3 Суспільні науки
Киплинг
Шаблоны joomla


Інформаційний бібліокур'єр

Друк

321

Г 15

32

     Галичина в етнополітичному вимірі : [монографія] / В. О. Котигоренко, В. А. Войналович, О. Я. Калакура та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. імені І. Ф. Кураса ; [редкол.: О. О. Рафальський, В. О. Котигоренко, М. І. Панчук]. – Київ : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 838 с.

 

316.47

Г 70

301

Горова С. В.

    Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення : монографія / С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2017. – 452 с.

 

373.5(03)

Е 64

373.04(03)

    Енциклопедія позашкільної освіти / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук.-метод. центр інновац. технологій виховного процесу НАПН України, Рівнен. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ; [гол. ред. Г. П. Пустовіт]. – Рівне : [б. в.], 2017. – 524 с.

 

342.9(477)

З-19

34С3(С2)

    Закон України "Про освіту" : чинне законодавство станом на 11 трав. 2018 р. – (Офіц. текст). – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 125 с. – (Закони України).

 

373.5.013

І-66

371.01

     Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 7. Т. 1 / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [упоряд.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан ; редкол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2018. – 315 с. – Дар бібліотеці.

 

373.5.013

І-66

371.01

    Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 7. Т. 2 / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [упоряд.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан ; редкол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2018. – 268 с. – Дар бібліотеці.

 

378(477)(072)

К 30

378(С2)

     Кафедра педагогіки початкової освіти [Електронний ресурс] : інформ.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; [уклад.: С. Н. Грипич, С. М. Поліщук, Н. О. Потежна].  Рівне : [РДГУ], 2018.  1 електрон. опт. диск (CD-ROM).  (Інформаційно-методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедр фондами наукової бібліотеки РДГУ).  Дар бібліотеці.

 

398(477)

Л 17

УФ

Лазарович М.

   Великодні гаївки та ігри / М. Лазарович.  Чернівці : Факел Марії, 2018.  351 с.  Дар бібліотеці.

 

327(075.8)

Л 63

327(075.3)

Лісовський П. М.

    Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація : [навч. посіб.] / П. М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2017. – 155 с.

 

378.091.315.7

М 29

378

Мартинюк Г. Ф.

    Комп'ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей : монографія / Г. Ф. Мартинюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування.  Київ : Кондор, 2017.  181 с.

 

373.5

О-59

371.01

     Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 17 (60) / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [редкол.: В. В. Вербець, М. С. Янцур, І. Д. Бех та ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2017. – 332 с.

 

378(075.8)

О-75

378(075.3)

   Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт) : навч. посіб. / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова.  Київ : [КНТ], 2018.  632 с.

 

37.015.3(075)

П 78

371.015

     Проблеми педагогічної психології : хрестоматія : навч. посіб. / Ніжин. держ. ун-т імені М. Гоголя ; упоряд.: Т. О. Гетьман, Т. Д. Кричковська.  Київ : [КНТ], 2018.  381 с.

 

373.5.015.31:172(075)

С 58

371.011

Сойчук Р. Л.

    Через національне самоствердження до процвітання : навч.-метод. посіб. / Р. Л. Сойчук, Т. А. Регула, Н. О. Береговська ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т [та ін.].  Київ ; Рівне ; Шепетівка : [О.Зень], 2017.  207 с. Дар бібліотеці.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

103619
СьогодніСьогодні33
ВчораВчора362
На цьому тижніНа цьому тижні33
В цьому місяціВ цьому місяці7307
ВсьогоВсього103619
Statistik created: 2018-10-21T21:35:13+03:00
194.44.245.20