0 Загальний відділ
Киплинг
Шаблоны joomla


Інформаційний бібліокур'єр

Друк

011/016

Б 59

01

   Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [редкол.: А. В. Скорохватова, Р. В. Маньковська, В. П. Кисельова та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 245 с. – (ІV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька).

    Науковий збірник містить доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України", що відбулася 2 листопада 2017 року у рамках  Четвертих  краєзнавчих читань пам'яті Петра Тронька.

 

 

004.7(075.8)

Б 91

6Ф7.3(075.3)

Буров Є. В.

   Комп'ютерні мережі : підручник / Є. В. Буров. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 261 с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 261.

    Підручник висвітлює базові принципи побудови, функціонування та налаштування комп'ютерних мереж. Перша частина присвячена базовим архітектурним принципам. У другій частині розглянуто головні класи мережевих технологій: інтерфейсні, локальні, глобальні, безпровідні мережі. Третя частина детально розглядає протоколи та сервіси мережі  TCP/IP. Четверта частина присвячена інформаційним технологіям комп'ютерних мереж.

 

 

004.4(075.8)

В 75

6Ф7.3(075.3)

Вороницька В. М.

   Адміністрування MS SQL SERVER 2008 R2 [Електронний ресурс] : лекції : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / В. М. Вороницька, Т. А. Кирик, Т. О. Гаврюсєва. – Рівне, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Дар бібліотеці.

 

 

030

Е 64

03

   Енциклопедія Сучасної України. Т. 18. Лт – Малицький / [Нац. акад. України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України] ; гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 711 с.

    Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.

 

 

004(07)(075.8)

К 49

6Ф7.3(07)(075.3)

Климюк Ю. Є.

   Шкільний курс інформатики : навч.-метод. посіб. для проведення лаборатор. занять та самост. роботи для студентів спец. 014 "Середня освіта (інформатика)" заоч. форми навчання. Ч. 1. Планування роботи вчителя / Ю. Є. Климюк. – Рівне : [РДГУ], 2017. – 114 с. – Дар бібліотеці.

    У посібнику наведено приклади виконання завдань, тестові і практичні завдання для самостійної перевірки засвоєння матеріалу. Він орієнтований на формування у студентів спеціальності 014 "Середня освіта (інформатика)" заочної форми навчання теоретичної та практичної бази знань в області планування роботи вчителів інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

004(07)(075.8)

К 49

6Ф7.3(07)(075.3)

Климюк Ю. Є.

   Шкільний курс інформатики [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для проведення лаборатор. занять та самост. роботи для студентів спец. 014 "Середня освіта (інформатика)" заоч. форми навчання. Ч. 1. Планування роботи вчителя / Ю. Є. Климюк. – Рівне : [РДГУ], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

 

008(075.8)

С 91

37(075.3)

   Сучасна культурологія : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / К. В. Кислюк, В. А. Суковата, З. І. Алфьорова та ін. – Київ : Кондор, 2018. – 341 с. – Бібліогр.: с. 316–338.

     У пропонованому посібнику з сучасних позицій висвітлюються основні проблеми культурології. Особливу увагу приділено новітнім перспективним напрямкам культурологічної думки - "новій культурній історії", меморіальній культурології, постмодернізмові, гендерним дослідженням, постколоніальним студіям, мультикультуралістичним підходам, теоріям гегемонії і теоріям меншин, іншології.

 

 

02(075.8)

Ш 25

02(075.3)

Шаравара Т. О.

   Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. для аспірантів / Т. О. Шаравара ; М-во освіти і наук України, Полтав. держ. аграр. акад., Каф. інозем. мов та українознавства. – Київ : Ліра-К, 2017. – 255 с.

    Навчальне видання містить роз'яснення базових принципів, підходів та методології наукового дослідження, способів пошуку інформації, її класифікації та відбору. Значна увага приділена правилам опису наукових джерел. Окремо висвітлено особливості роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек; порядок підготовки дисертації до захисту тощо. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються в аспірантурі, з метою одержання практичних навичок у роботі з різними джерелами.

 

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

82988
СьогодніСьогодні118
ВчораВчора167
На цьому тижніНа цьому тижні285
В цьому місяціВ цьому місяці2415
ВсьогоВсього82988
Statistik created: 2018-08-14T18:31:45+03:00
194.44.245.20