2. Розвиток та вдосконалення конституційного процесу у незалежній Україні
Киплинг
Шаблоны joomla

Друк
konst4 

1. Томенко М. В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : монографія / М. В. Томенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 299 с.

Монографія присвячена актуальним питанням сучасного політичного конституціоналізму. Розглядаються етапи становлення конституціоналізму крізь призму пошуку стратегічних пріорітетів України, основні категорії і складові політологічного аналізу конституційних процесів. Запропоновано цілісну політологічну концепцію конституціоналізму, яка фокусується на інституційній ефективності та пояснює кризові явища, наявні у сучасній українській політиці.

 konst2

2. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України [Електронний ресурс] / В. Е. Теліпко. – К. : Центр навч. л-ри. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Серія "Електронні видання". Юридичні науки).

На основі узагальнення та систематизації теорії та практики сучасного конституційного процесу і базових законодавчих положень у навчальному посібнику розкриваються актуальні питання функціонування системи права та дії механізму правового регулювання в межах конституційного та конституційно-процесуального права України.

 konst16

3. Конституційне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш, Ф. В. Веніславський та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2010. – 415 с.

У підручнику з урахуванням останніх досягнень науки конституційного права та сучасного конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, правового статусу його інститутів, організації і проведення виборів та референдумів, розкривається конституційно-правовий статус вищих органів влади, територіальний устрій України.
 konst8

4. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. – 2-ге вид., переробл. та доопрац. – К. : [Алерта : КНТ : ЦУЛ], 2010. – 432 с.

У підручнику висвітлюються основні положення навчальної дисципліни "Конституційне право України", зокрема: питання конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного Закону.

 konst17

5. Практикум з конституційного права : навч.-метод. посіб. / В. І. Цимбалюк, С. Г. Арістова, В. В. Дума та ін. ; М-во освіти і науки України, Міжнар. економіко-гуманіт. ун-т ім. С. Дем'янчука. – Рівне, 2006. – 226 с.

У посібнику лаконічно та доступно розкритий основний зміст Конституції України та поданий зміст змін, що передбачені конституційною реформою 8 грудня 2004 року. У посібнику окремо наведена порівняльна таблиця, яка дозволяє наочно з'ясувати, яких саме змін зазнали окремі статті Конституції України.

 konst10

6. Галаган Л. Вищі органи державної влади в Україні (1991-2012 рр.): формування та взаємодія : монографія / Л. Галаган ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. в.], 2013. – 174 с.

Монографію присвячено висвітленню процесів становлення та розвитку системи вищих органів державної влади в Україні в період 1991-2012 років. У контексті становлення сучасної української держави розкрито основні підвалини розвитку системи владних органів в умовах незалежності та конституційного закріплення їх повноважень, визначено актуальні проблеми та перспективи конституційного реформування в Україні.
 konst5

7. Стрижак А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. – К. : Ін Юре, 2010. – 629 с.

Видання містить результати аналітичного дослідження практики конституційного судочинства (рішення, висновки та процесуальні ухвали за 1997-2009 роки) щодо реалізації Конституційним Судом України його головного завдання - гарантування верховенства Конституції як Основного Закону держави. Виокремлено правові позиції Конституційного Суду України, а також авторські коментарі з питань конституційності законів та інших правових актів, тлумаченні Конституції й законів України, інших питань, вирішення яких належить до конституційних повноважень Суду. Мета праці – популяризація діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, поширення наукових знань у залузі конституційного права, що сприятиме формуванню правосвідомості громадян та розвитку юридичної освіти.
 konst3

8. Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни : біла книга держ. політики / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за заг. ред. Ю. Г. Рубана]. – К. : [НІСД], 2009. – 208 c.

У книзі зосереджено увагу на аналізі конституційних ініціатив Президента України Віктора Ющенка, запропонованих у щорічному посланні до Верховної Ради України у 2009 році, визначено ключові проблеми суспільно-політичного, соціально-економічного, регіонального, зовнішньополітичного, гуманітарного та соціокультурного розвитку країни, запропоновано ініціативи щодо їх вирішення та окреслено очікувані результати.

 konst19

9. Рудик П. А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи / П. А. Рудик. – К. : Атіка, 2006. – 255 c.

У книзі з позицій сучасного конституціоналізму розкрито положення конституційної реформи в Україні на сучасному етапі, її витоки, концептуальні засади президентських і парламентських законопроектів про внесення змін до Основного Закону України. Центральне місце у праці відведено аналізу змісту конституційних змін, зафіксованих у Законі України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року, та пропонованих змін до Основного Закону України законопроектом про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування у взаємозв'язку з проблемами та перспективами конституційних перетворень.

Статті з періодичних видань:

gazet1

1. Бориславська О. Конституційна реформа як шлях формування в Україні конституційної системи обмеженого правління (на основі досвіду європейської моделі конституціоналізму) / О. Бориславська // Право України. – 2014. – № 7. – С. 47–54.

2. Головатий С. Тріада європейських цінностей - верховенство права, демократія, права людини - як основа українського конституційного ладу / С. Головатий // Право України. – 2013. – № 8. – С. 13–39.

3. Куян І. Конституційний процес як засіб забезпечення суверенітету в Україні / І. Куян // Право України. – 2014. – № 7. – С. 55–63.

4. Любченко П.  Удосконалення форми правління в Україні в умовах розвитку громадянського суспільства / П. Любченко // Право України. – 2014. – № 8. – С. 117–125.

5. Рудик П. Конституційно-правовий статус Президента України в умовах парламентсько-президетської республіки / П. Рудик // Віче. – 2014. – № 20. – С. 6–15.

6. Серьогіна С. Лекція доктора юридичних наук С. Серьогіної: "Конституційна форма правління в Україні" / С. Серьогіна // Право України. – 2014. – № 8. – С. 139–153.

7. Скрипнюк О.  Конституційна реформа в Україні: етапи поступу та методологія сучасної модернізації Основного Закону / О. Скрипнюк // Право України. – 2014. – № 7. – С. 25–34.

8. Ставнійчук М. Вибори як ключовий інститут демократичного конституційного ладу сучасної України / М. Ставнійчук // Право України. – 2013. – № 5. – С. 18–29.

9. Стрижак А.  Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи реалізації / А. Стрижак // Віче. – 2014. – № 23. – С. 21–31.

10. Теплюк М. Нова редакція Конституції і проблеми конституційної процедури / М. Теплюк // Право України. – 2014. – № 7. – С. 116–120.

11. Федоренко В. Нова концепція конституційних засад установчої влади в Україні / В. Федоренко // Право України. – 2013. – № 3–4. – С. 538–541.

12. Шаповал В. Феномен конституції як основного закону : (теоретико-методологічні аспекти конституційного процесу України) / В. Шаповал // Право України. – 2014. – № 7. – С. 64–84.

13. Шаповал В. Джерела конституційного права України: питання теорії та практики / В. Шаповал // Право України. – 2014. – № 9. – С. 155–170.

14. Шемчушенко Ю. Конституційний процес у незалежній Україні / Ю. Шемчушенко // Право України. – 2014. – № 7. – С. 19–24.

15. Яковлєв А. Конституційний процес як засіб демократизації сучасної України / А. Яковлєв // Право України. – 2013. – № 8. – С. 114–122.

16. Барабаш Ю. Конституційний вимір української демократії (історико-теоретичні нотатки) / Ю. Барабаш // Право України. – 2014. – № 7. – С. 137–145.

17. Крусян А. Фактори конституціного процесу у сучасній Україні : у пошуках стабільності та демократичного розвитку / А. Крусян // Право України. – 2014. – № 7. – С. 167–174.

18. Тацій В. Актуальні питання конституційної реформи та державного розвитку на сучасному етапі / В. Тацій // Право України. – 2014. – № 7. – С. 10-18.

19. Теплюк М. Конституційні основи ефективності державної влади в Україні в умовах здійснення реформ / М. Теплюк // Право України. – 2015. – № 5. – С. 47–53.

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

53026
СьогодніСьогодні137
ВчораВчора238
На цьому тижніНа цьому тижні955
В цьому місяціВ цьому місяці4749
ВсьогоВсього53026
Statistik created: 2019-08-23T10:15:51+03:00
194.44.245.20