База даних дисертацій, які захищені в РДГУ і зберігаються в науковій бібліотеці університету
Киплинг
Шаблоны joomla


 База даних дисертацій, які захищені в РДГУ і зберігаються в науковій бібліотеці університету

 

 

261.5(430)«1945/2005»

Артерчук Т. О.

   Релігійне виховання в закладах загальної середньої освіти ФРН: 1945-2005 рр. : дис… канд. пед. наук : 13.0.01 / Т.О.Артерчук. – Рівне : РДГУ, 2011. – 234 с.

 

 

37(091):[027.8:28(477)"1962/1991]"

Балік Л.М.

    Розвиток інтересу до читання в учнів у процесі діяльності шкільних бібілотек в Україні (1962-1991 рр.) : дис. ... канд. пед. наук / Л.М.Балік. - Рівне, 2017. - 323 с.

 

 

378(477):811-051"1948/2016"(043.3)

Безлюдна В.В. 

   Теорія і практика професійної підготовки майббутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.) : дис. ... д-ра пед. наук / В.В.Безлюдна. - Рівне, 2018. - 520 с.

 

 

796.012.61

Бенсбаа А.

   Формирование осанки школьников средствами физического воспитания : дис … канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / А.Бенсбаа. – Чернигов : Черніг. гос. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко, 2001. – 183 с.

 

 

796.41.071.5

Билогур В. Е. 

   Теоретико-методическое обеспечение физического воспитания в высших учебных заведениях : дис… канд. наук по физвоспитанию и спорту : 24.00.02 / В.Е.Билогур. - Луцк : Волын. гос. ун-т им. Л. Украинки, 2002. – 202 с.

 

 

378:63(73)(477)

Бондаренко В. Ф.

   Тенденції розвитку вищої аграрної освіти у США (ІІ половина ХХ століття) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / В.Ф.Бондаренко. – Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2009. – 257 с.

 

 

796/799(091)"1959/1991"

Ваколюк А.М.

     Розвиток змісту "фізичної культури" як навчального предмета у вітчизняній загальноосвітній школі (1959-1991 рр.) : дис.... канд. пед. наук / А.М.Ваколюк. - Рівне, 2017. - 266 с.

 

 

 364.08:316.47+37:004.031.432(043.3)

Варга Л.І.

     Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій: дис.... канд. пед. наук / Л.І.Варга. - Рівне, 2017. - 298 с.

 

 

378.037(470+571)

Василюк В. М.

   Тенденції розвитку фізичного виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах Російської Федерації : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / В.М.Василюк. – Рівне : Рівнен. ін-т словянозн. Київського славістичного ун-ту, 2011. – 391 с.

 

 

378:37.013]:002.1(043.3)

Веремчук О. В.

   Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх документознавців : дис. … канд. пед. наук / О. В. Веремчук. – Рівне, 2016. – 297 с.

 

 

371.132:37.015.3

Вітюк Н. Р.

   Психологічні особливості формування комунікативних здібностей у майбутніх вчителів : дис… канд. психол. наук : 19.00.07 / Н.Р.Вітюк. – Івано-Франківськ : Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника, 2002. – 250 с.

 

 

378:745/748.391:331.102.24

Власюк О.П.

   Підготовка майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва до використання традицій виготовлення українського народного вбрання у професійній діяльності: дис. ... канд. пед. наук / О.П.Власюк. - Рівне : РДГУ, 2015. – 230 c.

 

 

37.036(477)«1954/1991» 
Гудовсек О. А.

   Становлення і розвиток естетичного виховання учнів у позашкільних закладах України (1954-1991 рр.) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / О.А.Гудовсек. – Рівне : РДГУ, 2011. – 254 с.

 

 

378.147:[373.5.011.3-051:004-028.22]

Гнеденко Н.М.

   Формування готовності майбутніх учителів до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності : дис... канд. пед. наук. / Н.М.Гнеденко. – Рівне : РДГУ, 2015. – 292 с.

 

 

37.001.73(437)«1918/1938»

Дзюбишина Н. Б.

   Педагогічний реформізм у Чехословаччині в міжвоєнний період (1918-1938 рр.) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Н.Б.Дзюбишина. – Рівне : РДГУ, 2011. – 238 с.

 

 

378.04:338.48

Дишко О.Л.

   Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туритичних послуг : дис... канд. пед. наук. / О.Л.Дишко. – Луцьк, 2016. – 260 с.

 

 

37(091):271(477.83/.86)

Дмитришина Н. М.

   Національне виховання в освітньо-виховних закладах українського чернецтва Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр.. ХХ століття) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Н.М.Дмитришина. – Рівне : РДГУ, 2011. – 207 с.

 

 

37(091)(477)«1919/1900»(043.5)

Заболоцька Л. А.

   Педагогічні погляди та освітня діяльність Олександра Павловича (1819-1900 рр.) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Л.А.Заболоцькі. – Мелітополь : Мелітополь. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2011. – 203 с.

 

 

37.022:261.5

Завальнюк В. В.

   Освітня діяльність та педагогічні погляди Ніколаса-Людвіга Цинцендорфа (1723-1760 рр.) : дис… канд.. пед. наук : 13.00.01 / В.В.Завальнюк. – Рівне : МЕГУ ім. С. Дем’янчука, 2010. – 235 с.

 

 

159.922.74

Іванашко О. Є.

   Психологічний аналіз усвідомлення здорового способу життя дітьми дошкільного віку : дис… канд. психологічних наук : 19.00.07 / О.Є.Іванашко. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки, 2001. – 220 с.

 

 

541.64:536.6

Іваніщук С. М.

   Вплив між фазних явищ на теплофізичні та в’язкопружні властивості модифікованих полівінілхлоридних систем : дис… канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 / С.М.Іваніщук. – Рівне : РДПІ, 1998. – 198 с.

 

 

376:159.922.76

Косарєва Г. М.

   Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук / Г. М. Косарєв. – Рівне, 2016. – 282 с.

 

 

378.091:371.14:005.336.2:004

Крутова Н. І.

   Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти : дис. … канд. пед. наук / Н. І. Крутова. – Рівне, 2016. – 255 с.

 

 

373.3/5.091:81

Купчик Л. Є.

   Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти німецькомовних країн (Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну і Люксембургу) в умовах загальноєвропейських інтеграційних процесів (90-ті роки ХХ-10-ті роки ХХІ століття) : дис. … канд. пед. наук / Л. Є. Купчик. – Рівне, 2016. – 267 с.

 

 

371.3(436)

Мартинович О. Б.

   Педагогічні засади навчального процесу в школах німецькомовних країн за ідеями педагогіки Петера Петерсена : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / О.Б.Мартинович. – Тернопіль : Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2010. – 277 с.

 

 

378.937:372212.1

Мацкевич Н. М.

   Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з фізичного виховання : дис… канд. наук з фізвиховання та спорту : 24.00.02 / Н.М.Мацкевич. – Луцьк : Волон. держ. ун-т ім. Л. Українки, 2001. – 248 с.

 

 

541.64:537.2:852.82

Мащенко В. А.

   Вплив електричного поля на процеси структуроутворення при формуванні метало наповнених полімерних систем на основі полівінілхлориду : дис… канд. фіз.-мат. наук. / В.А.Мащенко. - Рівне : Рівн.держ. пед. ін-т, 1998. - 152 с.

 

 

37.015.3(173)

Мушкевич М. І.

   Психологічні особливості впливу батьківської сім’ї на молоде подружжя : дис… канд. психол. наук : 19.00.07 / М.І.Сушкевич. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки, 2002. – 245 с.

 

 

539.216.2

Никитчук В. И.

   Получение, физические свойства тонкопленочных полимерных мембрам и их использование для пространственно-фазовых модуляторов света : дис… канд. физ.-мат. наук : 01.04.19 / В.И.Никитчук. – Ровно : РГПИ, 1998. – 2000 с.

 

 

371.2(73)”19/20”

Олішкевич С. В.

    Виховання характеру в учнів американських загальноосвітніх шкіл (середина ХХ – початок ХХІ століття) : дис. … канд. пед. наук / С. В. Олішкевич. – Острог, 2016. – 253 с. 

 

 

37.0131.2/.32+061.23

Павлишина Н. Б.

    Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку : дис. … канд. пед. наук / Н. Б. Павлишина. – Луцьк, 2016. – 276 с.

 

 

378.147:371.134:7.0715

Пастушенко Л.А. 
    Педагогічна технрологія розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук / Л.А.Пастушенко. - Рівне, 2017. - 244 с.

    

 

37.022-796.012.2

Петренко Г. К.

   Розвиток координаційних здібностей учнів 5-6 класів у процесі навчання : дис… канд. наук з фізвиховання та спорту : 24.00.02 / Г.К.Петренко. – Миколаїв : Держ. пед. ун-т, 2002. – 243 с. 

 

 

378.147:378(410)

Рокосовик Н. В.

     Підготовка магістрів педагогіки в університетах Великої Британії засобами дистанційного навчання : дис. … канд. пед. наук / Н. В. Рокосовик. – Хуст, 2016. – 302 с. 

 

 

159.922+159.98

Романкова Л. М.

   Моделювання конфліктних ситуацій як засіб оптимізації міжособистісних стосунків в педагогічному колективі : дис… канд. психолог. наук : 19.00.07 / Л.М.Романкова. – Івано-Фрнаківськ : Прикарпт. ун-т ім. В. Стефаника, 2002. – 180 с.

 

 

796.0-05:371.037

Савчук С. А.

   Корекція фізичного стану студентів технічних спеціальностей в процесі фізичного виховання : дис… канд. наук з фізвиховання та спорту : 24.00.02 / С.А.Савчук. – Луцьк : Луцьк. держ. техн. ун-т, 2002. – 174 с.

 

 

796.011(477)

Слімаковський О. В.

   Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентів : дис… канд. наук з фізвиховання і спорту : 24.00.02 / О.В.Слімаковський. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 200 с.

 

 

159.922.6+373.31

Созонюк О.С.

   Детермінанти розвитку психологічної культури вчителя початкової школи : дис… канд. психол. наук : 19.00.07 / О.С.Созонюк. – Київ : Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 2002. – 223 с.

 

 

378.147:373.3.011.3-051(477.81)"1939/1964"

Сорочинська Т.А.

    Реформування професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічних закладах Рівненщини (1939-1964 рр.) : дис. ... канд. пед. наук / Т.А.Сорочинська. - Рівне : РДГУ, 2015. - 258 с.

 

 

371.711:796.011.3

Сотник Ж. Г.

   Корекція функціонального стану школярів, що проживають в зонах раціонального забруднення : дис… канд. наук з фізвиховання та спорту : 24.00.02 / Ж.Г.Сотник. – Рівне : Міжнар. ун-т «РЕГІ» ім. акад. С. Дем’янчука, 2002. – 234 с.

 

 

536.63:534.18:66.022.32

Сташкевич О. М.

   Теплофізичні і релаксаційні процеси у високо наповнених епоксидних композиціях : дис… канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 / О.М.Сташкевич. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 1998. – 188 с.

 

 

373.5.015.31:17.022.1(477)"1943/1954"

Стельмашук Ж.Г.

   Проблема виховання дисциплінованості учнів у вітчизняній школі в умовах роздільного навчання (1943-1954 рр.) : дис. ... канд. пед. наук. / Ж.Г.Стельмашук. - Рівне : РДГУ, 2015. - 267 с.

 

 

371.12:792"20"

Стихун Н.В. 

     Розвиток професійної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами театрального мистецтва (20-80-ті рр. ХХ ст.): дис. ... канд. пед. наук / Н.В.Стихун. - Рівне, 2017. - 309 с.

 

 

 

37(09):[281.9:255](477.81/.82)«18/19»

Тимочко І. Б.

    Просвітницько-громадська діяльність православних братств Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / І.Б.Тимочко. – Рівне : РДГУ, 2011. – 308 с.

 

 

159.922.6+37.015.3

Федоришин Г. М.

   Психологічні детермінанти шкільної дезадаптації підлітків : дис… канд. психол. наук : 19.00.07 / Г.М.Федоришин. – Івано-Франківськ : Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 2002. – 294 с.

 

 

373.3.033.159.955

Філоненко М. М.

   Спостереження і спостережливість як умови формування екологічного мислення молодших школярів : дис… канд. психолог. наук : 19.00.07 / М.М.Філоненко. – Рівне : РДГУ, 2002. – 198 с.

 

 

37.036(477)«1950/2000»

Цимбалюк О. М.

   Професійна комунікативна діяльність учителя загальноосвітньої школи у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / О.М.Цимбалюк. – Рівне : РДГУ, 2011. – 242 с.

 

 

796.071.5:614.2

Чабан І. П.

   Оздоровчо-прикладне фізичне виховання студентів спеціального відділення з використанням тренажерних пристроїв : дис… канд. наук з фізвиховання та спорту : 24.00.02 / І.П.Чабан. – Київ : Київ. нац. лінгв. ун-т, 2002. – 206 с.

 

 

378.147:[373.5.011.3-051:796/799]

Чалій Л.В. 

    Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму : дис. ... канд. пед. наук / Л.В.Чалій. - Луцьк, 2017. - 290 с.

37(091)«1910/2007»

Чередняк Ю. М.

     Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди Бориса Никифорова Мітюрова (1910-2007 рр.) : дис. … канд. пед. наук / Ю. М. Чередняк. – Рівне, 2016. – 294 с.

 

 

378.147:373.3.011.3-051

Шевців З.М. 
    Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу : дис. ... д-ра пед. наук / З.М.Шевців. - Рівне, 2017. - 608 с.

37(091)

Шпичак І.П. 

    Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В.Ф.Шмідт (1889-1937 рр.) : дис. ... канд. пед. наук / І.П.Шпичак. - Рівне, 2017. - 286 с.

 

 

 

378:81'373.45-009(437.6)

Шумейко Н.В. 

    Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини: дис. ...канд. пед. наук / Н.В.Шумейко. - Київ, 2017. - 285 с.

 

 

 

37.015.3

Шугай М. А.

   Психологічний аналіз розвиток національної рефлексії в процесі навчальної діяльності молодших школярів : дис… канд. психолог. наук : 19.00.07 / М.А.Шугай. – Острог : Нац. ун-т «Острозька академія», 2002. – 242 с.

 

 

796.011.1

Юр’єва Л. О.

   Особливості фізичного розвитку дітей 6-8 років в умовах сімейно-суспільного виховання : дис… канд. наук. з фізвиховання та спорту : 24.00.02 / Л.О.Юр’єва. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки, 2001. – 196 с.

 

 

796.355.233.22-055.2

Ярмощук О. О. 

   Професійно-прикладна фізична підготовка жінок-військовослужбовців : дис… канд. наук з фізвиховання і спорту : 24.00.02 / О.О.Ярмощук. – Львів : Лвів. держ. ін-т фіз. культури, 2002. – 187 с.

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

78014
СьогодніСьогодні41
ВчораВчора162
На цьому тижніНа цьому тижні822
В цьому місяціВ цьому місяці4648
ВсьогоВсього78014
Statistik created: 2018-07-20T01:59:20+03:00
194.44.245.20