3 Суспільні науки

Друк

373.2

А 43

372

    Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти : матеріали ІІ Міжнар. пед. читань пам'яті проф. Т. І. Поніманської / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Каф. педагогіки і психології (дошк. та корекційної) ім. проф. Т. І. Поніманської ; [редкол.: І. М. Дичківська, О. А. Гнізділова, Л. Є. Перетяга та ін.]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2019. – 206 с. – Дар бібліотеці.

    Збірник містить матеріали ІІ Міжнародних педагогічних читань пам'яті професора Т. І. Поніманської, в яких висвітлюються проблеми гуманізації освітнього простору дошкільного навчального закладу, сучасних інноваційних технологій дошкільної та спеціальної освіти, підготовки фахівців для дошкільної та спеціальної освіти.

 

 

373.5.013

І-66

371.01

     Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [упоряд.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Л. М. Баліка ; редкол.: О. Б. Петренко, Р. Л. Сойчук, Т. С. Ціпан та ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2019. – 356 с. – Дар бібліотеці.

    До збірника увійшли  наукові праці з теорії і методики освіти та виховання. У наукових розвідках представлено різновекторність сучасних підходів до змісту, форм і технологій освітнього процесу, починаючи від дошкілля і завершуючи вищою школою.

 

 

316

П 32

301

Пилипенко В.

    Метатеоретизування в соціології: витоки та ґенеза : монографія / В. Пилипенко, Ю. Привалов ; Центр соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка ІС НАН України. – Київ : [б. в.], 2019. – 103 с. – Бібліогр.: с. 94–102. – Дар бібліотеці. 

    У монографії йдеться про соціологічний метатеоретичний дискурс. Розглядаються філософські аспекти досліджень метатеоретиків. Досліджується генеза соціологічного метатеоретизування. Розглядаються стратегії метатеоретизування в сучасній соціології.

 

 

 

 

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.