6 Прикладні науки. Медицина. Технологія

Друк

631.4

Л 56

631.4

    Метод грунтово-геохімічних катен у дослідженнях водозборів Волинського Полісся : монографія / Д. В. Лико, В. О. Мартинюк, С. М. Лико та ін. ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [Вид. О. Зень], 2019. – 138 с. – Бібліогр.: с. 123–136. – Дар бібліотеці.

    Обгрунтовуються теоретичні засади методу грунтово-геохімічних катен у дослідженнях водозборів. Висвітлені питання історії становлення методу катен у грунтознавчих та ландшафтознавчих дослідженнях, геохімічної класифікації елементів та їхнього розподілу у земній корі, види і типи хімічних елементів, особливості моделі грунтово-геохімічної катени тощо.

612(075.8)

С 99

5А2.2(075.3)

Сяська І. О.

    Фізіологія людини і тварин: біоетичні аспекти викладання : навч. посіб. / І. О. Сяська, В. П. Марциновський ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [О. Зень], 2019. – 204 с. – Бібліогр.: с. 202.

    Викладено короткий курс фізіології людини і тварин, який охоплює більшість розділів цього предмету з позицій нормальної та клінічної фізіології.

 

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.