3 Суспільні науки
Киплинг
Шаблоны joomla

Друк

39(477)

Б 55

902.7(С2)

Бех М. В.

    Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця ХІХ - першої половини ХХ століття : [монографія] / М. В. Бех ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наук. думка, 2018. – 142 с. – (Молоді вчені). – Бібліогр.: с. 133-141. – Дар бібліотеці.

    У монографії наведено результати перших комплексних досліджень локальних особливостей розвитку традиційно-побутової культури села Бехи на Житомирщині наприкінці ХІХ - у першій половині ХХ століття. Розглянуто ключові напрями локальних монографічних досліджень на мікрорівні у вітчизняній історіографії.  Розкрито історико-географічні та соціально-політичні особливості заселення Бехів.

 

 

330.3(075.8)

Г 52

33.04(075.3)

Гладка О. М.

   Моделі економічної динаміки для фахівців з інформаційних технологій : навч. посіб. / О. М. Гладка, І. М. Карпович, А. М. Сінчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2019. – 158 с. – Бібліогр.: с. 157-158. – Дар бібліотеці.

    Мета курсу полягає у формуванні системи знань з методології, методики та інструментарію побудови математичних моделей динаміки розвитку економічних процесів, їх аналізу та використання; ознайомлення студентів з найбільш типовими моделями та забезпечення оволодіння навичками практичної роботи з ними.

 

 

378.091

Д 27

378

Дейнега І. О.

   Маркетингові комунікації закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг : монографія / І. О. Дейнега ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [Вид. О. Зень], 2018. – 278 c. – Дар бібліотеці.

   В монографії викладена характеристика теоретико-методологічних та прикладних засад формування маркетингових комунікацій закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг та обгрунтована відповідна соціально-економічна, аналітична, правова та організаційна підтримка забезпечення процесу.

 

 

36(075.8)

Д 79

36(075.3)

Дубич К. В.

   Актуальні проблеми державного управління соціальними послугами : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / К. В. Дубич ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : [ІПК ДСЗУ], 2019. – 410 с. – Бібліогр.: с. 323-361. – Дар бібліотеці.

    Підручник системно аналізує сучасний стан державного управління соціальними послугами, визначає актуальні проблеми цього процесу та спрямовує студентів до науково-дослідної роботи з їх вирішення.

 

 

36(075.8)

Д 79

36(075.3)

Дубич К. В.

    Історія і теорія соціального забезпечення в Україні та за кордоном : навч. посіб. Т. 1 / К. В. Дубич. – Львів : Магнолія-2006, 2019. – 271 с. – Бібліогр.: с. 260-271. – Дар бібліотеці.

     У навчальному посібнику відображено історичну періодизацію становлення системи соціального забезпечення в Україні та за кордоном. Обгрунтовано державно-правові основи соціального забезпечення населення в Україні. Розкрито теоретико-методологічні основи соціального забезпечення та понятійний апарат.

 

 

36(075.8)

Д 79

36(075.3)

Дубич К. В.

   Практика соціального забезпечення конкретних категорій населення : навч. посіб. Т. 2 / К. В. Дубич. – Львів : Магнолія-2006, 2019. – 428 с. – Дар бібліотеці.

     У навчальному посібнику розкрито та обгрунтовано систему соціального забезпечення конкретних категорій населення зокрема: сімей, людей похилого віку, учасників бойових дій та постраждалих від різного роду репресій, внутрішньо переміщених осіб, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та ін.

 

 

373.5.013

І-66

371.01

     Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 8 / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [упоряд.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан ; редкол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2018. – 355 с. – Дар бібліотеці.

    До збірника увійшли наукові праці, здійснені у галузі теорії і методики виховання.  У наукових розвідках представлено різновекторність сучасних підходів до змісту, форм і технологій освітнього процесу, починаючи від дошкілля і завершуючи вищою школою.

 

 

327

С 91

327

Сухорольська І. Ю.

    Громадська дипломатія та демократичний імідж держави : [монографія] / І. Ю. Сухорольська, Я. Б. Турчин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : [Вид-во Т. Сороки], 2019. – 271 с. – Бібліогр.: с. 244-271. – Дар бібліотеці.

    Метою дослідження є розвиток теоретичних основ громадської дипломатії у сучасних реаліях міжнародної політики, а також адаптація цієї концепції до української ситуації, враховуючи існуючі виклики та загрози, які постали перед нашою державою на початку ХХІ ст.

 

 

373.5.015.31:172

Т 41

371.11

Тимофєєв В. Я.

    Час виховувати лицарів. Січ - школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства: з досвіду роботи директора школи козацько-лицарського виховання / В. Я. Тимофєєв. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – 272 с. – Дар бібліотеці.

    Школа-Січ - громадський (на базі загальноосвітньої школи) навчально-виховний заклад нового типу, покликаний дати учням додаткову козацько-лицарську освіту, забезпечити їх надійний духовний зв'язок з предками, розвинути стосунки з сучасниками і зорієнтувати козачат на інтереси нащадків, бо творче відродження в житті ідей і засобів козацької педагогіки має забезпечити виховання фізично здорових, морально чистих і по-лицарські мужніх та сильних духом громадян незалежної України.

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

40607
СьогодніСьогодні270
ВчораВчора188
На цьому тижніНа цьому тижні458
В цьому місяціВ цьому місяці5206
ВсьогоВсього40607
Statistik created: 2019-06-25T22:19:34+03:00
194.44.245.20