3 Суспільні науки
Киплинг
Шаблоны joomla

Друк

378.016(075.8)

В 19

378(075.3)

Василенко М. М.

    Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти: теорія та методика : навч. посіб. / М. М. Василенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 494 с. – Бібліогр.: с. 369–448.

    У посібнику розглянуто теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти. Проаналізовано професійну підготовку майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти як наукову проблему. Висвітлено досвід професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти у зарубіжних країнах і в Україні.

 

373.2.015.31:796.011.3(075.8)

В 46

372.4(075.3)

Вільчковський Е. С.

    Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. для студентів дошк. ф-тів вищ. пед. навч. закл. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університет. кн., 2018. – 427 с. – Бібліогр.: с. 422–424.

    В посібнику розглянуто основи системи фізичного виховання, завдання та зміст фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, методика проведення основних форм навчально-виховного процесу з фізичного виховання в дошкільному закладі.

 

378(075.8)

В 54

378(075.3)

Вітвицька С. С.

    Основи педагогіки вищої школи : підруч. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів вищ. навч. закл. / С. С. Вітвицька. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 383 с. – Бібліогр.: с. 354–366.

    Підручник побудований за принципом модульності. У ньому подані сучасні технології навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, тести та кросворди до кожного модулю та міні-модулю.

 

376

Д 26

371.9

Дегтяренко Т. М.

    Науково-методичні основи управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги : монографія / Т. М. Дегтяренко. – Суми : Університет. кн., 2018. – 259 с. – Бібліогр.: с. 217–243.

    У монографії наведено результати методологічного аналізу проблеми управління корекційно-реабілітаційною допомогою особам з особливими потребами. Уперше визначено її теоретичні та науково-методичні засади.

 

373.2.091(075.8)

З-14

372.01(075.3)

Загородня Л. П.

    Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко.  2-ге вид.  Суми : Університет. кн., 2018.  318 с.  Бібліогр.: с. 286–293.

    Охарактеризовано сутність і складові педагогічної майстерності вихователя дошкільного закладу, методику педагогічного впливу на вихованців. Практичні та лабораторні заняття націлені на поглиблення професійних знань, умінь та навичок й самовдосконалення в процесі самостійної педагогічної діяльності. Значну увагу приділено інтерактивним технологіям навчання.

 

373.2.015.31:796.011.3(075.8)

З-14

372.4(075.3)

Загородня Л. П.

    Фізичне виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко, Г. П. Барсуковська ; за заг. ред. Л. П. Загородньої.  Суми : Університет. кн., 2018.  271 с

    У посібнику висвітлено педагогічні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку. Запропоновано практичні і лабораторні заняття, що побудовані на інтерактивних технологіях із конкретними дидактичними завданнями для самостійної роботи відповідно до вимог модульного навчання.

 

378.091.12(075.8)

З-17

378(075.3)

Зайченко І. В.

    Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / І. В. Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. Каленський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України.  Київ : Ліра-К, 2018.  483 с.  Бібліогр.: с. 381–390.

    У підручнику висвітлено: сутність педагогічної діяльності, зміст і складові педагогічної майстерності викладача; умови, засоби формування педагогічної техніки і розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичок; зміст і структуру педагогічного спілкування; предмет, мету і завдання курсу етики викладача вищої школи; етико-педагогічні ідеї в зарубіжній і вітчизняній педагогічній думці; етику діяльності викладача вищого навчального закладу та керівника ВНЗ.

 

378(075.8)

З-17

378(075.3)

Зайченко І. В.

    Педагогіка і методика навчання у вищій школі : підручник / І. В. Зайченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України.  3-тє вид., перероб. і допов.  Київ : Ліра-К, 2018.  511 с.  Бібліогр.: с. 440–454.

    Зміст підручника відповідає навчальній програмі дисципліни "Педагогіка і методика навчання у вищій школі" і спрямований на забезпеченя модернізації навчально-методичної підготовки студентів в навчальних закладах різного рівня акредитації.

 

37(091)(477)

К 78

37(09С2)

Кравчук О. В.

    Новаторський педагогічний рух в Україні (20-ті - 90-ті роки ХХ століття) : монографія / О. В. Кравчук ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини.  Київ : [КНТ], 2018.  244 с.  Бібліогр.: с. 214–244.

    Педагогічне новаторство - це основна ознака педагогічної діяльності. Запровадження інновацій в педагогічну практику є потребою сьогодення, тому, особливого значення для теорії та практики національної системи освіти набуває вивчення історії українського новаторського педагогічного руху, що дозволяє виокремити найбільш значущий і корисний досвід.

 

37.091(075.8)

Л 64

37С(075.3)

Литвинов А. С.

    Педагогічний провайдинг інновацій в освіті : навч. посіб. / А. С. Литвинов.  Суми : Університет. кн., 2018.  265 с.

    У посібнику розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи та методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні й теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом.

 

378.02

М 29

378

Мартинчук О. В.

    Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі : монографія / О. В. Мартинчук ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 430 с.

    Монографія присвячена результатам дослідження проблеми фахової підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі: охарактеризовано сутність та структуру готовності майбутнього фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору; науково обгрунтовано концепцію підготовки фахівця зі спеціальної освіти за актуальною в сучасному українському освітньому просторі професійною кваліфікацією - спеціальний педагог інклюзивного закладу освіти; презентовано систему підготовки майбутнього фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі.

 

37(091)(477)(075.8)

М 81

37(09С2)(075.3)

Мосіяшенко В. А.

    Українська етнопедагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. А. Мосіяшенко. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університет. кн., 2018. – 174 с.

    У посібнику розглядаються особливості народної педагогіки як неодмінної умови подальшого розвитку наукової педагогічної теорії і практики, як надійного орієнтиру у створенні виховної системи у період українського державотворення й формування духовно багатих і морально стійких особистостей.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

10682
СьогодніСьогодні43
ВчораВчора238
На цьому тижніНа цьому тижні981
В цьому місяціВ цьому місяці4559
ВсьогоВсього10682
Statistik created: 2019-02-22T00:25:14+02:00
194.44.245.20