і навичок студентів тощо.

 

 

 g32

  28. Константінова Г. Ф. Формування комунікативної толерантності педагогів : освітній тренінг – курс для педагогів / Г. Ф.Константінова // Шкільному психологу усе для роботи. – 2016. – № 3 (87). – С. 5–19.

  Стаття містить матеріали освітнього тренінгу формування толерантності педагогів для вчителів загальноосвітніх шкіл.

 

 

 g33

  29. Кособуцька Г. П. Основи педагогічної майстерності : навч.-метод. посіб. / Г. П. Кособуцька ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2007. – 399 с.

  У навчально-методичному посібнику розкриваються основні теоретичні положення педагогічної майстерності вчителя (системно-узагальнюючий модуль). До кожного розділу подано навчально-дослідні завдання (адаптивно-творчий модуль), запитання для самоконтролю (контрольно-рефлексивний модуль), очікувані результати (устоновчо-мотиваційний модуль), обладнання.

 

 

 g34

  30. Кособуцька Г. П. Основи педагогічної майстерності : навч.-метод. посіб. : [модульний варіант] / Г. П. Кособуцька ; М-во освіти і науки України, РДГУ. – 2-ге вид, доп. – Рівне : РДГУ, 2007. – 386 с.

  У посібнику розкриваються основні теоретичні положення педагогічної майстерності вчителя.

 

 

 g35

  31. Мальованчик В. Мудрість як необхідна складова професіоналізму в умовах сучасної педагогічної освіти / В. Мальованчик // Професійна педагогічна освіта: теорія, досвід, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26-27 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Фіз.-технолог. ф-т, Каф. теорії та методики проф. освіти. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – С. 79–83.

  Проблема виховання і навчання мудрості в сьогоденні має велике як соціальне так і педагогічне значення, оскільки особистість, здатна до набуття мудрості в напрямах самореалізації та саморозвитку і набуття професіоналізму, зможе вільно й успішно поводитися в різноманітних сферах життєдіяльності, самостійно нетрадиційно мислити, сміливо розробляти власні стратегії поведінки, здійснювати духовно-моральний вибір і нести відповідальність за свої дії і власний розвиток.

 

 

 g36

  32. Мурзакова Т. В. Майстерня креативності та інновацій / Т. В. Мурзакова // Трудове навчання в школі. – 2016. – № 11–12. – С. 10–15.

  У статті представлені педагогічні тренінги на розкриття творчого потенціалу педагогів шляхом використання вправ для розвитку креативності.

 

 

 g37

  33. Мартинюк Ю. М. Впроваджуємо інтерактивні технології навчання / Ю. М. Мартинюк, О. О. Мосолов // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 3. – С. 21–22.

  Швидка зміна змісту, характеру професійної діяльності на основі впровадження нових педагогічних технологій вимагає нового рівня кваліфікації педагога, вдосконалення педагогічної майстерності, основи якої закладаються у закладі вищої освіти.

 

 

 g38

  34. Мацковська Т. Імідж педагога – запорука професійного успіху / Т. Мацковська // Початкова школа. – 2019. – № 5. – С. 1–3.

  В умовах реформування школи одна з актуальних проблем педагогічної науки – формування образу педагога. У статті зазначається, що Нова українська школа буде успішною, якщо до неї прийде успішний учитель. Тому сучасна освіта шукає можливі шляхи ефективної підготовки вчителя нової формації – особистості, здатної до активної педагогічної творчості та постійного самовдосконалення.

 

 

 g39

  35. Мирна Л. Формування професійної компетентності вчителя на засадах збалансованого розвитку / Л. Мирна // Екологічний вісник. – 2018. – № 1. – С. 31–32.

  У статті розглядаються питання зростання рівня професійної культури вчителів як високоосвічених, компетентних особистостей, здатних до реалізації концептуальних засад Концепції Нової української школи.

 

 

 g40

  36. Нетребенко А. На шляху до зростання майстерності / А. Нетребенко // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 12. – С. 6–7.

  Професійна майстерність педагога не є статичною величиною, що досягається раз і назавжди, вона вимагає від педагога постійного руху вперед: оновлення знань, оволодіння новими методиками, вдосконалення комунікативних навичок тощо.

 

 

 g41

  37. Опара С. Є. Виховання в інтересах дитини : семінар-практикум для педагогічних працівників / С. Є. Опара // Виховна робота в школі. – 2017. – № 5. – С. 2–6.

  Семінар-практикум розроблено з метою розширення та поглиблення знань педагогів щодо інтерактивних методик виховання, удосконалення вмінь застосовувати ці методики у навчально-виховній діяльності, удосконалення навичок ефективної взаємодії, стимулювання бажання педагогів підвищувати свій професійний рівень.

 

 

 g42

  38. Ордановська А. В. Сучасний учитель – агент змін Нової української школи / А. В. Ордановська // Основи здоров'я. – 2018. – № 10. – С. 4–6.

  Прийняття Закону України "Про освіту" визначає нові вимоги до вчителів Нової української школи. У її компетентній формулі провідне місце відводиться вчителям нової формації, які перебувають у авангарді суспільних та освітніх перетворень, успішних, умотивованих, компетентних, які є агентами сучасних змін.

 

 

 g43 photo-resizer.ru

  39. Педагогіка: модульний курс : навч. посіб. / І. П. Анєнкова, М. А. Байдан, О. А. Горчакова, В. М. Руссол. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 566 с.

  Посібник побудовано за кредитно-модульною системою, з урахуванням сучасних вимог педагогічної науки і практики. Теоретичний матеріал структурований у вигляді лекцій-презентацій і складається з п'яти модулів, що становлять логічно завершені частини теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни "Педагогіка". Окремий розділ присвячено педагогічній культурі та майстерності вчителя.

 

 

 g44

  40. Педагогічна майстерність : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів / упоряд.: І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко ; за ред. І. А. Зязюна. – Київ : Вища шк., 2006. – 606 с.

  Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до них, коментарі та додатки для самостійного опанування студентами курсу: теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкривають сутність педагогічної діяльності й майстерності вчителя, допомагають майбутньому педагогові зрозуміти шлях професійного самовдосконалення.

 

 

 g45 photo-resizer.ru

  41. Пересипкіна О. В. Педагогіка толерантності як концептуальна основа професійної діяльності вчителя / О. В. Пересипкіна // Основи здоров'я. – 2016. – № 10. – С. 8–11.

  Система професійної підготовки та перепідготовки вчителя мусить відповідати вимогам гуманізації освіти, формуванню толерантної свідомості та поведінки самого педагога, що стають важливими характеристиками його професійної діяльності.

 

 

 g46

  42. Психологія педагогічної діяльності : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Чернобровкін, О. П. Аматьєва, С. А. Саяпіна, М. В. Савченко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2014. – 175 с.

  Метою навчального посібника є створення умов для удосконалення знань із дисципліни "Психологія педагогічної діяльності", формування практичних навичок та умінь розв'язання психолого-педагогічних ситуацій, визначення професійних здібностей педагога та психолога, діагностики учіння, вихованості учнів, особистості вчителя.

 

 

 g48

  43. Рацул А. Б. Педагогіка: інформативний виклад : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, Т. Я. Довга. – Київ : Слово, 2016. – 343 с.

  В посібнику розглядаються питання формування педагогічної майстерності, педагогічного іміджу майбутнього вчителя. Матеріал посібника подано у вигляді стислої текстової інформації (словникових тлумачень педагогічних понять і термінів, структурно-логічних схем і таблиць), що допоможе оперативно засвоїти та систематизувати знання з основних розділів педагогіки.

 

 

 g49

  44. Садкіна В. І. Компетентності – обговорюємо, тлумачимо, звикаємо до нових підходів / В. І. Садкіна // Логопед. – 2016. – № 10. – С. 2–5.

  Найбільш затребуваними на ринку праці є вміння педагога навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі.

 

 

 g51

  45. Сигида С. В. Педагогічні тренінги / С. В. Сигида, Н. М. Чмиренко, Р. В. Панікар // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 16–18. – С. 2–25.

  Представлені педагогічні тренінги для формування позитивного іміджу педагога, розвитку мотивів особистості до пізнання та творчості, підвищення власної самооцінки.

 

 

 g52

  46. Сорочан Т. М. Феномен педагогічної майстерності як методологія трасформації професіоналізму педагогів нової української школи / Т. М. Сорочан // Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук. – 2019. – № 1. – С. 5–12.

  Процес реформування освіти в Україні на засадах Концепції "Нова українська школа" актуалізує проблему розвитку професіоналізму педагогів. Дослідження феномену педагогічної майстерності, здійснені науковою школою академіка І. Зязюна, трактують як методологію бачення розв'язання цієї проблеми. Ретроспективний аналіз наукових розвідок щодо педагогічної майстерності, її структури, змісту, напрямів розвитку створюють передумови для обгрунтування поняття професіоналізму.

 

 

 g53

  47. Тесмінецька Ж. В. Організація роботи з молодими вчителями / Ж. В. Тесмінецька // Географія. – 2018. – № 23–24. – С. 4–13.

  Одним із визначальних напрямів методичної роботи з педагогічними кадрами є робота з молодими спеціалістами. Адже формування і становлення вчителя відбувається протягом перших років педагогічної діяльності. Школа молодого вчителя – це творче об’єднання молодих педагогів, кожен із яких прагне досягти вершин педагогічної майстерності.

 

 

 g54

  48. Теслюк В. М. Дослідження сутності педагогічної техніки та її компонентної структури / В. М. Теслюк, Т. П. Лукерченко // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 1. – С. 15–17.

  Досліджується один із елементів педагогічної майстерності – педагогічна техніка. Висвітлені погляди різних науковців щодо змісту поняття "педагогічна техніка". Визначена компонентна структура досліджуваної дефініції.

 

 

 g55 photo-resizer.ru

  49. Шварц Т. Г. Педагогічна культура й особистісні якості класного керівника Нової школи / Т. Г. Шварц // Виховна робота в школі. – 2019. – № 4. – С. 2–4.

  Особливі професійні та суспільні функції учителя, необхідність бути завжди на виду у своїх вихованців, зацікавлених батьків, широкої громадськості – висувають підвищені вимоги до особистості учителя, його морального обличчя.

 

 

 g56

  50. Шимченко Л. Розвиток творчої особистості майбутнього вчителя в контексті ідей педагогічної майстерності / Л. Шимченко // Рідна школа. – 2018. – № 3–4. – С. 60–63.

  У статті на основі досвіду викладання педагогічних дисциплін на фінансово- гуманітарному факультеті Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди розкрито формування творчої ососбистості вчителя економіки та професійного навчання.

 

 

 g57

  51. Шумейко Н. Л. Конкурс педагогічної майстерності – шлях до професійної компетентності / Н. Л. Шумейко // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 4. – С. 27–33.

  Конкурс педагогічної майстерності – один із засобів підвищення професіоналізму педагога. Він створює сприятливе мотиваційне середовище для професійного розвитку педагогів, поширення інноваційного досвіду, сприяє професійному самовизначенню. Конкурс несе своє смислове навантаження.

 

 

 g58

  52. Щербань П. М. Прикладна педагогіка : навч.-метод. посіб. для студ. пед. навч. закладів / П. М. Щербань. – Київ : Вища шк., 2002. – 216 с.

  Висвітлено курси: "Педагогіка", "Основи педагогічної майстерності", "Педагогічна культура", "Управління навчально-методичним процесом". Вміщено анкети, тести, практичні поради та методичні рекомендації.

 

 

 g59

  53. Яблонко В. Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Я. Яблонко ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова, Миколаїв. навч.-наук. ін-т. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 258 с.

  У навчальному посібнику розкрито важливі психолого-педагогічні проблеми формування особистості у процесі навчання і виховання. Значну увагу приділено теоретико-методологічному аналізу основних концепцій психології та типології особистості вітчизняних і зарубіжних психологів. Узагальнено експериментальні дослідження в галузі формування творчих здібностей учнів, розкрито закономірності та шляхи оптимізації адаптації студентів у закладі вищої освіти, подано психологічний і порівняльний аналіз основних концепцій навчання, розкрито психологічний зміст процесу професійного навчання. Окремий розділ присвячено психолого-педагогічним основам формування професійної майстерності вчителя.

 

 

 g60

  54. Якса Н. В. Основи педагогічних знань : навч. посіб. / Н. В. Якса. – Київ : Знання, 2007. – 358 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

  Посібник створено на основі апробованого курсу лекцій, аналізу психологічної та загальнопедагогічної літератури й практики. Посібник відображає як загальноприйняті положення сучасної педагогіки, так і особисту позицію автора. Окремий розділ присвячено педагогічній майстерності вчителя.

 

 

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні1
ВчораВчора242
За тижденьЗа тиждень207
За місяцьЗа місяць5524
ВсьогоВсього159612
Найбільше 726 : 07-15-2024

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45