8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

Друк

811

М 65

    Ars Translatorica (Мистецтво перекладу) : [зб. перекладів]. Вип. ІІІ / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. Ф-т інозем. філології, Каф. романо-герман. філології ; [упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова]. – Рівне : [РДГУ], 2019. – 77 с. – Дар бібліотеці.

    У збірник увійшли переклади англійських, німецьких, французьких, іспанських, італійських, португальських, грецьких, болгарських, словацьких, польських, білоруських творів українською мовою: художня проза, поезія, дитяча література. Збірник призначений для всіх, хто цікавиться проблемами перекладознавства.

 

 

 

80

С 88

4

    Studia Philologica : зб. студент. наук. пр. Вип. 3 / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ф-т інозем. філології, Каф. романо-герман. філології ; [редкол.: О. В. Деменчук, О. В. Константінова, О. І. Павлова та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2019. – 240 с. – Дар бібліотеці.

    У збірнику студентських наукових праць розглянуто низку питань, що стосуються актуальних проблем сучасної філології: германського та романського мовознавства, зіставного мовознавства, лінгвістики тексту, термінознавства, літературознавства, перекладознавства.

 

 

 

821.162.1.09

Я 44

8і(Пол)

    Jakze samotny na niepewnej drodzi! O tlumaczeniach literatury polskiej (Як самотньо на невизначеній дорозі! Про переклади польської літератури) / Instytut Literatura ; pod redakcja: J. Pyzi, J. M. Ruszara. – Krakow ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. – 220 s.

 

 

 

811.161.2(07)

К 56

4У(07)

Коваль Н. М.

    Фемінітиви. Матеріали до занять: 9-11 кл. / Н. М. Коваль. – Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2019. – 141 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 138–141. – Дар бібліотеці.

    Навіть сьогодні чимало мовних засобів сприяють «невидимості» жінки в мові та житті суспільства загалом. Ідеться найперше про так званий «загальний» чоловічий рід, коли ми пишемо «один на один» чи кажемо «пані професор», і навіть тоді, коли вживаємо займенники на кшталт «кожен, усякий, інший». Низка чинників, як історичних, релігійних, так і соціальних, спричинила до цієї «невидимості», хоча в слов’янських мовах разом із категорією роду розвинулася досить розгалужена система суфіксів для творення назв жінок, тобто фемінітивів. І, як показує практика, нове це давно забуте старе, зокрема у випадку вживання фемінітивів в українській мові.

 

 

 

821.161.2'06

М 59

У2

Миколайчук-Низовець О.

    Алхімія часу : зб. драматург. творів / О. Миколайчук-Низовець. – Київ : [Світ знань], 2019. – 347 с. – Дар бібліотеці.

    До збірки «Алхімія часу» ввійшли вісім п’єс з чималого доробку добре знаного українського драматурга Олега Миколайчука-Низовця. Різноманітні за сюжетом, стилістично яскраві та актуальні ці твори друкувалася в популярних часописах, альманахах, антологіях, а деякі з успіхом поставлені на театральних сценах в Україні та за кордоном, але вперше побачили світ окремим зібранням та стали етапним підсумком його майже двадцятирічного творчого служіння на драматургічній ниві.

 

 

 

80

Н 34

8

   Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія Вип. 1(41) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.:Н. Венжинович, Г. В. Шумицька, Н. П. Бедзір та ін.]. – Ужгород : [ППДанило С. І.], 2019. – 195 с. – Дар бібліотеці.

 

 

 

80

Н 34

8

    Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія Вип. 2(42). На пошану професора Василя Добоша (до 95-річчя від дня народження) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Н. Венжинович, Г. Шумицька, В. Барчан та ін.]. – Ужгород : [ПП Данило С. І.], 2019. – 257 с. – Дар бібліотеці.

 

 

 

811.161.2(07)

П 44

4У(07)

Подоляк О.

    Mediacheking. Матеріали до занять: 9-11 кл. / О. Подоляк, К. Коваленко. – Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2019. – 95 с. – Бібліогр.: с. 93–95. – Дар бібліотеці.

    Посібник містить теоретичні відомості та практичні завдання з основ журналістики та медіаграмотності для учнів 911 класів. Учні навчаться відповідально і свідомо споживати і поширювати інформацію так, щоб не наразити себе та інших на небезпеку, не стати жертвою обману, відділити корисну інформацію від непотрібної чи шкідливої.

 

 

 

821(100)

П 45

Сб1

   Поетичне сузір'я: Джо Уоллес, Василь Зуйонок, Микола Шакура, Стефан Шайдак : [поезії] / [ред.-упоряд., пер. з англ., білорус., пол. Б. Й. Столярчук]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2019. – 100 с.

    Збірка вміщує вірші поетів: канадського  Джо Уоллеса, білоруського – Василя Зуйонка, українського – Миколи Шакури та польського – Стефана Шайдака. Поезії перекладені на українську мову, а об'єднує їх глибокий ліризм, лірична тема кохання, любов до рідної землі й Батьківщини. Хоча митці жили і живуть у різних країнах, але їхня поезія переплелась у перекладах з Україною.

 

 

 

81'37

П 78

4

    Проблеми лінгвістичної семантики : ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21 листоп. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ф-т інозем. філології, Каф. романо-герман. філології ; [редкол.: О. В. Деменчук, О. І. Павлова, Д. О. Аладько та ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2019. – 234 с. – Дар бібліотеці.

    У даному збірнику розглянуто низку питань, що стосуються актуальних проблем лінгвістичної семантики: когнітивної семантики, зіставної семантики, лексичної та граматичної семантики, семантики і прагматики мовних одиниць, семантики тексту і дискурсу, семантики і перекладу.

 

 

 

821.161.2'06

С 81

У2

Столярчук Б. Й.

    Трилисник = Трылістак = Trzylistnik : [вибр. поезії] / Б. Й. Столярчук ; [пер. на білорус. А. Крупіца, пер. на пол.: О. Федоришина, А. Гаргола, В. Ковалюк]. – [2-ге вид., допов.]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 120 с. – Дар бібліотеці.

    Збірка включає ліричні мініатюри інтимного характеру.

 

 

 

821.161.2'06

С 89

У

Супрун І. О.

    Далеких днів неясний дим : поезія / І. О. Супрун ; [уклад., літ. ред. та авт. вступ. ст. Н. Супрун-Яремко]. – Львів : [Простір-М], 2019. – 114, 106 с. – Текст парал. укр., рос. мовами.

    У поетичній збірці, що належить представнику української діаспори на Кубані поету, письменнику, композитору і піаністу Ігорю Онисимовичу Супруну (1939-1978), зібрано юнацькі вірші, написані за винятком кількох, у 1954-1959 роках.

 

 

 

821.161.2'06

Т 35

У2

Терешко Л. В.

    Світло любові : вірші / Л. В. Терешко. – Рівне : [б. в.], 2019. – 66 с. – Дар бібліотеці.

    До нової збірки автора "Світло любові" увійшли вірші, написані у 2019 році. У них звучать філософські роздуми про любов як основу цінностей і сенсу життя, осмислення духовних орієнтирів людини, а також біль і тривога за майбутнє країни в умовах війни. Окремий розділ присвячений величі і красі оточуючого світу.

 

 

 

811.161.2(07)

У 45

4У(07)

    Українська мова: 11 кл. І семестр : конспекти уроків. Ч. І / [уклад. С. А. Свінтковська]. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип.11 (192)). – Дар бібліотеці.

    Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування; конспекти уроків з української мови для І семестру 11 класу відповідно до оновленої програми МОН України 2017 р. Методичні розробки грунтуються на засадах концепції Нової української школи, компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи - навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.

 

 

 

811.161.2(07)

У 45

4У(07)

    Українська мова: 11 кл. І семестр : конспекти уроків. Ч. ІІ / [уклад. С. А. Свінтковська]. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип.12 (193)). – Дар бібліотеці.

    Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування; конспекти уроків з української мови для ІІ семестру 11 класу відповідно до оновленої програми МОН України 2017 р. Методичні розробки грунтуються на засадах концепції Нової української школи, компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи - навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.