8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство
Киплинг
Шаблоны joomla


Інформаційний бібліокур'єр

Друк

821.161.2'06

Б 48

У2

Береза Ю. П.

   Усмішкою витру сльозу. Т. І. Лірика. Гумор і сатира / Ю. П. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 447 с. – Дар бібліотеці.

    До першого тому творів українського письменника Юрія Берези увійшли ліричні та гумористичні твори, написані в останні роки.

 

 

821.161.2'06

Б 48

У2

Береза Ю. П.

   Усмішкою витру сльозу. Т. ІІ. Гумор і сатира / Ю. П. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 506 с. – Дар бібліотеці.

    Другий том творів українського письменника Юрія Берези складають гумористичні та сатиричні твори, написані в останні роки.

 

 

821.161.2'06

Б 48

У2

Береза Ю. П.

   Усмішкою витру сльозу. Т. ІІІ. Публіцистика / Ю. П. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 326 с. – Дар бібліотеці.

    У третьому томі творів українського письменника і перекладача Юрія Берези, лауреата літературної премії імені Остапа Вишні, просвітянської імені Григорія Чубая, володаря диплома "Лауреат Нобелівської премії", журналістської імені Михайла Горопахи зібрані веселі оповідки, інтерв'ю, нариси, есе, роздуми та спогади про цікавих особистостей, з якими зводила доля, а також знакові події.

 

821.161.2'06

Б 48

У2

Береза Ю. П.

   Перелаз на Парнас : літ. Пародії / Ю. П. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 190 с. – Дар бібліотеці.

   Книгу українського пересмішника Юрія Берези складають його найкращі літературні пародії.

 

 

821.161.2'06

Г 49

У2

Гінчанка З.

   Вірші / З. Гінчанка ; пер. з пол. Я. Поліщука. – Львів : [б. в.], 2017. – 111 с. – Дар бібліотеці.

   Ця книжка - перша добірка перекладів українською мовою віршів Зузанни Гінчанки (1917-1944), видатної польської поетеси, легенди варшавської богеми 

1930-х років, яку гітлерівці замордували у Кракові, оскільки вона була єврейкою за походженням. Народжена в Києві, усе своє дитинство та юність вона провела в Рівному, а під час війни переховувалась у Львові. Майже забута після трагічної смерті, поетеса через сто років після народження активно повертається в культурний обіг двох своїх вітчизн - Польщі та України.

 

 

811.161.2'35(075.8)

Г 87

4У(075.3)

Громик Ю. В.

   Український правопис : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. В. Громик. – Київ : Кондор, 2018. – 165 с. – Бібліогр.: с. 162–163.

   Подано основні орфографічні відомості та  пунктуаційні правила, зауваження щодо словозміни іменних частин мови та дієслова, а також систему вправ відповідно до розділів навчального курсу "Український правопис". Послідовно акцентовано увагу на складних орфограмах і пунктограмах.

 

 

811.111(07)

К 36

4і(Англ)(07)

Cameron L. (Кемерон Л.).

   Teaching Languages to Young Learners (Навчання мов молодших школярів) / L. (. Cameron. – Cambridge : CambridgeUniversityPress, 2017. – 258 p. – (CambridgeLanguageTeachingLibrary).

 

 

81'37

К 71

4

Косолапов В. І.

   Нариси з семасіології і лексикографії - ІІ : [монографія] / В. І. Косолапов. – Рівне : [Вид.Червінко А. В.], 2017. – 280 c. – Дар бібліотеці.

           Монографія охоплює матеріали публікацій в різних вітчизняних виданнях, виступів на міжнародних та всеукраїнських конференціях за останні 6 років і є тематично продовженням нарисів з семасіології і лексикографії, опублікованих у 2011 році.

 

 

811.161.2(07)

Л 43

4У(07)

   Лексикологія. Фразеологія. Підготовка до ЗНО / [уклад.: Н. В. Сиротенко, Н. С. Перфілова]. – Харків : Основа, 2018. – 169 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2(171)). – Дар бібліотеці.

    Посібник містить теоретичний матеріал, схеми, вправи та завдання в тестовій формі різного рівня складності з лексикології та фразеології. Видання укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО-2018.

 

 

81'1(075.8)

М 74

4(075.3)

   Мова як система : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. А. Глущенко, Ю. В. Ледняк, В. М. Овчаренко, І. М. Рябініна ; М-во освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 131 с.

    У навчальному посібнику розглянуто питання системної організації мови на всіх рівнях, що передбачено програмою курсу "Вступ до мовознавства" на філологічних факультетах.

 

 

811.161.2'373

П 58

Поповський А. М.

   Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови : монографія / А. М. Поповський. – Дніпро : Ліра, 2018. – 323 с. – Дар бібліотеці. 

    У становленні української літературно-національної мови важлива роль належить Степовій Україні, де гартувався свободолюбивий дух запорозького козацтва, яке пильно оберігало не тільки свою землю від посягань ворожих нападів, а й рідну мову, віру, пісню і народні звичаї. І після зруйнування Запорозької Січі російськими військами в 1775 році тут не замулилися попри всякі офіційні й неофіційні заборони царськими сатрапами українського слова животворні джерела народної мови, фольклору, освіти. Зросла талановита когорта митців художнього слова і корифеїв українського театру, педагогів і видавців, які заклали міцний фундамент для формування української мовно-літературної норми.

 

 

811.161.2(075.8)

С 91

4У(075.3)

   Сучасна українська літературна мова : навч.-метод. посіб. із синтаксису складного речення / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Дубен. коледж РДГУ ; [уклад.: О. О. Кузьмич, О. В. Сардига]. – Рівне : [РДГУ], 2018. – 76 c. – Дар бібліотеці.

    У пропонованому навчально-методичному посібникові подаються розробки тем практичних занять, що включають контрольні питання, основну й додаткову літературу, завдання для самостійного опрацювання та методичні поради до кожної з тем.

 

 

821.161.2.09(07)

У 45

8У(07)

   Українська література: 6 кл. І семестр : конспекти уроків / [уклад. С. А. Свінтковська]. – Харків : Основа, 2018. – 176 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (172)). – Дар бібліотеці.

  Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української літератури для І семестру 6 класу відповідно до оновлених програм МОН України 2017 року.

 

 

821.161.2.09'06

Ш 32

8У2

Шахова К.

 Записки як жанр української прози ХХ – поч. ХХІ ст. : монографія / К. Шахова ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки.  Луцьк : Вежа-Друк, 2017.  215 с.  Бібліогр.: с. 180214. 

    У дослідженні вперше цілісно проаналізовано записки як жанр в українській художній літературі ХХ - початку ХХІ століть; виділено етапи становлення й окреслено вектори розвитку. Розглянуто особливості жанру записок на загальнотеоретичному, історичному, національному, індивідуально-авторському рівнях. Визначено відповідність дефініції "записки" в назвах досліджуваних творів жанровим реаліям.

 

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

82988
СьогодніСьогодні118
ВчораВчора167
На цьому тижніНа цьому тижні285
В цьому місяціВ цьому місяці2415
ВсьогоВсього82988
Statistik created: 2018-08-14T18:31:45+03:00
194.44.245.20