3 Суспільні науки
Киплинг
Шаблоны joomla


Інформаційний бібліокур'єр

Друк

37(091)(477)

А 72

371

Антонець М. Я.

   Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : монографія / М. Я. Антонець. – 8-ме вид., допов. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 305 с. – Бібліогр.: с. 290-305. – Дар бібліотеці.

     У монографії розкриваються проблеми становлення Василя Сухомлинського як педагога-гуманіста, процесу, форм і методів шкільного навчання, перевантаження учнів, оцінювання їхніх навчальних досягнень, аналізу уроку, педагогічної творчості і майстерності вчителя, значення і вивчення рідної мови, оновлення змісту навчально-виховного процесу. Видання присвячене до 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського.

 

 

355.58(07)(075.8)

В 25

355.77(07)

Вдовенко І. С.

   Методика викладання курсу безпеки життєдіяльності : навч. посіб. для викл. та студентів вищ. навч. закл. / І. С. Вдовенко ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Кондор, 2018. – 194 с.

    Посібник покликаний забезпечити викладачів та студентів вищих навчальних закладів якісною методикою викладання безпеки життєдіяльності. У його зміст включені сучасні погляди та навчально-методичні розробки, спрямовані на формування у викладачів сучасного бачення методики навчання безпеки життєдіяльності.

 

 

329(477)

Г 65

32С(С2)

Гон М. М.

   Становлення і розвиток національних держав: єврейські партії Східної Галичини та українське питання (1918-1929 рр.) : монографія / М. М. Гон, О. П. Постельжук. – Рівне : [О. Зень], 2017. – 254 с. – Дар бібліотеці.

     У виданні аналізується діяльність єврейських партій Східної Галичини в різних етнополітичних ситуаціях: у час становлення Західноукраїнської Народної Республіки та її війни з Польщею, в роки вирішення державно-правового статусу Східної Галичини на міжнародній арені, в умовах включення регіону до складу Другої Речі Посполитої.

 

 

376(075.8)

Д 26

371.9(075.3)

Дегтяренко Т. М.

   Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Університет. кн., 2018. – 301 с.

    У посібнику розглянуті основні завдання системи корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами, наводиться модель сучасної системи допомоги цим дітям, практичні матеріали щодо роботи з дітьми з психофізичними порушеннями.

 

 

338.4(477)

Д 27

338(С2)

Дейнега О. В.

 Маркетингова концепція формування продуктоорієнтованого інформаційного забезпечення підприємств : монографія / О. В. Дейнега. – Рівне : [Вид. О. Зень], 2017. – 291 с. – Бібліогр.: с. 245–262.

    В монографії викладена характеристика теоретико-методологічних та прикладних засад основних напрямів формування продуктоорієнтованого інформаційного забезпечення підприємств та обгрунтована відповідна соціально-економічна, аналітична, правова та організаційна підтримка їх функціонування.

 

 

33:502/504(075.8)

І-18

333(075.3)

Іваненко О. І.

    Техноекологія : підруч. для студентів, які навч. за спец. "101 Екологія" / О. І. Іваненко, Ю. В. Носачова ;

М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". – Київ : Кондор, 2017. – 292 с.

  Проаналізовано стан розвитку народного господарства України в порівнянні з тенденціями розвитку світової економіки, представлено матеріали щодо основних сировинних баз вітчизняних заводів та їх конкурентоспроможності, детально розглянуто основні галузі виробничої діяльності людини, що представлені підприємствами паливно-енергетичної, гірничодобувної, металургійної, нафтопереробної, будівельної, хімічної та харчової промисловості, технологічні процеси, що відбуваються в кожній з них, апаратурне оформлення та основи теорії хімічних процесів виробництва продукції, висвітлено взаємодію з навколишнім середовищем, особливу увагу приділено джерелам забруднення атмосфери, гідросфери і літосфери та методам й засобам боротьби зі шкідливими викидами.

 

 

316(091)(477)(075.8)

І-90

301(09)(075.3)

   Історія української соціології : навч. посіб. / К. В. Батаєва, В. Ф. Бурлачук, І. Головаха-Хікс та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; за заг. ред.: К. Батаєвої, В. Бурлачука, В. Степаненка. – Київ : Кондор, 2018. – 390 с.

    У навчальному посібнику проаналізовано соціологічну проблематику в концепціях видатних українських мислителів М. Драгоманова, О. Потебні, М. Грушевського та ін.; розглянуто особливості розвитку вітчизняної соціології у радянський період і від часу державної незалежності України.

 

 

378

К 26

378

Карпунь І. Н.

   Кафедра на шляху реформ : монографія / І. Н. Карпунь ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новітніх технологій та упр. ім. В. Чорновола ; за ред. І. В. Костюка.  Львів : Новий світ-2000, 2018. 213 с.

    Розглянуто питання формування нової концептуально-методологічної основи реформування і подальшого розвитку ВНЗ, зокрема його головної ланки - кафедри. Аналізуються системно-діяльний підхід до навчання; Болонський процес; розроблення нової технології навчання; єдність навчальної і науково-дослідної роботи та методичного забезпечення; зв'язок кафедри з виробництвом; кваліфікаційні вимоги до сучасного спеціаліста; система вимог до сучасного викладача-науковця як педагога і вихователя.

 

 

378(091)(477)(03)

К 53

378(03)

   Книга пам'яті Рівненського державного гуманітарного університету : про творчу працю і життєвий шлях педагогів і працівників: РДГУ з 1999 р., РДІК 1979-1999 рр., Рівнен. культ.-освіт. ф-ту Київ. держ. ін-ту культури 1970-1979 рр., РДПІ 1953-1998 рр., Рівнен. держ. учител. ін-ту 1940-1953 рр. / [ред.-упоряд.: Р. М. Постоловський, Б. Й. Столярчук]. - Рівне : Вид. О. Зень, 2017. - 683 с.: фото.

    Представлений на суд вдумливого читача енциклопедичний довідник "Книга пам'яті Рівненського державного гуманітарного університету" - перше видання, що  розповідає про генезу становлення найбільшого на Рівненщині гуманітарного вишу, віддає шану педагогам, які впродовж більш 75 років навчали молодь Поліського краю сотням найрізноманітніших професій, проторили шлях у науку багатьом науковцям, розвивали традиційну і сучасну культуру рідного краю.

 

 

331.4(075.8)

К 59

331.8(075.3)

Козяр М. М.

   Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук ; під заг. ред. М. М. Козяр. – Київ : Кондор, 2018. – 450 с.

    Навчальний посібник розрахований, перш за все, на вивчення курсу студентами економічних спеціальностей, може бути використаний і при підготовці фахівців будь-якого профілю, особливо педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей закладів вищої освіти України.

 

 

378.015.31:172(075.8)

К 72

378(075.3)

Костюк І. В.

   Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 265 с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 259–265.

    Викладено основні напрями виховної роботи у вищому навчальному закладі, обгрунтовано концепцію національно-громадянського виховання студентської молоді; рекомендовано кодекс цінностей виховання і методику організації виховання.

 

 

37(091)(477)

Л 89

37(09С2)

  Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Соломії Крушельницької: сторінки історії / [редкол.: Л. М. Закопець, Я. А. Джурик, О. В. Кравець та ін.].  Львів : Камула, 2017. 187 с.  Дар бібліотеці.

    Збірка нарисів з історії Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат імені Соломії Крушельницької, присвячена                       75-річчю від дня заснування школи.

 

 

 

37.091(477)

Н 34

37С(С2)

   Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень, В. І. Луговий, О. М. Топузов та ін.]. – Київ : ВД "Сам", 2017. – 399 с. – Дар бібліотеці.

    Книга містить праці провідних учених Національної академії педагогічних наук України з пріоритетних питань методології, теорії, історії освіти, педагогіки, психології, соціальної роботи. Особливу увагу приділено практичному впровадженню результатів фундаментальних і прикладних досліджень та експериментальних розробок з метою модернізації вітчизняної системи освіти в контексті глобалізації, європейської інтеграції та національної самоідентифікації.

 

 

378.147

О-76

378

Остапчук Н. О.

   Підготовка майбутніх педагогів до особистісного типу спілкування: досвід, реалії, перспективи : монографія / Н. О. Остапчук. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 222 с. – Бібліогр.: с. 174–197.

    У монографії досліджено теоретичне узагальнення проблеми особистісного типу спілкування, необхідності його використання у процесі педагогічної діяльності та запропоновано новий підхід до розв'язання важливого й актуального завдання, що виявляється у теоретичному обгрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування готовності майбутнього педагога до особистісного типу спілкування.

 

 

37

Р 64

371

   Development and Modernization of Pedagogical and Psychological Sciences: Experience of Poland and Prospects of Ukraine (Розвиток та модернізація педагогічних і психологічних наук: досвід Польщі та перспективи України) : collectivemonograph. Vol. 1. – Lublin : [Izdevnieciba "BaltijaPublishing"], 2017. – 336 p. – Дар бібліотеці.

 

 

37(075.8)

Ш 37

371.01(075.3)

Шевців З. М.

   Основи інклюзивної педагогіки: підручник / З. М. Шевців. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 247 с. – Бібліогр.: с. 237–247.

     Підручник присвячений актуальній проблемі  - інклюзії, проблемі включення дітей з особливими освітніми потребами у навчальний процес загальноосвітньої школи. У підручнику узагальнено і систематизовано різні підходи до визначення педагогіки інклюзивної освіти.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

82988
СьогодніСьогодні118
ВчораВчора167
На цьому тижніНа цьому тижні285
В цьому місяціВ цьому місяці2415
ВсьогоВсього82988
Statistik created: 2018-08-14T18:31:45+03:00
194.44.245.20