Киплинг
Шаблоны joomla


Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
База даних дисертацій, які захищені в РДГУ і зберігаються в науковій бібліотеці університету

261.5(430)«1945/2005»

Артемчик Т. О.

   Релігійне виховання в закладах загальної середньої освіти ФРН: 1945-2005 рр. : дис… канд. пед. наук : 13.0.01 / Тетяна Олександрівна Артемчик. – Рівне : РДГУ, 2011. – 234 с.

 

 

796.012.61

Бенсбаа А.

   Формирование осанки школьников средствами физического воспитания : дис … канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Абделькрим Бенсбаа. – Чернигов : Черніг. гос. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко, 2001. – 183 с.

 

 

796.41.071.5

Билогур В. Е. 

   Теоретико-методическое обеспечение физического воспитания в высших учебных заведениях : дис… канд. наук по физвоспитанию и спорту : 24.00.02 / Влада Евгенівна Билогур. - Луцк : Волын. гос. ун-т им. Л. Украинки, 2002. – 202 с.

 

 

378:63(73)(477)

Бондаренко В. Ф.

   Тенденції розвитку вищої аграрної освіти у США (ІІ половина ХХ століття) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Вікторія Федорівна Бондаренко. – К. : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2009. – 257 с.

 

 

378.037(470+571)

Василюк В. М.

   Тенденції розвитку фізичного виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах Російської Федерації : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Василь Миколайович Василюк. – Рівне : Рівнен. ін-т словянозн. Київського славістичного ун-ту, 2011. – 391 с.

 

 

378:37.013]:002.1(043.3)

Веремчук О. В.

   Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх документознавців : дис. … канд. пед. наук / О. В. Веремчук. – Рівне, 2016. – 297 с.

 

 

371.132:37.015.3

Вітюк Н. Р.

   Психологічні особливості формування комунікативних здібностей у майбутніх вчителів : дис… канд. психол. наук : 19.00.07 / Надія Романівна Вітюк. – Івано-Франківськ : Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника, 2002. – 250 с.

 

 

378:745/748.391:331.102.24

Власюк О.П.

   Підготовка майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва до використання традицій виготовлення українського народного вбрання у професійній діяльності: дис. ... канд. пед. наук / О.П.Власюк. - Рівне : РДГУ, 2015. – 230 c.

 

 

37.036(477)«1954/1991» 
Гудовсек О. А.

   Становлення і розвиток естетичного виховання учнів у позашкільних закладах України (1954-1991 рр.) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Оксана Анатоліївна Гудовсек. – Рівне : РДГУ, 2011. – 254 с.

 

 

378.147:[373.5.011.3-051:004-028.22]

Гнеденко Н.М.

   Формування готовності майбутніх учителів до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності : дис... канд. пед. наук. / Н.М.Гнеденко. – Рівне : РДГУ, 2015. – 292 с.

 

 

37.001.73(437)«1918/1938»

Дзюбишина Н. Б.

   Педагогічний реформізм у Чехословаччині в міжвоєнний період (1918-1938 рр.) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Наталія Богданівна Дзюбишина. – Рівне : РДГУ, 2011. – 238 с.

 

 

378.04:338.48

Дишко О.Л.

   Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туритичних послуг : дис... канд. пед. наук. / О.Л.Дишко. – Луцьк, 2016. – 260 с.

 

 

37(091):271(477.83/.86)

Дмитришина Н. М.

   Національне виховання в освітньо-виховних закладах українського чернецтва Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр.. ХХ століття) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Надія Миколаївна Дмитришина. – Рівне : РДГУ, 2011. – 207 с.

 

 

37(091)(477)«1919/1900»(043.5)

Заболоцька Л. А.

   Педагогічні погляди та освітня діяльність Олександра Павловича (1819-1900 рр.) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Лідія Анатоліївна Заболоцькі. – Мелітополь : Мелітополь. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2011. – 203 с.

 

 

37.022:261.5

Завальнюк В. В.

   Освітня діяльність та педагогічні погляди Ніколаса-Людвіга Цинцендорфа (1723-1760 рр.) : дис… канд.. пед. наук : 13.00.01 / Вікторія Володимирівна Завальнюк. – Рівне : МЕГУ ім. С. Дем’янчука, 2010. – 235 с.

 

 

159.922.74

Іванашко О. Є.

   Психологічний аналіз усвідомлення здорового способу життя дітьми дошкільного віку : дис… канд. психологічних наук : 19.00.07 / Оксана Євгенівна Іванашко. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки, 2001. – 220 с.

 

 

541.64:536.6

Іваніщук С. М.

   Вплив між фазних явищ на теплофізичні та в’язкопружні властивості модифікованих полівінілхлоридних систем : дис… канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 / Світлана Миколаївна Іваніщук. – Рівне : РДПІ, 1998. – 198 с.

 

 

376:159.922.76

Косарєва Г. М.

   Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук / Г. М. Косарєв. – Рівне, 2016. – 282 с.

 

 

378.091:371.14:005.336.2:004

Крутова Н. І.

   Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти : дис. … канд. пед. наук / Н. І. Крутова. – Рівне, 2016. – 255 с.

 

 

373.3/5.091:81

Купчик Л. Є.

   Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти німецькомовних країн (Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну і Люксембургу) в умовах загальноєвропейських інтеграційних процесів (90-ті роки ХХ-10-ті роки ХХІ століття) : дис. … канд. пед. наук / Л. Є. Купчик. – Рівне, 2016. – 267 с.

 

 

371.3(436)

Мартинович О. Б.

   Педагогічні засади навчального процесу в школах німецькомовних країн за ідеями педагогіки Петера Петерсена : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Олександра Богданівна Мартинович. – Т. : Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2010. – 277 с.

 

 

378.937:372212.1

Мацкевич Н. М.

   Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з фізичного виховання : дис… канд. наук з фізвиховання та спорту : 24.00.02 / Нінель Матвіївна Мацкевич. – Луцьк : Волон. держ. ун-т ім. Л. Українки, 2001. – 248 с.

 

 

541.64:537.2:852.82

Мащенко В. А.

   Вплив електричного поля на процеси структуроутворення при формуванні метало наповнених полімерних систем на основі полівінілхлориду : дис… канд. фіз.-мат. наук. / В.А.Мащенко. - Рівне : Рівн.держ. пед. ін-т, 1998. - 152 с.

 

 

37.015.3(173)

Мушкевич М. І.

   Психологічні особливості впливу батьківської сім’ї на молоде подружжя : дис… канд. психол. наук : 19.00.07 / Мирослава Іванівна Сушкевич. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки, 2002. – 245 с.

 

 

539.216.2

Никитчук В. И.

   Получение, физические свойства тонкопленочных полимерных мембрам и их использование для пространственно-фазовых модуляторов света : дис… канд. физ.-мат. наук : 01.04.19 / Виктор Иванович Никитчук. – Ровно : РГПИ, 1998. – 2000 с.

 

 

371.2(73)”19/20”

Олішкевич С. В.

Виховання характеру в учнів американських загальноосвітніх шкіл (середина ХХ – початок ХХІ століття) : дис. … канд. пед. наук / С. В. Олішкевич. – Острог, 2016. – 253 с. 

 

 

37.0131.2/.32+061.23

Павлишина Н. Б.

Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку : дис. … канд. пед. наук / Н. Б. Павлишина. – Луцьк, 2016. – 276 с.

 

 

37.022-796.012.2

Петренко Г. К.

   Розвиток координаційних здібностей учнів 5-6 класів у процесі навчання : дис… канд. наук з фізвиховання та спорту : 24.00.02 / Ганна Константинівна Петренко. – Миколаїв : Держ. пед. ун-т, 2002. – 243 с. 

 

 

378.147:378(410)

Рокосовик Н. В.

Підготовка магістрів педагогіки в університетах Великої Британії засобами дистанційного навчання : дис. … канд. пед. наук / Н. В. Рокосовик. – Хуст, 2016. – 302 с. 

 

 

159.922+159.98

Романкова Л. М.

   Моделювання конфліктних ситуацій як засіб оптимізації міжособистісних стосунків в педагогічному колективі : дис… канд. психолог. наук : 19.00.07 / Лілія Миколаївна Романкова. – Івано-Фрнаківськ : Прикарпт. ун-т ім. В. Стефаника, 2002. – 180 с.

 

 

796.0-05:371.037

Савчук С. А.

   Корекція фізичного стану студентів технічних спеціальностей в процесі фізичного виховання : дис… канд. наук з фізвиховання та спорту : 24.00.02 / Сергій Анатолійович Савчук. – Луцьк : Луцьк. держ. техн. ун-т, 2002. – 174 с.

 

 

796.011(477)

Слімаковський О. В.

   Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентів : дис… канд. наук з фізвиховання і спорту : 24.00.02 / Олег Васильович Слімаковський. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 200 с.

 

 

159.922.6+373.31

Созонюк О.С.

   Детермінанти розвитку психологічної культури вчителя початкової школи : дис… канд. психол. наук : 19.00.07 / Ольга Степанівна Созонюк. – К. : Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 2002. – 223 с.

 

 

378.147:373.3.011.3-051(477.81)"1939/1964"

Сорочинська Т.А.

Реформування професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічних закладах Рівненщини (1939-1964 рр.) : дис. ... канд. пед. наук / Т.А.Сорочинська. - Рівне : РДГУ, 2015. - 258 с.

 

 

371.711:796.011.3

Сотник Ж. Г.

   Корекція функціонального стану школярів, що проживають в зонах раціонального забруднення : дис… канд. наук з фізвиховання та спорту : 24.00.02 / Жанна Григорівна Сотник. – Рівне : Міжнар. ун-т «РЕГІ» ім. акад. С. Дем’янчука, 2002. – 234 с.

 

 

536.63:534.18:66.022.32

Сташкевич О. М.

   Теплофізичні і релаксаційні процеси у високо наповнених епоксидних композиціях : дис… канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 / Олександр Миколайович Сташкевич. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 1998. – 188 с.

 

 

373.5.015.31:17.022.1(477)"1943/1954"

Стельмашук Ж.Г.

   Проблема виховання дисциплінованості учнів у вітчизняній школі в умовах роздільного навчання (1943-1954 рр.) : дис. ... канд. пед. наук. / Ж.Г.Стельмашук. - Рівне : РДГУ, 2015. - 267 с.

 

 

37(09):[281.9:255](477.81/.82)«18/19»

Тимочко І. Б.

    Просвітницько-громадська діяльність православних братств Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Ірина Богданівна Тимочко. – Рівне : РДГУ, 2011. – 308 с.

 

 

159.922.6+37.015.3

Федоришин Г. М.

   Психологічні детермінанти шкільної дезадаптації підлітків : дис… канд. психол. наук : 19.00.07 / Галина Миколаївна Федоришин. – Івано-Франківськ : Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 2002. – 294 с.

 

 

373.3.033.159.955

Філоненко М. М.

   Спостереження і спостережливість як умови формування екологічного мислення молодших школярів : дис… канд. психолог. наук : 19.00.07 / Мирослава Мирославівна Філоненко. – Рівне : РДГУ, 2002. – 198 с.

 

 

37.036(477)«1950/2000»

Цимбалюк О. М.

   Професійна комунікативна діяльність учителя загальноосвітньої школи у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Олена Миколаївна Цимбалюк. – Рівне : РДГУ, 2011. – 242 с.

 

 

796.071.5:614.2

Чабан І. П.

   Оздоровчо-прикладне фізичне виховання студентів спеціального відділення з використанням тренажерних пристроїв : дис… канд. наук з фізвиховання та спорту : 24.00.02 / Інна Петрівна Чабан. – К. : Київ. нац. лінгв. ун-т, 2002. – 206 с.

 

 

37(091)«1910/2007»

Чередняк Ю. М.

Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди Бориса Никифорова Мітюрова (1910-2007 рр.) : дис. … канд. пед. наук / Ю. М. Чередняк. – Рівне, 2016. – 294 с.

 

 

37.015.3

Шугай М. А.

   Психологічний аналіз розвиток національної рефлексії в процесі навчальної діяльності молодших школярів : дис… канд. психолог. наук : 19.00.07 / Марія Анатоліївна Шугай. – Острог : Нац. ун-т «Острозька академія», 2002. – 242 с.

 

 

796.011.1

Юр’єва Л. О.

   Особливості фізичного розвитку дітей 6-8 років в умовах сімейно-суспільного виховання : дис… канд. наук. з фізвиховання та спорту : 24.00.02 / Лариса Олександровна Юр’єва. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки, 2001. – 196 с.

 

 

796.355.233.22-055.2

Ярмощук О. О. 

   Професійно-прикладна фізична підготовка жінок-військовослужбовців : дис… канд. наук з фізвиховання і спорту : 24.00.02 / Олена Олександрівна Ярмощук. – Л. : Лвів. держ. ін-т фіз. культури, 2002. – 187 с.

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

28707
СьогодніСьогодні49
ВчораВчора261
На цьому тижніНа цьому тижні49
В цьому місяціВ цьому місяці6245
ВсьогоВсього28707
Statistik created: 2017-11-19T23:58:02+02:00
194.44.245.20