5 Природничі науки. Математика
Киплинг
Шаблоны joomla


Інформаційний бібліокур'єр

Друк

57(07)(075.8)

Г 85

57(07)(075.3)

Грицай Н. Б.

   Методика навчання біології у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / Н. Б. Грицай. – Рівне : [ТзОВ "Дока центр"], 2017. – 124 с. – Бібліогр.: с. 121–123. – Дар бібліотеці.

    У посібнику розкрито основні питання методики навчання біології у формі запитань та відповідей, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу майбутніми вчителями біології.

 

 

57(07)(075.8)

Г 85

57(07)(075.3)

Грицай Н. Б.

   Методика навчання біології у таблицях і схемах : навч. посіб. / Н. Б. Грицай ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [ТзОВ "Дока центр"], 2017. – 84 с. – Дар бібліотеці.

    У посібнику розкрито основні питання методики навчання біології у формі запитань та відповідей, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу майбутніми вчителями біології.

 

 

502/504(07)(075.8)

К 89

5(07)(075.3)

Кукалець М. В.

   Методика викладання природознавства у початковій школі : навч.-метод. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Поч. освіта" / М. В. Кукалець. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 222 с. – (Вища освіта в Україні).

    Навчально-методичний посібник побудований за принципом модульності. У посібнику розглядаються сучасні технології організації навчально-виховного процесу  з методики викладання природознавства у початковій школі.

 

 

502/504(477)

Л 33

57(069)(С2)

Лебедь О. О.

   Радон: моніторинг та геоекологічний аналіз його впливу на екосистему міста Рівного : монографія / О. О. Лебедь, В. О. Мислінчук, О. А. Андрєєв ;

М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Обл. комун. позашк. навч. закл. "Рівнен. Мала акад. учнівськ. молоді" Рівнен. обл. ради. – Рівне : [б. в.], 2017. – 207 с. – Дар бібліотеці.

    Монографію присвячено аналізу теоретичних та експериментальних результатів комплексних досліджень впливу експозиції радону та його дочірних продуктів розпаду в атмосфері приміщень, позабудинковій атмосфері, грунтовому повітрі, воді річок, джерел, водогону за його надходження з грунту, будівельних матеріалів, природного побутового газу в атмосферу та повітря приміщень у Рівненській області і, зокрема, у м. Рівне, на збільшення ризику онкологічних захворювань.

 

 

577(075.8)

С 81

57.04(075.3)

Столяр О. Б.

   Молекулярна біологія : навч. посіб. / О. Б. Столяр ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – [2-ге вид., допов. та переробл.]. – Київ : [КНТ], 2017. – 224 c.

   У навчальному посібнику міститься матеріал курсу молекулярної біології для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія*. Він складається з п’яти розділів, у яких розглядаються молекулярні основи структурної організації клітин прокаріотів та еукаріотів, збереження та передачі у нові клітини спадкової інформації, її реалізації шляхом синтезу протеїнів, клітинних і міжклітинних комунікацій та регуляції цих процесів. Матеріал структуровано у відповідності до органел, де здійснюються певні процеси: ядро, цитоплазма, мембрани. Посібник завершується розглядом молекулярних основ сигналювання та регуляції клітинного циклу і апоптозу.

 

 

53

Ф 50

53

   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. Вип. 26 / Нац. акад. наук України України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України ; [редкол.: Є. Чапля, Я. П'янило, Я. Савула та ін.]. – [Львів] : [б. в.], 2017. – 123 с. – Дар бібліотеці.

    Публікуються  статті з механіки, фізико-математичного та комп'ютерного моделювання складних неперервно-дискретних систем і процесів.

 

 

502/504(1-751)(075.8)

Ч-15

57(069)(075.3)

Чайка О. Г.

   Заповідна справа : навч. посіб. / О. Г. Чайка, В. І. Мокрий ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 143 с.

    Викладено суть і значення заповідної справи, характеристику природоохоронних комплексів і ареалів України, подано класифікацію заповідних територій, історію заповідної справи та проблеми збереження різноманіття флори і фауни.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

82988
СьогодніСьогодні118
ВчораВчора167
На цьому тижніНа цьому тижні285
В цьому місяціВ цьому місяці2415
ВсьогоВсього82988
Statistik created: 2018-08-14T18:31:45+03:00
194.44.245.20